Investeringsvoorstel

Op deze pagina wordt het investeringsvoorstel besproken.

Aanwending reguliere investeringsruimte

Naam van het project

Investeringsvoorstel 2021:

Dekking vanuit reguliere investeringsruimte

Toelichting doel

Dekking gebiedsontwikkelingsfonds

10,0

Dit fonds voorziet in de dekking van de lasten van buitenruimteprojecten die niet meer via de grondexploitatie mogen worden gedekt. Het betreft zowel projecten gekoppeld aan de gebiedsontwikkeling als projecten gekoppeld aan vergroening.  

7 Stadsprojecten

38,9

Dit krediet wordt beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de zeven stadsprojecten (Hofbogenpark, Alexanderplein, Schouwburgplein, Groene Long (Hofplein en Westblaak), Rijnhavenpark, Getijdenpark Feyenoord City en Maashavenpark). De stadsprojecten zijn integrale projecten die door middel van een investering in de buitenruimte een vliegwieleffect beogen op de woningbouw, werkgelegenheid, maatschappelijke voorzieningen, klimaatadaptatie, samen leven en het economisch herstel van Rotterdam na de Coronacrisis. Zodra deze projecten verder zijn uitgewerkt zullen wij u nader informeren. Het netto investeringskrediet van € 38,9 mln. is het tweede van een reeks investeringskredieten waarvan de intentie is dat het jaarlijks in het investeringsvoorstel zal worden opgevoerd, om de totale voorgenomen investering van € 233 mln. in de 7 stadsprojecten financieel mogelijk te maken.

Cultuurcampus Rotterdam (kleinschalige start)

5,0

Cultuurcampus is een groeimodel: het start kleinschalig in 2022, vervolgens groeit het door naar de feitelijke campus in 2027.

NPRZ – wonen -  volkshuisvestingsfonds

 

15,9

Cofinanciering van het landelijke volkshuisvestingsfonds (2021) voor de NPRZ pijler Wonen om te  komen tot grondige aanpak van particuliere woningen en daarmee helpen om achterstanden op Zuid te verkleinen.

M4H  - woningbouwimpuls

5,0

Woningbouw in M4H levert een bijdrage aan het verminderen van het woningbouwtekort. Ten behoeve van de aanvraag 3e Tranche Woningbouwimpus M4H is cofinanciering door gemeente noodzakelijk.

Voorbereidingskosten MIRT-verkenning Oeververbindingen

2,7

MIRT-Verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam, met als onderdelen:
a. Nieuwe oeververbinding
b. Nieuw HOV-tracé Zuidplein-Kralingse Zoom als tram
c. Nieuw HOV-bus tracé Maastunnelcorridor (Zuidplein-Centraal)
d. Nieuw station Stadionpark (Oude Lijn).

Gebiedsaanpakken aardgasvrij

13,5

In 5 wijken leren we wat er nodig is om wijken aardgasvrij te maken. Doelstelling: 10.000 woningen aardgasvrij of daarop voorbereid.

Optimalisatie OV-tracés via bestaande oeververbindingen (Maastunnel en Van Brienenoordbrug)

1,5

Verbetering van het OV tussen Zuid en Noord op de bestaande oeververbindingen via de Maastunnel (Zuidplein-Rotterdam Centraal) en Van Brienenoordbrugcorridor (Zuidplein-Stadionpark-Kralingse Zoom) door versterking kwaliteit, doorstroming, frequentie, betrouwbaarheid en aantrekkelijkheid van (deels) bestaande busverbindingen op deze routes.

Toekomstbestendige digitalisering primair/voortgezet onderwijs

4,4

Gemeentelijk initiatief in afstemming met onderwijsinstellingen. Huidige kwaliteit van digitaal/blended onderwijs draagt bij aan kansenongelijkheid. Daarom is deze investering noodzakelijk.

De Roseknoop

17,5

Aanpakken verkeersknooppunt om kwalitatieve aansluiting op de (woningbouw)ontwikkelingen in Parkstad, Hillesluis en Feyenoord City te realiseren

Totaal

114,4

 

 

 

 

Aanwending verkoopopbrengst Eneco (onder voorbehoud besluit college 1 juni)

Naam van het project

Investeringsvoorstel 2021:

Dekking vanuit verkoopopbrengst Eneco

Toelichting doel

Kapitaalstorting Stedin

100,0

Het kopen van (preferente) aandelen om zo Stedin's kapitaalpositie te versterken om zo de investeringen in de energietransitie, waaronder in het Rotterdamse grondgebied, te kunnen blijven dragen

Publiek-private aanpak op schulden via SIFR

2,5

In co-productie tussen gemeente en SIFR wordt geinvesteerd in aanvullende dienstverlening op schulden en wordt schuldhulpverlening versterkt door middel van het inzetten van prestatiefinanciering.

Cofinanciering rijksgelden voor groeisteun innovatieve bedrijven

7,7

Met deze investering helpen we voorheen snelgroeiende bedrijven weer op een groeipad te komen. Hierdoor overleven zij de crisis, worden niet opgekocht, blijven in Rotterdam en dragen, net als voor de crisis, bij aan groei van werkgelegenheid in de nieuwe economie. Investeren in innovatiekracht draagt ook bij aan de versterking van de veerkracht en toekomstbestendigheid van de Rotterdamse economie.

Totaal

110,2

 


In de begroting 2021 heeft gemeente € 39,7 mln. bestemd voor Woningbouwimpulsprojecten. Een bedrag van € 9 mln. hiervan is niet nodig voor Woningbouwimpulsproject Schiehaven-Noord. De gemeente heeft besloten om dit bedrag opnieuw in te zetten voor Woningbouwimpulsprojecten, te weten M4H (€ 2 mln.) en Brainpark 1 (€ 7 mln.).
 
Indien en voor zover deze investeringen leiden tot lasten die worden geactiveerd (op de balans opgenomen) en over de verwachte gebruiksduur worden afgeschreven, zal op een daartoe geëigend moment de raad worden gevraagd om het benodigde krediet beschikbaar te stellen. De lasten die uit deze investeringen voortvloeien en de bedragen die ter dekking hiervan zullen worden onttrokken aan de Rotterdamse Investeringsmotor (cilinder: verkoopopbrengst Eneco) zullen in de begroting en meerjarenraming worden verwerkt.