Beheer van de stad

Een schone, hele en veilige buitenruimte die de Rotterdammers en haar bezoekers optimaal kunnen benutten, waarbij wijkgestuurd werken, verduurzaming en circulariteit voorop staan. Dit met het oog op de opgaven van de stad rondom verdichting en klimaatadaptatie die een innovatieve aanpak vereisen.

TAAKVELD 1

Afval - Grondstoffen

De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden door professionele oplossingen in te zetten, passend bij het gebied.

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair worden separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.

TAAKVELD 2

Begraafplaatsen en crematorium

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid).

TAAKVELD 3

Cultureel erfgoed - Archeologie

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het "archeologisch verhaal van de stad’’.

TAAKVELD 4

Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering).

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren.

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn en het uitvoeren van de Nota Dierenwelzijn.

TAAKVELD 5

Openbaar groen en (openlucht)recreatie - Beheer

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

TAAKVELD 6

Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk.

TAAKVELD 7

Overige baten en lasten - Vervoer en materieel

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Waarbij het noodzakelijk is om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie.

TAAKVELD 8

Riolering

Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. De economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

TAAKVELD 9

Ruimtelijke ordening - Beheer

De gemeente zorgt ervoor dat geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.

Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.

TAAKVELD 10

Verkeer en vervoer - Beheer

Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid   kg / inwBron
Omvang huishoudelijk restafval Kilogram per inwoner per jaar Streefwaarde

249

De streefwaarde is opgenomen in Grondstoffennota 2019-2022. Dit is de streefwaarde voor eind 2022.

De realisatie is jaarlijks. Er zijn geen tussentijdse metingen.

Realisatie

296(2020)

Toelichting BBV-indicatoren

Het huishoudelijk restafval betreft het totaal ongescheiden restafval per inwoner per jaar (inclusief grof huishoudelijk restafval).

Overzicht van baten en lasten

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Beheer van de stadRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves235.522247.265251.261255.409258.472258.320

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.557 211 204 204 204 204
Belastingen 77.583 81.494 85.011 87.800 90.620 90.620
Overige opbrengsten derden 161.781 166.729 167.322 168.273 168.499 168.330
Overige baten -5.399 -1.169 -1.276 -867 -851 -834
Lasten exclusief reserves375.912386.410394.833391.717398.800403.395

Apparaatslasten 130.484 132.818 132.353 132.103 132.104 132.104
Inhuur 7.972 6.946 7.030 6.796 6.796 6.796
Overige apparaatslasten 4.583 3.973 5.173 5.178 5.178 5.178
Personeel 117.929 121.899 120.150 120.129 120.129 120.129
Intern resultaat -4.905 -6.669 -6.516 -6.306 -6.306 -6.306
Intern resultaat -4.905 -6.669 -6.516 -6.306 -6.306 -6.306
Programmalasten 250.333 260.261 268.995 265.920 273.003 277.598
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 162.759 163.236 165.689 156.156 155.595 156.653
Kapitaallasten 52.360 62.044 67.921 72.866 78.811 82.347
Overige programmalasten 32.182 34.982 35.385 36.898 38.597 38.597
Sociale uitkeringen 1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 3.030 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -140.390 -139.145 -143.571 -136.307 -140.328 -145.075
Saldo voor reserveringen -140.390 -139.145 -143.571 -136.307 -140.328 -145.075
Reserves9.2579.27210.6855.2835.9097.164

Onttrekking reserves 9.420 9.272 10.685 5.283 5.909 7.164
Toevoeging reserves 2.903 0 1.444 0 0 0
Vrijval reserves 2.740 0 1.444 0 0 0
Saldo -131.133 -129.873 -132.886 -131.024 -134.419 -137.911

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten

De baten hebben betrekking op inkomsten uit lokale lasten. Onder belastingen valt de rioolheffing. Opbrengsten derden bestaat uit de afvalstoffenheffing, bedrijfsreinigingsrecht, de lijkbezorgingsrechten, leges leidingen en de opbrengsten van het bedrijfsonderdeel Vervoer & Materieel.

 

Lasten

De lasten hebben betrekking op afvalinzameling, reiniging, archeologie, begraven en cremeren, beheer en onderhoud van wegen en openbare verlichting, civiele kunstwerken, water en groen, riolen en gemalen en het ruimen van niet gesprongen explosieven.

 

Reserves

Er zijn onttrekkingen begroot voor de kapitaallasten voor onder andere de Weenatunnel en de ondergrondse straat Kruispleingarage, het uitbreiden van het aantal openbare toiletvoorzieningen, blauwalg Kralingse Plas en de bijdrage wijkconciërges. Daarnaast zijn er onttrekkingen begroot uit de bestemmingsreserve Energietransitie voor kapitaallasten van de ledverlichting en verduurzaming gemeentelijk wagenpark.

