Concernhuisvesting

De ontwikkelingen rond en na ‘corona’ maken een herziening noodzakelijk van de Rotterdamse uitgangspunten voor concernhuisvesting. Hierbij zijn de clusters - als gebruikers van de gebouwen -  nauw betrokken. Het Timmerhuis is proeflocatie en krijgt een nieuwe gedaante als ontmoetingscentrum van de toekomst. De realisatie van wijkhubs wordt vervolgd; het doel is om eind 2021 zeven wijkhubs te hebben waar medewerkers kunnen werken. Daarnaast wordt vanuit concernhuisvesting de crisisorganisatie ondersteund en worden opstartscenario’s voorbereid. Zodra de stand van zaken rond corona dit toelaat, kunnen medewerkers de plekken voor het fysiek en hybride ontmoeten daadwerkelijk gebruiken.

Bij concernhuisvesting zijn er in verband met de coronamaatregelen incidenteel minder kosten door minder gebruik van kantoorlocaties. Bij de voorjaarsretraite heeft het college ingestemd met de voorstellen die zijn voortgekomen uit de bestuursopdracht Vastgoed. Daarmee is het Integraal Huisvestingsplan 2021-2030 vastgesteld, waarvan de concernhuisvesting deel uitmaakt. Met de vaststelling van het huisvestingsplan zijn ook de daarmee samenhangende vervangingsinvesteringen vastgesteld.