Formatie en bezetting

†††††††††

image

Formatie en bezetting (in fte)

Ten opzichte van de begroting 2021 is de formatie bij de 1e herziening 2021 met 97 fte bijgesteld. Deze stijging zit vooral in de formatie ten behoeve van het primair proces of directe ondersteuning daarvan:

 • Veel nieuwe instroom heeft plaatsgevonden bij cluster Maatschappelijke Ontwikkeling waarbij er voor Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk (MOW) een uitbreiding heeft plaatsgevonden op de functies Activeringscoach, Jongerenconsulent en WMO-Adviseur.
 • Bij cluster Stadsontwikkeling is de toename in de bezetting toe te wijzen aan instroom vanuit inhuur grotendeels in navolging van de motie ‘Zeker zijn van een baan bij de gemeente Rotterdam #2’ (19bb24571 d.d. 28 november 2019). Verder is er door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht conform afspraak extra geÔnvesteerd in toezicht op gebouwen en de kwaliteit van de inspectie. Het is gelukt de beschikbare formatie voor deze afdeling verder in te vullen.
 • De afdeling Communicatie (cluster Bestuurs- en Concernondersteuning) heeft in de eerste vier maanden een hoge instroom. Dit heeft enerzijds te maken met de motie ‘Zeker zijn van een baan bij de gemeente Rotterdam #2’. Anderzijds zijn er veel extra medewerkers ingezet om de communicatie uitingen rondom Corona uit te voeren. Ook is er tijdelijke extra inzet van medewerkers voor de communicatie rondom het Eurovisie Songfestival.
 • Bij het cluster Stadsbeheer is de formatie, en daarmee de bezetting, uitgebreid door de uitbreiding voor betaald parkeren in de stad.

De bezetting is hoger dan de formatie. Hiervoor zijn de budgetten wel aanwezig. Bij de 2e Herziening 2021 zal dit, waar mogelijk, worden vastgelegd in de formatie.

In- en uitstroom

De eerste periode van 2021 zijn er in totaal 578 nieuwe medewerkers ingestroomd bij de gemeente Rotterdam. Daarvan is 34% jonger dan 30 jaar.

In deze periode zijn er 227 medewerkers uitgestroomd, waarvan 59% 60 jaar of ouder is.

Stages

In De Rotterdamse Aanpak Jeugdwerkgelegenheid en in het afdoeningsvoorstel van de motie ‘Meer Werk en Werkervaring’ (21bb4796 d.d. 20 april 2021) is benoemd dat de gemeente als werkgever graag het voortouw neemt in het begeleiden van stagiairs. Daarbij is de ambitie uitgesproken om in geheel 2021 in totaal 1.124 stagiairs in te laten stromen binnen de gemeente Rotterdam. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2020. In de eerste vier maanden van 2021 zijn er 389 nieuwe stagiairs gestart en totaal 550 stagiairs actief.

In de Rotterdamse Aanpak Jeugdwerkgelegenheid is verder de ambitie opgenomen om 25% van het totale aantal stageplaatsen voor MBO studenten beschikbaar te stellen. De laatste jaren lag dit bij gemeente Rotterdam gemiddeld rond de 20%. Van de stagiairs die in de eerste vier maanden van 2021 gestart zijn volgt 25% een MBO-opleiding.

image

De gemeente Rotterdam is door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) genomineerd door meest inspirerend en creatief leerbedrijf. Deze nominatie is onderdeel van de landelijke campagne ‘Ideas on stage’.

Arbeidskosten

Arbeidskosten bestaan uit loonkosten (medewerkers in dienst van de gemeente Rotterdam) en kosten van ingehuurde medewerkers.

image

Algemeen

De 1e herziening 2021 laat ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021 een stijging van de arbeidskosten zien van € 146,7 mln. Het betreft € 64,1 mln aan loonkosten en € 82,6 mln aan kosten voor externe inhuur. € 79 mln van de kosten externe inhuur komt voort uit het Programma Volksgezondheid en Zorg waar de Corona GGD-GHOR organisatie onderdeel van uitmaakt.

