OZB niet-woningen

Dit taakveld bevat de onroerendezaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen.

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn i.v.m. Covid-19 hebben een grote impact op zowel ondernemers als burgers (particulieren). In 2020 is een aantal maatregelen genomen om burgers, zzp’ers en ondernemers die getroffen zijn door de coronamaatregelen tegemoet te komen. Het speerpunt ligt bij het verlenen van maatwerk bij invordering. Deze maatregelen zijn doorgetrokken naar 2021. De verwachting is dat sommige ondernemers ondanks het coulante en ruimhartige beleid van Belastingen het moeilijk zullen hebben om (op tijd) te betalen.

Ontwikkelingen 2022-2025

Grote aanpassingen in gemeentelijke belastingen staan niet op stapel. Uiteraard voeren we aanpassingen in de landelijke wetgeving tijdig door. Rotterdam doet actief mee aan landelijk onderzoek naar de toename van bezwaren via no cure no pay bureaus. We bereiden ons voor op de ontwikkeling naar één basisregistratie voor objectgegevens. Verder werken we continu aan het verbeteren van de dienstverlening door digitalisering en toegankelijke heldere communicatie, zowel online als fysiek.

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten OZB niet-woningenRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves206.046199.279199.279199.279199.359199.359

Bijdragen rijk en medeoverheden 18 0 0 0 0 0
Belastingen 206.024 199.279 199.279 199.279 199.359 199.359
Overige opbrengsten derden 3 0 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves12.03810.08610.00210.01310.01310.013

Apparaatslasten 5.812 6.071 6.022 6.033 6.033 6.033
Inhuur 287 202 183 183 183 183
Overige apparaatslasten 222 220 208 208 208 208
Personeel 5.303 5.650 5.631 5.642 5.642 5.642
Intern resultaat 85 42 7 7 7 7
Intern resultaat 85 42 7 7 7 7
Programmalasten 6.141 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973
Overige programmalasten 6.141 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973
Saldo voor vpb en reserveringen 194.008 189.194 189.277 189.266 189.346 189.346
Saldo voor reserveringen 194.008 189.194 189.277 189.266 189.346 189.346
Saldo 194.008 189.194 189.277 189.266 189.346 189.346

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen OZB niet-woningenBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 189.284 189.283 189.273 189.353 189.353
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -90 -6 -6 -6 -6
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 7 0 0 0 0
Onttrekking bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -97 -6 -6 -6 -6
Begroting na wijzigingen 189.194 189.277 189.266 189.346 189.346

Toelichting financiële bijstellingen

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen
Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.
 

Technische wijzigingen

In taakveld OZB niet-woningen zijn een aantal technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de herverdeling van de claim basisregistraties (- € 54), overheveling vanuit taakveld Openbare orde en veiligheid - Veiligheid voor de aanpak van ondermijning in de stad (- € 37) en diverse kleine technische wijzigingen (structureel - € 6).

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van niet-woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.