Samenvatting bijstellingen

In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.

Financieel kader

Financieel kaderBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 0 0 0 0 0
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 0 0 0 0 0
Bezuinigingen/Taakstellingen 0 0 0 18.848 20.410
Intensiveringen -12.725 -16.961 -11.417 -802 -772
Kasschuiven 15.214 -13.669 -440 -1.305 200
Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 24.311 -44.913 -10.506 255 -16.409
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Ramingsbijstellingen vermijdbaar -7.741 -4.200 -3.300 0 0
Reserves -19.058 79.745 25.665 -16.995 -3.427
Taakmutaties 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen -1 -1 -1 -1 -1
Begroting na wijzigingen 0 0 0 0 0

Bijstellingen t.o.v. Begroting 2021

In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Begroting 2021.

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Algemene middelen85.9146%105.1464%37.3643%-12.1823%-6.0183%

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 110.518 6% 63.554 4% 48.696 3% 49.682 3% 47.254 3%
Belastingen overig 62 0% -6 0% -6 0% -6 0% -6 0%
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting -5.905 46% -3.700 27% -1.700 12% 0 0% 0 0%
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -20.419 35% 42.291 252% -13.886 20% -71.074 115% -62.936 101%
OZB niet-woningen -90 0% -6 0% -6 0% -6 0% -6 0%
OZB woningen -60 0% -4 0% -4 0% -4 0% -4 0%
Treasury 1.808 2% 3.018 4% 4.271 5% 9.227 11% 9.681 11%
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Beheer van de stad-6.38913%-7.5690%-7.2627%-7.9850%-11.4760%

Afval - Grondstoffen -2.880 13% 13 0% -1.766 7% 34 0% 34 0%
Begraafplaatsen en crematoria -68 5% -105 8% -102 8% -102 8% -102 8%
Cultureel erfgoed - Archeologie -7 1% -17 1% -17 1% -17 1% -17 1%
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer -30 2% -8 1% -8 1% -8 1% -8 1%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer -1.065 2% -1.325 3% -1.321 3% -2.705 6% -3.659 8%
Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel -70 1% -23 0% 3 0% 3 0% 3 0%
Riolering 45 0% 45 0% 45 0% 45 0% 45 0%
Ruimtelijke Ordening - Beheer 297 5% 239 4% 244 4% 244 4% 244 4%
Verkeer en vervoer - Beheer -2.609 2% -6.386 5% -4.340 3% -5.480 4% -8.017 6%
Bestuur en dienstverlening-7.5758%-68%-4258%6128%-188%

Bestuur - College -377 8% -375 8% -375 8% -375 8% -375 8%
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie -3.891 17% 327 1% 27 0% 1.066 5% 377 2%
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 0 0% -152 1% -152 1% -152 1% -152 1%
Burgerzaken -3.337 15% 71 0% -48 0% -48 0% -47 0%
Musea - Stadsarchief 29 0% 123 2% 123 2% 122 2% 179 4%
Cultuur, sport en recreatie-17.52514%-3.2314%-3.3494%-9302%2.0103%

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -12.454 14% -3.050 4% -3.279 4% -1.692 2% 2.215 3%
Media 47 0% 53 0% 40 0% 15 0% 15 0%
Musea - Cultuur 1.117 3% 1.488 4% 1.469 4% 1.426 4% -265 1%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME -232 1% 66 0% 59 0% 59 0% 59 0%
Sportaccommodaties -1.573 3% -1.246 2% -1.096 2% -725 1% 0 0%
Sportbeleid en activering -4.431 30% -543 4% -543 4% -13 0% -14 0%
Economische zaken-2.20938%-4.86416%-3.94416%45218%1.45218%

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 1.263 38% 544 16% 544 16% 590 18% 590 18%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten -1.014 237% -1.506 396% -1.502 404% -2 1% -2 1%
Economische ontwikkeling 633 5% -1.223 10% -307 3% 1.690 22% 1.690 22%
Economische promotie -3.090 24% -2.680 21% -2.679 22% -1.826 14% -826 6%
Maatschappelijke ondersteuning-11.07016%-4.56617%-2.2164%-7073%-137%

