Interne ronde technische bijstellingen

In het verleden werd in het eerste kwartaal de omissie behandeld. De omissie was een product met enkel technische begrotingswijzigingen. Met ingang van 2020 is, in overleg met de COR, besloten de omissie af te schaffen. Voor de interne sturing is het wel wenselijk in deze fase van het jaar de begroting technisch bij te stellen. Besloten is daarom een interne ronde technische bijstellingen te houden op het reguliere moment van de omissie en deze aan de gemeenteraad voor te leggen en apart inzichtelijk te maken bij het eerstvolgende P&C-product.

 

Bij het besluit om de omissie af te schaffen is toegezegd apart inzichtelijk te maken wat er gewijzigd is in de interne ronde. Op deze pagina wordt een algemene toelichting gegeven en aangegeven wat het saldo is per programma. Uiteraard is het saldo op totaalniveau 0.

De kaders voor deze interne ronde zijn gelijk aan de kaders van de omissie. Concreet betekent dit dat alleen technische wijzigingen zijn toegestaan die op concernniveau neutraal zijn en geen beleidsmatige consequenties hebben.

Alle technische wijzigingen worden apart toegelicht op de betreffende taakvelden, inclusief de wijzigingen die zijn gedaan bij de interne ronde. Op hoofdlijnen hebben de wijzigingen die zijn gedaan bij de interne ronde met name betrekking op verschuivingen tussen programmalasten en apparaatslasten, herschikkingen van de organisatie en overheveling van budgetten omdat de uitvoering elders plaatsvindt dan in de initiële begroting was verwerkt. Het effect hiervan op de arbeidskosten is meegenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Saldo per programmaBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Algemene middelen
Oorspronkelijke begroting 2021 2.220.328 2.129.873 2.093.315 2.109.446 2.109.446
Technische bijstellingen interne ronde -105 -3 -3 -3 -3
Totaal Algemene middelen 2.220.223 2.129.870 2.093.312 2.109.443 2.109.443
Beheer van de stad
Oorspronkelijke begroting 2021 -123.484 -125.317 -123.763 -126.435 -126.435
Technische bijstellingen interne ronde -487 -271 -271 -271 -271
Totaal Beheer van de stad -123.971 -125.588 -124.033 -126.705 -126.705
Bestuur en dienstverlening
Oorspronkelijke begroting 2021 -70.152 -69.883 -67.217 -64.102 -64.102
Technische bijstellingen interne ronde -1.357 -48 -48 -48 -48
Totaal Bestuur en dienstverlening -71.508 -69.931 -67.265 -64.151 -64.151
Cultuur, sport en recreatie
Oorspronkelijke begroting 2021 -230.013 -224.820 -223.024 -224.371 -224.371
Technische bijstellingen interne ronde 394 498 107 107 106
Totaal Cultuur, sport en recreatie -229.620 -224.322 -222.917 -224.264 -224.265
Economische zaken
Oorspronkelijke begroting 2021 -30.276 -27.794 -24.476 -23.308 -23.308
Technische bijstellingen interne ronde -322 -324 84 96 96
Totaal Economische zaken -30.599 -28.119 -24.392 -23.213 -23.213
Maatschappelijke ondersteuning
Oorspronkelijke begroting 2021 -196.686 -189.524 -170.338 -168.911 -168.911
Technische bijstellingen interne ronde -2.612 -3.489 -2.002 -2.002 -1.983
Totaal Maatschappelijke ondersteuning -199.298 -193.013 -172.341 -170.914 -170.894
Onderwijs
Oorspronkelijke begroting 2021 -134.365 -133.340 -133.858 -133.664 -133.664
Technische bijstellingen interne ronde 2.021 1.993 1.993 1.993 1.990
Totaal Onderwijs -132.344 -131.347 -131.865 -131.671 -131.674
Openbare orde en veiligheid
Oorspronkelijke begroting 2021 -146.647 -143.855 -143.084 -139.757 -139.757
Technische bijstellingen interne ronde 1.568 -261 -351 -353 -353
Totaal Openbare orde en veiligheid -145.080 -144.115 -143.435 -140.109 -140.109
Overhead
Oorspronkelijke begroting 2021 -455.780 -453.943 -445.081 -441.861 -441.861
Technische bijstellingen interne ronde -3.125 -2.832 -2.836 -2.902 -2.742
Totaal Overhead -458.905 -456.775 -447.917 -444.764 -444.603
Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Oorspronkelijke begroting 2021 -28.468 -19.347 -24.070 -47.822 -47.822
Technische bijstellingen interne ronde -501 -899 -886 -621 -621
Totaal Stedelijke inrichting en ontwikkeling -28.968 -20.246 -24.956 -48.443 -48.443
Verkeer en vervoer
Oorspronkelijke begroting 2021 39.211 38.389 42.208 41.867 41.867
Technische bijstellingen interne ronde 1.211 1.045 1.038 996 996
Totaal Verkeer en vervoer 40.422 39.434 43.245 42.863 42.863
Volksgezondheid en zorg
Oorspronkelijke begroting 2021 -660.662 -596.186 -597.549 -601.753 -601.753
Technische bijstellingen interne ronde -731 2 -108 -108 -121
Totaal Volksgezondheid en zorg -661.393 -596.185 -597.657 -601.861 -601.874
Werk en inkomen
Oorspronkelijke begroting 2021 -183.006 -184.253 -183.065 -179.329 -179.329
Technische bijstellingen interne ronde 4.047 4.590 3.284 3.117 2.953
Totaal Werk en inkomen -178.959 -179.663 -179.781 -176.212 -176.376