In de oorspronkelijke begroting is het percentage inhuur ten opzichte van de totale arbeidskosten 8,0%. Na de 1e herziening komt dit op 14,0% van de totale arbeidskosten (8,2% exclusief inhuur ten laste van het Programma Corona GGD-GHOR).

Loonkosten

De stijging van de begrote loonkosten is met name zichtbaar op de Volksgezondheid en Zorg, Werk & Inkomen, Maatschappelijke Ondersteuning en Overhead.

 • Bij het programma Volksgezondheid en Zorg is een bijstelling gedaan van in totaal € 13,7 mln volledig ten behoeve van de coronaorganisatie. Ook is er een team vormgegeven binnen het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling met als taak de afhandeling voor gedupeerden van de toeslagenproblematiek. Financiering vindt plaats vanuit het Ministerie van FinanciŽn.
 • Bij het programma Werk en Inkomen is er sprake van een verschuiving van budget voor externe inhuur naar budget voor ambtelijke medewerkers.
 • Binnen het programma Maatschappelijke Ondersteuning vindt een overheveling plaats van Arbeidsparticipatie-werk naar Prestatie 010, waarbij het budget voor re-integratie instrumenten is omgezet naar budget voor arbeidskosten. Persoonlijke aandacht van werkconsulenten blijkt het meest effectief in de begeleiding richting werk. Verder is een bijstelling nodig voor het op peil houden van de dienstverlening door de toename instroom in de bijstand.
 • Het programma Overhead heeft het loonkostenbudget verhoogd vanwege de nieuwe opzet van het traineeprogramma en een toename van de vraag gestuurde dienstverlening vanuit de clusters ten behoeve van het primair proces. De financiŽle dekking hiervan komt vanuit de clusters. Bij het programma Overhead is verder sprake van een verschuiving van inhuurbudget naar loonkosten budget met als doel het terugdringen van langdurige inhuur en opbouw kennis en ervaring bij vaste medewerkers.

Inhuur

De stijging van de begrote kosten voor externe inhuur zit met name bij de programma’s Volksgezondheid en Zorg, Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling en Openbare Orde en Veiligheid.

 • Binnen het programma Volksgezondheid en Zorg is voor de Corona GGD-GHOR organisatie een bijstelling gedaan van € 79 mln op het inhuurbudget.
 • Bij het programma Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling is budget vrijgemaakt voor het programma Duurzaamheid in gebiedsontwikkeling en het programma Ruimtelijke programmatische impact Energietransitie. Dit betreft werkzaamheden op het gebied van bouwinspecties en landschaps- en stedenontwerpen.
 • Voor het programma Openbare Orde en Veiligheid heeft er een verschuiving van budget voor loonkosten naar budget voor kosten externe inhuur plaatsgevonden. Dit betreft moeilijk vervulbare vacatures bij Handhaving. Door krapte op de arbeidsmarkt en een langdurig opleidingstraject worden extra handhavers ingehuurd met de intentie geschikte kandidaten te laten instromen. De werving en selectie en het opleiden is bemoeilijkt door de coronamaatregelen.

Verzuim

De ingezette daling van het verzuim heeft in het de eerste vier maanden 2021 vervolg gekregen. Het kalenderjaar 2020 is afgesloten met een voortschrijdend verzuimpercentage van 5,7%, de vierde maand van 2021 sloot af met 5,5%.

image

Dit vervolg in de daling is te zien in kort, middellang, lang verzuim, maar ook de meldingsfrequentie is gedaald van 0,67 naar 0,56. Het aantal medewerkers met 0% verzuim is toegenomen van 53,8% naar 59,6%.

image

Voor alle medewerkers wordt elk najaar het FitFestival georganiseerd met als doel vitaal en plezierig werken. In april 2021 heeft er ook een lente-editie plaatsgevonden met een passend -voornamelijk digitaal- aanbod. Medewerkers hebben deelgenomen aan verschillende workshops, webinars of lezingen. Voorbeelden hiervan zijn lunch-workouts en webinars met onderwerpen zoals ‘Mentale kracht en veerkracht’, ‘Fit achter je bureau’, en ‘Ontspannen in werk en ouderschap’. Ook hebben medewerkers gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om coronaveilig een healthcheck te laten doen in de gezondheidsbus die op diverse plaatsen in de stad en regio aanwezig was.