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk -2.810 16% -2.966 17% -814 4% 576 3% 1.249 7%
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding -737 1% -76 0% -76 0% -76 0% -77 0%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening -1.825 9% 1 0% 1 0% 1 0% -2 0%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen -317 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Samenkracht en burgerparticipatie -5.382 6% -1.525 2% -1.326 2% -1.208 1% -1.183 1%
Onderwijs-2.4152%-4.6856%-8290%-1070%-1090%

Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.204 2% -4.082 6% -226 0% -7 0% -10 0%
Onderwijshuisvesting -1.211 2% -603 1% -603 1% -100 0% -100 0%
Openbare orde en veiligheid1.3870%-1.0550%-1.3150%1.9890%2.4790%

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten -109 0% -109 0% -109 0% -109 0% 0 0%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht -1.649 4% -943 2% -1.185 3% -1.183 3% -1.179 3%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 3.145 8% -3 0% -22 0% 3.281 10% 3.658 11%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Overhead-4.1303%-16.3937%-7.6966%-7.2376%-6.2866%

Overhead - Activering Overhead -749 3% -1.727 7% -1.484 6% -1.484 6% -1.484 6%
Overhead - Audit & Control 153 1% 146 1% 146 1% 146 1% 146 1%
Overhead - Clusterondersteuning -3.867 4% -3.642 4% -3.734 4% -3.719 4% -3.723 4%
Overhead - Concernondersteuning 323 0% -11.180 3% -2.633 1% -2.190 1% -1.236 0%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Overige baten en lasten - Verzekering 9 1% 9 1% 9 1% 9 1% 9 1%
Stedelijke inrichting en ontwikkeling-16.65619%-3.1040%-9.5668%23.41266%20.92553%

Beheer overige gebouwen en gronden -7.888 19% 123 0% -4.353 8% 13.314 66% 10.724 53%
Cultureel erfgoed - Monumenten -841 138% 7 1% 8 1% 8 1% 8 1%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 3.777 29% 8.800 275% -777 65% -594 50% -594 50%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -5.009 15% -5.604 17% -548 2% 4.010 14% 4.222 15%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 272 4% -582 9% -493 8% -490 8% -488 8%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 5.644 73% 6.426 89% 6.584 97% 6.719 98% 6.719 98%
Wonen en bouwen -12.611 38% -12.274 39% -9.987 29% 447 2% 335 1%
Verkeer en vervoer-12.62114%12.7522%6.1212%5.2851%5.2731%

Openbaar vervoer 1.232 14% 203 2% 203 2% 140 1% 140 1%
Parkeerbelasting -12.774 14% 10.439 11% 2.436 3% 2.436 3% 2.436 3%
Parkeren -1.173 5% 1.918 8% 2.292 10% 2.455 11% 2.455 11%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 6 0% -241 4% -146 3% -51 1% -51 1%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 88 1% 433 2% 1.335 10% 305 2% 293 2%
Volksgezondheid en zorg-1.0221%-69.57011%-11.1382%-7.6953%-14.6903%

Geëscaleerde zorg 18- -1.378 1% -12.065 11% -2.898 2% -3.155 3% -3.155 3%
Geëscaleerde zorg 18+ -23.008 19% -22.713 20% -11.154 10% -8.757 8% -10.201 9%
Maatwerkdienstverlening 18- 13.844 26% 4.195 9% 1.337 3% 2.572 6% 2.572 6%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 330 0% -39.501 22% -5.723 3% -5.739 3% -11.297 6%
Maatwerkvoorziening (Wmo) -810 6% -4.694 63% -52 1% -52 1% -52 1%
Volksgezondheid 1.612 5% -872 3% -392 1% -392 1% -377 1%
Wijkteams en Wmo-loketten 8.388 7% 6.079 6% 7.743 7% 7.829 7% 7.820 7%
Werk en inkomen-5.68710%-2.8548%4.2553%5.0935%6.4715%

Arbeidsparticipatie - Werk -5.130 10% -3.628 8% 1.459 3% 2.456 5% 2.456 5%
Begeleide participatie 2.870 4% 4.313 5% 4.903 6% 4.732 6% 4.553 6%
Inkomensregelingen - Inkomen -3.427 6% -3.539 6% -2.107 4% -2.095 4% -538 1%

Totaaloverzicht bijstellingen

In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (ramingsbijstellingen (onvermijdbaar en vermijdbaar), bezuinigingen/taakstellingen, intensiveringen en reserves) uitgesplitst naar taakvelden.

