Belastingen overig

Dit taakveld bevat de roerendezaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting.

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn i.v.m. Covid-19 hebben een grote impact op zowel ondernemers als burgers (particulieren). In 2020 is een aantal maatregelen genomen om burgers, zzp’ers en ondernemers die getroffen zijn door de coronamaatregelen tegemoet te komen. Het speerpunt ligt bij het verlenen van maatwerk bij invordering. Deze maatregelen zijn doorgetrokken naar 2021. De verwachting is dat sommige ondernemers ondanks het coulante en ruimhartige beleid van Belastingen het moeilijk zullen hebben om (op tijd) te betalen.

Ontwikkelingen 2022-2025

Grote aanpassingen in gemeentelijke belastingen staan niet op stapel. Uiteraard voeren we aanpassingen in de landelijke wetgeving tijdig door. Rotterdam doet actief mee aan landelijk onderzoek naar de toename van bezwaren via no cure no pay bureaus. We bereiden ons voor op de ontwikkeling naar één basisregistratie voor objectgegevens. Verder werken we continu aan het verbeteren van de dienstverlening door digitalisering en toegankelijke heldere communicatie, zowel online als fysiek.

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Belastingen overigRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves35.10433.63019.90119.90119.90119.901

Bijdragen rijk en medeoverheden 18 0 0 0 0 0
Belastingen 185 124 124 124 124 124
Overige opbrengsten derden 34.901 33.506 19.777 19.777 19.777 19.777
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves-2.016-2.320-3.444-3.497-3.494-3.494

Apparaatslasten 5.729 5.984 5.936 5.947 5.947 5.947
Inhuur 283 199 181 181 181 181
Overige apparaatslasten 219 216 205 205 205 205
Personeel 5.227 5.569 5.551 5.561 5.561 5.561
Intern resultaat -13.499 -13.535 -13.569 -13.569 -13.569 -13.569
Intern resultaat -13.499 -13.535 -13.569 -13.569 -13.569 -13.569
Programmalasten 5.754 5.231 4.189 4.125 4.128 4.128
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.410 3.650 2.882 2.843 3.157 3.157
Kapitaallasten 1.082 610 335 311 0 0
Overige programmalasten 2.262 971 971 971 971 971
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 37.120 35.950 23.345 23.398 23.395 23.395
Saldo voor reserveringen 37.120 35.950 23.345 23.398 23.395 23.395
Reserves5300000

Onttrekking reserves 53 0 0 0 0 0
Saldo 37.172 35.950 23.345 23.398 23.395 23.395

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Belastingen overigBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 35.888 23.351 23.404 23.401 23.401
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 62 -6 -6 -6 -6
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -2 0 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 7 0 0 0 0
Onttrekking bestemmingsreserve BAG-WOZ Reserves 0 0 0 0 0
Onttrekking bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 56 -6 -6 -6 -6
Begroting na wijzigingen 35.950 23.345 23.398 23.395 23.395

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en bouwrente van de meerjarige jaarschijf. Wijzigingen hebben zich voorgedaan bij krediet doorontwikkeling ICT. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.

 

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.
 

Technische wijzigingen
In taakveld Belasting overig zijn een aantal technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijziging zijn de herverdeling van de claim basisregistraties (€ 99), overheveling vanuit taakveld Openbare orde en veiligheid - Veiligheid  voor de aanpak van ondermijning in de stad (- € 37) en diverse kleine technische wijzigingen (structureel - € 6).

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van roerende zaken, de heffing en inning van de belastingsoorten en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoorten verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.