Inclusie

In 2020 heeft Black Lives Matter een extra impuls gegeven aan het bevorderen van inclusie en diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie. Dit heeft geleid tot het plan ‘Rotterdam tegen racisme 2020 - 2022’. Naast de extra activiteiten die voor de stad georganiseerd worden, komt inclusie en diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie aan bod in dit plan.

Een inclusieve en diverse gemeente houdt voor gemeente Rotterdam in: goed werkgeverschap voor iedereen. Dit is de basis voor onze initiatieven die bijdragen aan een inclusieve en diverse gemeente.

Concrete initiatieven vinden plaats en zijn te groeperen in bewustwording, inclusief werven en selecteren, inclusieve communicatie en inzicht in inclusie en diversiteit.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Structureel aanbod webinars, workshops, inspiratiesessies, trainingen en dialoogtafels gericht op bewustwording en kennisdeling.
 • Leergang Inclusief leiderschap, opgezet en uitgevoerd door de Universiteit Leiden, samen met wetenschappers en praktijkexperts uit het vakgebied.
 • Nieuwsbrief Inclusie, met als doel medewerkers informeren, communiceren over het aanbod, en netwerken.
 • Het Inclusiviteitspanel: een groep jonge medewerkers met verschillende achtergronden adviseert, denkt en werkt mee bij benoemingen van in eerste instantie topkader en afdelingshoofden. Dit panel wordt gaandeweg ook bij andere benoemingen betrokken.
 • Naar aanleiding van schriftelijke vragen van Groen Links (21bb4212 d.d. 31 maart 2021) wordt de Verklaring van Dordrecht ondertekend waarmee de gemeente Rotterdam zicht committeert aan goed werkgeverschap voor transgender medewerkers.

Integriteit

Een betrouwbare overheid is een integere overheid. Het liefst zou je willen dat dit voor alle overheidsorganisaties geldt. Dus ook voor de gemeente Rotterdam. Daar doen we ook van alles aan. Toch maakte de fraudezaak bij Stadsbeheer, die vorig jaar aan het licht kwam, duidelijk dat je voortdurend moet blijven werken aan een integere organisatie. Integriteit moet in de haarvaten van de gemeente zitten. Daarvoor moet je dus regelmatig naar binnen durven kijken en onderzoeken of de zaken op het gebied van integriteit goed op orde zijn. Niet alleen door middel van gesprekken, maar ook door op tijd bij te sturen en te handhaven. Je bent dus nooit klaar met werken aan integriteit.

De motie ‘Integer ben je niet een beetje ‘(20bb19126) van 17 december 2020 gaf opdracht aan het college extern onderzoek te doen. Strated Consulting heeft het onderzoek uitgevoerd met als resultaat het rapport ‘Onderzoek naar de kwaliteit van de Rotterdamse ambtelijke integriteitsketen’ (mei 2021). In het rapport zijn voor alle schakels van de integriteitsketen aanbevelingen gedaan. In 2020 is een interne audit uitgevoerd naar de Hard Controls Fraude, ook gevolgd door aanbevelingen en is een onderzoek gedaan naar quick wins. Het rapport, de audit en het onderzoek leiden tot de gezamenlijke conclusie dat zowel op concern- als clusterniveau ruimte is voor intensivering, uitbreiding en verbetering van de ambtelijke integriteitsketen. Het Actieplan met alle te nemen maatregelen wordt in juni besproken met de portefeuillehouders Integriteit en daarna in de Concerndirectie.