Ramingsbijstellingen onvermijdbaarBegroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Aanpassing formatie vanwege ontwikkeling bijstandsvolume311-486000

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 311 -379 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 -107 0 0 0
Aanvullende rijksmiddelen Jeugdhulp naar aanleiding van onderzoek naar tekorten in de Jeugdzorg13.50013.500000

Maatwerkdienstverlening 18- 13.500 13.500 0 0 0
Actualisatie begroting Werkplaatsen00000

Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 0 0 0 0 0
Actualisatie BUIG 2021-2022-2.475-6.506000

Begeleide participatie 1.547 2.585 2.897 2.900 1.474
Inkomensregelingen - Inkomen -4.023 -9.091 -2.897 -2.900 -1.474
Actualisatie BUIG 2021-2022 - dekking uit bestemmingsreserve2.4756.506000

Inkomensregelingen - Inkomen 2.475 6.506 0 0 0
Actualisatie dividendopbrengsten353-3009005.8008.700

Treasury 353 -300 900 5.800 8.700
Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties00000

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten00000

Afval - Grondstoffen 0 0 0 0 0
Balansprojecten 0 0 0 0 0
Begeleide participatie 0 0 0 0 0
Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0
Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0
Belastingen overig -2 0 0 0 0
Burgerzaken 0 0 -117 -115 -113
Inkomensregelingen - Inkomen -1.030 -98 -64 -49 82
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 128 165 172 132 136
Musea - Stadsarchief 15 16 16 15 72
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 79 -6 -6 -1.389 -2.344
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 0 0 0 0 2
Openbaar vervoer 0 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 0 0 -281 -276 -272
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 71 -252 -248 -244 103
Overhead - Concernondersteuning 0 0 -117 -116 -114
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 532 -114 -141 2.301 5.211
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 0 0 0 0 0
Parkeerbelasting 0 0 0 0 0
Parkeren 0 0 0 0 0
Riolering 0 0 0 0 0
Sportaccommodaties -2 0 0 0 14
Treasury 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer 213 260 710 -382 -2.919
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 28 76 123 123
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Volksgezondheid 0 0 0 0 18
Wijkteams en Wmo-loketten -3 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 0 0 0 1
Actualisatie leges gehandicaptenparkeerkaarten00000

Parkeerbelasting 0 0 0 0 0
Actualisatie rente5004.0004.0004.0001.500

Treasury 500 4.000 4.000 4.000 1.500
Actualiseren Regiodeal Onderwijs00000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0 0 0 0
Afschalen diensverlening publieke zorg7500000

Volksgezondheid 750 0 0 0 0
Amendementen koers van de stad700000

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 70 0 0 0 0
Archiefbestanden Stadsarchief Rotterdam-1000000

Musea - Stadsarchief -100 0 0 0 0
Begroting Hulpteam Toeslagen 01000000

Wijkteams en Wmo-loketten 0 0 0 0 0
Beheer verkeersmanagement000-1.151-1.163

Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 -30 -30
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 -1.121 -1.133
Beheerorganisatie en onderhoud Maastunnelcomplex0-3.206-2.593-2.595-2.595

Verkeer en vervoer - Beheer 0 -2.831 -2.218 -2.220 -2.220
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 -375 -375 -375 -375
Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp19.4566.26516500

Geëscaleerde zorg 18- 6.046 1.000 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18- 1.308 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 7.926 1.006 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie 299 0 0 0 0
Volksgezondheid 805 0 0 0 0
Wijkteams en Wmo-loketten 3.072 4.259 165 0 0
Bestuursopdracht vastgoed - actualisatie begroting-1.616-5.264-8.1438.7846.584

