Informatievoorziening en IT

Wet Open Overheid / Programma Rotterdam Transparant

De Wet Open Overheid (Woo) is de beoogde opvolger van de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob). Bij het schrijven van deze herziening, mei 2021, behandelde de Eerste Kamer de wijzigingswet Woo.

De verwachte inwerkingtreding van de Woo is 2022.  Het doel van de Woo is de overheid transparanter te maken door nadruk te leggen op actieve openbaarmaking. Met het programma Rotterdam Transparant bereidt onze gemeente de invoering van deze wet voor. Het programma houdt zich vooral bezig met procesaanpassing en gedragsverandering. Hiervoor stelt het Rijk vanaf 2022 een bijdrage beschikbaar. De gemeente wil deze bijdrage gebruiken om de kosten te betalen voor de invoering van de wet en voor actieve publicatie van openbare stukken op een landelijke website. De gemeente past de reikwijdte van het programma Rotterdam Transparant aan, aan de hoogte van het bedrag dat het Rijk beschikbaar stelt.

De Woo raakt veel organisatieonderdelen van de gemeente. De invoering ervan heeft vergelijkbare gevolgen als de invoering van de AVG. De Woo maakt het actief openbaar maken verplicht van 11 categorieën documenten, waaronder bestuursstukken en bepaalde beschikkingen. Voor de passieve openbaarmaking geldt bovendien een kortere afhandeltermijn dan bij de Wob: maximaal 6 weken om een besluit te nemen, in plaats van acht. De invoering van de wet duurt zeker vijf jaar.

Wet Openbaarheid Bestuur

De Wob regelt het recht op overheidsinformatie. Iedereen kan een verzoek indienen om informatie die bij de gemeente berust. De gemeente krijgt jaarlijks tussen de 200 en 300 Wob-verzoeken. Die gaan over diverse onderwerpen en zijn verschillend van aard en omvang. Afgehandelde Wob-verzoeken publiceert de gemeente op de website.

Het college informeert via de P&C-cyclus de gemeenteraad over de ontvangen Wob-verzoeken en de afhandeltermijn. Deze manier van informatie vloeit voort uit een op 8 april 2021 aangenomen motie.

Afhandeling Wob-verzoeken

De wettelijke afhandeltermijn van een Wob-verzoek bedraagt acht weken: vier weken, met eenmalige verlenging met nogmaals vier weken.

Van januari tot en mei 2021 kreeg de gemeente Rotterdam 142 Wob-verzoeken. Voor 53% van deze verzoeken duurde de afhandeling langer dan de wettelijke termijn van acht weken. Daarmee is de niet-tijdige afhandeling van Wob-verzoeken te hoog. Op dit moment werkt het college aan een verbeterplan om sneller aan Wob-verzoeken te voldoen. Hierom is gevraagd in een aantal moties in 2021. In de volgende P&C-cyclus rapporteert het college nader hierover, inclusief over het werken met doelstellingen. 

Algoritmes

Over het gebruik van algoritmes bracht de Rotterdamse Rekenkamer in april 2021 het rapport 'Gekleurde technologie' uit. Daarin constateerde de Rekenkamer dat er te weinig transparantie is over het gebruik van algoritmen en dat dit kan leiden tot vooringenomen uitkomsten. Het college heeft alle aanbevelingen uit het rapport overgenomen, inclusief de aanbeveling om algoritmes in een register vast te leggen.