OZB woningen

Dit taakveld bevat de onroerendezaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen.

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn i.v.m. Covid-19 hebben een grote impact op zowel ondernemers als burgers (particulieren). 
In 2020 is een aantal maatregelen genomen om burgers, zzp’ers en ondernemers die getroffen zijn door de coronamaatregelen tegemoet te komen. Het speerpunt ligt bij het verlenen van maatwerk bij invordering. Deze maatregelen zijn doorgetrokken naar 2021. De verwachting is dat sommige ondernemers ondanks het coulante en ruimhartige beleid van Belastingen het moeilijk zullen hebben om (op tijd) te betalen. 

 

Ontwikkelingen 2022-2025

Grote aanpassingen in gemeentelijke belastingen staan niet op stapel. Uiteraard voeren we aanpassingen in de landelijke wetgeving tijdig door. Rotterdam doet actief mee aan landelijk onderzoek naar de toename van bezwaren via no cure no pay bureaus. We bereiden ons voor op de ontwikkeling naar één basisregistratie voor objectgegevens. Verder werken we continu aan het verbeteren van de dienstverlening door digitalisering en toegankelijke heldere communicatie, zowel online als fysiek.

 

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten OZB woningenRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves60.71161.57561.57561.57561.57561.575

Bijdragen rijk en medeoverheden 12 0 0 0 0 0
Belastingen 60.696 61.575 61.575 61.575 61.575 61.575
Overige opbrengsten derden 2 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves5.2465.3905.3355.3425.3425.342

Apparaatslasten 3.866 4.038 4.006 4.013 4.013 4.013
Inhuur 191 134 122 122 122 122
Overige apparaatslasten 148 146 138 138 138 138
Personeel 3.527 3.758 3.745 3.752 3.752 3.752
Intern resultaat 56 28 5 5 5 5
Intern resultaat 56 28 5 5 5 5
Programmalasten 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324
Overige programmalasten 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324
Saldo voor vpb en reserveringen 55.464 56.185 56.241 56.234 56.234 56.234
Saldo voor reserveringen 55.464 56.185 56.241 56.234 56.234 56.234
Saldo 55.464 56.185 56.241 56.234 56.234 56.234

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen OZB woningenBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 56.245 56.245 56.238 56.238 56.238
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -60 -4 -4 -4 -4
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 5 0 0 0 0
Onttrekking bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -65 -4 -4 -4 -4
Begroting na wijzigingen 56.185 56.241 56.234 56.234 56.234

Toelichting financiële bijstellingen

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen
Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Technische wijzigingen

In het taakveld OZB woningen is een aantal technische wijzigingen doorgevoerd. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de herverdeling van de claim basisregistraties (- € 36), overheveling vanuit taakveld Openbare orde en veiligheid - Veiligheid voor de aanpak van ondermijning in de stad (- € 25) en diverse kleine technische wijzigingen (structureel - € 4).

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.