 

Meerjarig verloop

In het programma Beheer van de Stad zien we meerjarig een aantal ontwikkelingen. Conform het gemeentelijke rioleringsplan 2021-2025 (GRP5) is er sprake van een structurele stijging van de rioolheffing. De belangrijkste mutaties aan de lastenkant komen voort vanuit het Coalitieakkoord 2018-2022.  Er heeft een verschuiving van middelen plaatsgevonden van exploitatie naar investeringen, hierdoor lopen de kapitaallasten meerjarig op. Tevens is er tot en met 2022 meer geld beschikbaar voor invulling van de energietransitie, waaronder het verduurzamen van het gemeentelijke wagenpark en de transitie naar een circulaire economie.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Beheer van de stad-6.3895%-7.5696%-7.2626%-7.9856%-11.4769%
Afval - Grondstoffen -2.880 13% 13 0% -1.766 7% 34 0% 34 0%
Begraafplaatsen en crematoria -68 5% -105 8% -102 8% -102 8% -102 8%
Cultureel erfgoed - Archeologie -7 1% -17 1% -17 1% -17 1% -17 1%
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer -30 2% -8 1% -8 1% -8 1% -8 1%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer -1.065 2% -1.325 3% -1.321 3% -2.705 6% -3.659 8%
Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel -70 1% -23 0% 3 0% 3 0% 3 0%
Riolering 45 0% 45 0% 45 0% 45 0% 45 0%
Ruimtelijke Ordening - Beheer 297 5% 239 4% 244 4% 244 4% 244 4%
Verkeer en vervoer - Beheer -2.609 2% -6.386 5% -4.340 3% -5.480 4% -8.017 6%
Afval - Grondstoffen -2.880 13% 13 0% -1.766 7% 34 0% 34 0%
Begraafplaatsen en crematoria -68 5% -105 8% -102 8% -102 8% -102 8%
Cultureel erfgoed - Archeologie -7 1% -17 1% -17 1% -17 1% -17 1%
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer -30 2% -8 1% -8 1% -8 1% -8 1%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer -1.065 2% -1.325 3% -1.321 3% -2.705 6% -3.659 8%
Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel -70 1% -23 0% 3 0% 3 0% 3 0%
Riolering 45 0% 45 0% 45 0% 45 0% 45 0%
Ruimtelijke Ordening - Beheer 297 5% 239 4% 244 4% 244 4% 244 4%
Verkeer en vervoer - Beheer -2.609 2% -6.386 5% -4.340 3% -5.480 4% -8.017 6%

Omschrijving programma

Het college staat voor een kwaliteit van de buitenruimte die enerzijds bijdraagt aan het fijn wonen en leven voor alle Rotterdammers en anderzijds bijdraagt aan een prettig verblijf van bezoekers in onze wereldstad. Het beheer van de openbare ruimte is daarbij een stuwende kracht. Een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte is:

 • de motor achter sociale en economische ontwikkelingen
 • een voorwaarde voor de verdichting van de stad en het bevorderen van circulariteit
 • een kans voor het oplossen van effecten van klimaatverandering, het realiseren van de energietransitie en het stimuleren van de ecologische diversiteit binnen de stad
 • een stimulans voor participatie van Rotterdammers, bezoekers en bedrijven
 • een inspiratiebron voor innovaties, (datagestuurde) methoden en technieken

Wij doen dat met Slim Beheer: samen met de Rotterdammers in een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak in Rotterdamse wijken. Wij stimuleren bewoners en bezoekers de openbare ruimte respectvol te gebruiken en treden op waar de regels en algemeen aanvaarde normen worden overtreden.

Daarbij zetten we in op:

 • meer groen in plaats van steen. Dat maakt Rotterdam mooier en duurzamer en zorgt tegelijk voor wateropvang
 • het onderhouden van onze kapitaalgoederen, zoals bruggen en wegen. De basis hiervoor is de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte Rotterdam 2019-2022
 • het geven van een vervolg aan de ambities zoals genoemd in het Urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Dit document is in het voorjaar 2019 aangeboden.
 • het gebruiken van zoveel mogelijk circulaire producten voor de inrichting, materiaalkeuze en het onderhoud van wegen, groen en water
 • de vervanging van gemeentelijke voertuigen op natuurlijke momenten door emissieloze opvolgers voor de verbetering van de luchtkwaliteit
 • de bevordering van afvalscheiding door enerzijds de afvalstoffenheffing beter aan te laten sluiten bij het principe “de vervuiler betaalt” en anderzijds het scheiden financieel aantrekkelijker te maken
 • het plaatsen van sensoren in meer containers, zodat we straks in heel Rotterdam op tijd, duurzaam en slim het afval ophalen. Zo helpen we mee te voorkomen dat afval naast de containers komt te staan
 • meer en strenger boetes uitdelen als afval naast de containers wordt gezet
 • het inzetten van bestaande camera’s voor de handhaving hierop
 • het bieden van ondersteuning bij evenementen in de stad vanuit onze expertise