Beheer overige gebouwen en gronden -1.616 -5.264 -8.143 8.784 6.584
Bestuursopdracht vastgoed - Anders werken00002.600

Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 2.600
Bestuursopdracht vastgoed - investeringen, kosten onderzoeksfase-1.001-1.001000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -130 -130 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18+ -113 -113 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning -498 -498 0 0 0
Sportaccommodaties -260 -260 0 0 0
Bestuursopdracht vastgoed - investeringen, opslag kostendekkende huur-500-500-616-870-1.087

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 150 116
Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 -27 -52
Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 -186 -255
Sportaccommodaties -500 -500 -616 -807 -896
Bestuursopdracht vastgoed - kostendekkendheid0004.5734.683

Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 4.573 4.683
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0
Bestuursopdracht vervangingsinvesteringen0-760-3.780-9.070-16.590

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 -760 -3.780 -9.070 -16.590
Bijdrage Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginovatie (ZonMW)00000

Volksgezondheid 0 0 0 0 0
Bijdrage Rijk Noodsteun Sport3.9000000

Sportaccommodaties 3.900 0 0 0 0
Bijstelling formatie11111

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 61 61 61 61 61
Overhead - Concernondersteuning 0 -32 -32 -32 -32
Wonen en bouwen -59 -27 -27 -27 -27
Bijstelling volume-indexatie zorg 20220-7.000000

Geëscaleerde zorg 18+ 0 -1.422 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 0 -5.578 0 0 0
BTW Schoolsport-500-500-500-500-500

Onderwijshuisvesting -500 -500 -500 -500 -500
Coronagevolgen Markten-1.000-1.500000

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten -1.000 -1.500 0 0 0
Coronaorganisatie00000

Overhead - Clusterondersteuning -1.116 0 0 0 0
Volksgezondheid 1.116 0 0 0 0
Coulanceregeling Vastgoed inclusief Ahoy-10.6500000

Beheer overige gebouwen en gronden -10.650 0 0 0 0
Doorloop coronakosten Schone Stad 2021-4.3450000

Afval - Grondstoffen -3.593 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer -752 0 0 0 0
Effecten versnelde aflossingen Vestia955-682-629-573-519

Treasury 955 -682 -629 -573 -519
Eigen bijdrage Wmo1.0001.0001.0001.0001.000

Geëscaleerde zorg 18+ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Expertisecentrum Volwassenen00600600600

Wijkteams en Wmo-loketten 0 0 600 600 600
Externe bijdragen (onderzoeken) jeugd(hulp)00000

Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0
Externe bijdragen en subsidies voor gebiedsontwikkelingen00000

Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Extra middelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie00000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0 0 0 0
Extra storting in Rotterdamse Investeringsmotor-190-580-630-690-510

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -190 -580 -630 -690 -510
Financiële effecten circulaires Gemeentefonds inzake algemene uitkering-4.940471.2864.6704.670

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -4.940 47 1.286 4.670 4.670
Financiële effecten verkoop deelname in Eneco0000-1.000

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 0 0 0 -1.000
Formatieaanpassing ontwikkeling bijstandsvolume1.515-2.367000

Arbeidsparticipatie - Werk 121 -174 0 0 0
Inkomensregelingen - Inkomen 1.393 -2.005 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 -187 0 0 0
Gederfde parkeerinkomsten door coronamaatregelen-18.0000000

Parkeerbelasting -14.800 0 0 0 0
Parkeren -3.200 0 0 0 0
Grex winsten4.7009.600000

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 4.700 9.600 0 0 0
Groenoffensief00000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 0 0 0 0 0
Horizon Seeds00000

Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0
Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs-6000000

Onderwijshuisvesting -600 0 0 0 0
Implementatie nieuwe inkoop 2022-2.072-3.259-16500

Wijkteams en Wmo-loketten -2.072 -3.259 -165 0 0
Incidentele extra parkeerbaten07.200000

Parkeerbelasting 0 8.000 0 0 0
Parkeren 0 -800 0 0 0
Indexatie00000

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 35.000 35.000 35.000 35.000
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Indexatie 20210-4.000-4.000-4.000-4.000

Geëscaleerde zorg 18+ 0 -908 -901 -888 -888
Maatwerkdienstverlening 18- 0 -464 -453 -448 -448
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 0 -1.340 -1.387 -1.404 -1.404
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 -53 -52 -52 -52
Samenkracht en burgerparticipatie 0 -607 -584 -585 -585
Volksgezondheid 0 -191 -191 -191 -191
Wijkteams en Wmo-loketten 0 -438 -432 -432 -432
Integraal Huisvestingsplan Sport0000800

Sportaccommodaties 0 0 0 0 800
Invulling stelpost Beheer Algemene Middelen inzake Koers van de Stad1260000

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 126 0 0 0 0
Invulling stelpost bestuursopdracht Vastgoed vanaf 2024000-11.690-11.690

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 0 0 -11.690 -11.690
Inzet Specialistisch Ambulant Netwerk voor Jeugdhulp-1.000-1.000000

Wijkteams en Wmo-loketten -1.000 -1.000 0 0 0
Kapitaallasten nieuw investeringsbeleid0007070

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 0 0 70 70
Koers van de stad - Afvalligheidscampagne-800000

Samenkracht en burgerparticipatie -80 0 0 0 0
Koers van de stad - Dierenambulance Rotterdam-50000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME -5 0 0 0 0
Koers van de stad, een dagje op zijn Rotterdams-410000

Samenkracht en burgerparticipatie -41 0 0 0 0
Kostprijsdekkende huur Collectiegebouw0-638-638-638-638

Musea - Cultuur 0 -638 -638 -638 -638
Leerlingenvervoer-850-3.700000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken -850 -3.700 0 0 0
Logiesbelasting-5.900-3.700-1.70000

Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting -5.900 -3.700 -1.700 0 0
Meeropbrengst detachering Verkeersregie00000

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0 0 0 0
Mutatie rijksbijdrage Educatie00000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 0 0 0 0 0
Noodsteun schade speeltuinen en scouting-3000000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME -300 0 0 0 0
Noodsteun Sport-3.9000000

Sportaccommodaties -3.900 0 0 0 0
Onderbesteding dienstreizen en opleidingen2770000

Beheer overige gebouwen en gronden 20 0 0 0 0
Economische ontwikkeling 11 0 0 0 0
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 11 0 0 0 0
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 10 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 1 0 0 0 0
Overhead - Clusterondersteuning 36 0 0 0 0
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 20 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 18 0 0 0 0
Wonen en bouwen 151 0 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen1.0220000

Afval - Grondstoffen 18 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 15 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie - Werk 38 0 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 1 0 0 0 0
Begeleide participatie 30 0 0 0 0
Begraafplaatsen en crematoria 4 0 0 0 0
Belastingen overig 7 0 0 0 0
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 12 0 0 0 0
Burgerzaken 28 0 0 0 0
Cultureel erfgoed - Archeologie 2 0 0 0 0
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2 0 0 0 0
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 0 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18- 5 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18+ 9 0 0 0 0
Inkomensregelingen - Inkomen 56 0 0 0 0
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 5 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18- 2 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 13 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 7 0 0 0 0
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 0 0 0 0
Media 0 0 0 0 0
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 1 0 0 0 0
Musea - Cultuur 1 0 0 0 0
Musea - Stadsarchief 7 0 0 0 0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 12 0 0 0 0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 1 0 0 0 0
Onderwijshuisvesting 2 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 7 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 1 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 76 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 8 0 0 0 0
Overhead - Audit & Control 40 0 0 0 0
Overhead - Clusterondersteuning 79 0 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 291 0 0 0 0
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 20 0 0 0 0
OZB niet-woningen 7 0 0 0 0
OZB woningen 5 0 0 0 0
Parkeerbelasting 12 0 0 0 0
Parkeren 6 0 0 0 0
Ruimtelijke Ordening - Beheer 8 0 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie 10 0 0 0 0
Sportaccommodaties 1 0 0 0 0
Sportbeleid en activering 5 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer 103 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 4 0 0 0 0
Volksgezondheid 15 0 0 0 0
Wijkteams en Wmo-loketten 45 0 0 0 0
Onderhoudskostenregeling0-1.188-1.413-1.413-1.413

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 -127 -127 -127 -127
Verkeer en vervoer - Beheer 0 -1.061 -1.286 -1.286 -1.286
Pensioenvoorziening bestuurders-300-300-300-300-300

Bestuur - College -300 -300 -300 -300 -300
Programma Rivieroevers00000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 0 0 0 0 0
Raadsbesluit van groei naar bloei (extra ondersteuning van Raad)0-152-152-152-152

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 0 -152 -152 -152 -152
Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 202100000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0 0 0 0
Relatie ontwikkeling haven en stad - geluid en stikstof-1.032-1.744000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -1.032 -1.635 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 -109 0 0 0
Rijksbijdrage Aanvullende regeling Seksuele Gezondheid00000

Volksgezondheid 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage begeleiding ex-gedetineerden00000

Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage Heroïnebehandeling00000

Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
RijksBijdrage medicatie PRe Expositie Profylaxe00000

Volksgezondheid 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage Sportakkoord00000

Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage wijkrechtspraak Rotterdam Zuid00000

Wijkteams en Wmo-loketten 0 0 0 0 0
Rioolheffing actualisatie opbrengst00000

Riolering 0 0 0 0 0
Rotterdampas6400000

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 640 0 0 0 0
Stelpost verwachte compensatie corona42.1386.4003.8001.400700

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 42.138 6.400 3.800 1.400 700
Stijgende zorgvraag-16.400-52.100000

Geëscaleerde zorg 18- -6.046 -10.056 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18+ -3.225 -10.112 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18- -2.607 2.756 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo -3.910 -29.238 0 0 0
Maatwerkvoorziening (Wmo) -807 -4.641 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie -299 -300 0 0 0
Volksgezondheid -805 -480 0 0 0
Wijkteams en Wmo-loketten 1.300 -30 0 0 0
Technische correctie jaarschijf 2025: Anders werken in en met de stad0000-925

Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 -925
Technische correctie jaarschijf 2025: Cloudkosten0000-2.260

Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 -2.260
Technische correctie jaarschijf 2025: Digitale voorbeeldstad 2025/CDO office00001.000

Economische ontwikkeling 0 0 0 0 1.000
Toevoeging Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn-1.3000000

Overhead - Concernondersteuning -1.300 0 0 0 0
Tozo Actualisatie uitvoerings- en uitkeringslasten00000

Arbeidsparticipatie - Werk -300 0 0 0 0
Inkomensregelingen - Inkomen 300 0 0 0 0
Uitbreiding areaal betaald parkeren2.3003.0003.0003.0003.000

Parkeerbelasting 2.300 3.000 3.000 3.000 3.000
Uitbreiding formatie internationale betrekkingen00000

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk -20 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18+ -10 0 0 0 0
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding -10 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening -20 0 0 0 0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -20 0 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie 187 0 0 0 0
Sportbeleid en activering -10 0 0 0 0
Volksgezondheid -20 0 0 0 0
Wijkteams en Wmo-loketten -79 0 0 0 0
Verkiezingen 2021 - resterend knelpunt-2.5830000

Burgerzaken -2.583 0 0 0 0
Verwerking aanvullende compensatiemaatregelen corona10.0000000

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 10.000 0 0 0 0
Volume-indexatie zorg 2,5%0000-6.975

Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 -1.417
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 0 0 0 0 -5.558
Wijziging formatie bij Toezicht WMO00000

Geëscaleerde zorg 18+ 44 73 73 73 73
Overhead - Audit & Control -44 -44 -44 -44 -44
Overhead - Concernondersteuning 0 -29 -29 -29 -29
Zomercampus00000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 50 0 0 0 0
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 150 0 0 0 0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -400 0 0 0 0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 100 0 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie 50 0 0 0 0
Sportbeleid en activering 50 0 0 0 0
Totaal 24.310 -44.913 -10.506 256 -16.409

Ramingsbijstellingen vermijdbaarBegroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Bestemmingsreserve Begeleiding statushouders naar werk0-1.000000

Arbeidsparticipatie - Werk 0 -780 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 -220 0 0 0
Bestemmingsreserve Duurzaam-7040000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -704 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Muziekkoepel-7880000

Cultureel erfgoed - Monumenten -788 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven-4500000

Economische promotie -450 0 0 0 0
Bridge 2.0-2000000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken -200 0 0 0 0
Continuering duurzaamheidsinzet-2.200-2.200000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -2.200 -2.200 0 0 0
Detachering Ro!Entree00000

Burgerzaken 0 0 0 0 0
Jaarplan Bureau Riec00000

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0 0 0 0 0
Jaarplan Burgernet00000

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0 0 0 0 0
Jaarplan Riec Pijlers00000

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0 0 0 0 0
Jaarplan Var00000

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0 0 0 0 0
Kwaliteitsverbetering Markten00-1.50000

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 0 0 -1.500 0 0
Niet beprijzen vergunningen (werken langs de weg)0-1.000000

Verkeer en vervoer - Beheer 0 -1.000 0 0 0
Overschot participatiebudget 2020 naar 2021-2.4390000

Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie -2.439 0 0 0 0
Programma Rotterdam Circulair00-1.80000

Afval - Grondstoffen 0 0 -1.800 0 0
Rotterdampas-9600000

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding -960 0 0 0 0
Totaal -7.741 -4.200 -3.300 0 0

Bezuinigingen/TaakstellingenBegroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Aanpak ondermijnende criminaliteit0002.2002.200

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 0 0 0 2.200 2.200
Basisbudget Gebiedsontwikkeling na 20220004.0004.000

Wonen en bouwen 0 0 0 4.000 4.000
Budget Gebiedsontwikkeling na 2022 door groei van de stad0001.0001.000

Wonen en bouwen 0 0 0 1.000 1.000
Cameratoezicht000200200

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 0 0 0 200 200
CityLab010 vanaf 2022 niet gecontinueerd0001.038350

Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 0 0 0 1.038 350
Continuering intensivering Duurzaamheid0005.0005.000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 5.000 5.000
Cultuurplan00002.250

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 2.250
Focuswijken0001.1951.195

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 0 0 0 1.195 1.195
Masterplan Ouderen0006565

Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 65 65
Nachtopvang bedden openbare geestelijke gezondheidszorg0001.0001.000

Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 1.000 1.000
Onderwijs Zorgarrangementen000900900

Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 900 900
Terugdraaien intensivering Kwetsbare Rotterdammers0002.0002.000

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 0 0 0 1.000 1.000
Arbeidsparticipatie - Werk 0 0 0 1.000 1.000
Versterken digitale weerbaarheid000250250

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 0 0 0 250 250
Totaal 0 0 0 18.848 20.410

IntensiveringenBegroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Bestemmingsreserve Evenementenfonds-4.5000000

Sportbeleid en activering -4.500 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie-3.200-1.000000

Wonen en bouwen -3.200 -1.000 0 0 0
Duurzaamheid in gebiedsontwikkeling-210-720000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -210 -641 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 -158 0 0 0
Wonen en bouwen 0 79 0 0 0
Goed huren en verhuren-1.500-5.559-5.26500

Overhead - Concernondersteuning 0 -1.085 -1.021 0 0
Wonen en bouwen -1.500 -4.474 -4.244 0 0
Herindelingsplan Kanaalweg-230-530-53000

Sportbeleid en activering -230 -530 -530 0 0
Herstel aantrekkingskracht (Binnen)stad0-950-95000

Economische ontwikkeling 0 -950 -950 0 0
Huiselijk geweld en kindermishandeling0-1.500-1.50000

Geëscaleerde zorg 18+ 0 -1.500 -1.500 0 0
Integraal programma EU-arbeidsmigranten-399-677-647-677-647

Geëscaleerde zorg 18+ -124 -158 -158 -158 -158
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid -222 -354 -324 -354 -324
Overhead - Concernondersteuning 0 -59 -59 -59 -59
Samenkracht en burgerparticipatie -53 -106 -106 -106 -106
Koers van de stad0-1.000000

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 -1.000 0 0 0
Koers van de stad: helpt hospices-700000

Samenkracht en burgerparticipatie -70 0 0 0 0
Rotterdam Veilig Vooruit-1.025-1.025000

Overhead - Concernondersteuning 0 -127 0 0 0
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling -1.025 -899 0 0 0
Ruimte voor maakbedrijven-650-2.500-2.00000

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie -33 -52 -52 0 0
Economische ontwikkeling -588 -2.338 -1.838 0 0
Economische promotie -28 -44 -44 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 -66 -66 0 0
Ruimtelijke programmatische impact Energietransitie-490-975000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -490 -926 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap -57 -88 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 -215 0 0 0
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 57 187 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer 0 66 0 0 0
Startersleningen-50-125-125-125-125

Wonen en bouwen -50 -125 -125 -125 -125
Vuurwerkshows-400-400-40000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -400 -400 -400 0 0
Totaal -12.725 -16.961 -11.417 -802 -772

ReservesBegroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Actualisatie kapitaallasten00000

Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten Rotterdamse Investeringsmotor00000

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw00000

Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Actieplan arbeidsmarktregio Rijnmond00000

Arbeidsparticipatie - Werk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit00000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Asielakkoord00000

Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve AWBZ00000

Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Begeleiding statushouders naar werk00000

Arbeidsparticipatie - Werk 0 0 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand00000

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas00000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Bodem00000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Bouw nieuw dierenasiel00000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Citylab00000

Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Cloudkosten00000

Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies00000

Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Crisisdienstverlening00000

Arbeidsparticipatie - Werk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie00000

Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Duurzaam00000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Duurzaamheid Gebieden00000

Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie00000

Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Evenementenfonds00000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0
Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Faciliteitenbesluit opvangcentra00000

Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Funderingen00000

Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling00000

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Groot onderhoud (MJOP)00000

Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Impuls baankansen00000

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging00000

Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg00000

Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam00000

Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 0 0 0 0
Openbaar vervoer 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve IT00000

Inkomensregelingen - Inkomen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Kredietrisicoreserve00000

Sportaccommodaties 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden00000

Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Masterplan Ouderen00000

Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Middensegment Huur00000

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid00000

Verkeer en vervoer - Beheer 0 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Noodfonds1.9000000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.900 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Onderhoud Lease00000

Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven00000

Economische promotie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Perspectief op Werk00000

Arbeidsparticipatie - Werk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Re-integratie bijstandsgerechtigden00000

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 0 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie - Werk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen00000

Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Resilience00000

Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor00000

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 0 0 0 0
Treasury 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier00000

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid00000

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie00000

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds00000

Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0
Economische promotie 0 0 0 0 0
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Tozo uitvoeringskosten meerjarig00000

Inkomensregelingen - Inkomen 0 51 103 103 103
Overhead - Concernondersteuning 0 -51 -103 -103 -103
Bestemmingsreserve tweedelijns Wmo en Jeugdhulp00000

Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer00000

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Verkiezingen00000

Burgerzaken 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Verkoopopbrengst Eneco00000

Volksgezondheid 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Vrouwenopvang 202100000

Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Wabo-leges00000

Overhead - Concernondersteuning 0 -337 0 -316 0
Wonen en bouwen 0 337 0 316 0
Bestemmingsreserve Werklocaties00000

Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Windpark Hartelbrug II00000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Zomerakkoord00000

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 0 0 0 0 0
CityLab010 vanaf 2022 niet gecontinueerd00000

Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 0 0 0 0 0
Energietransitiebudget00000

Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Kredietrisicoreserve00000

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 0 0 0 0
Sluitpost Algemene Reserve-20.95879.74525.665-16.995-3.427

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -20.958 79.745 25.665 -16.995 -3.427
Totaal -19.058 79.745 25.665 -16.995 -3.427