Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering).

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren.

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn en het uitvoeren van de Nota Dierenwelzijn.

Dierenwelzijn en plaagdierbeheersing

Met de uitvoering van de nota Dierenwelzijn blijven we de komende jaren inzetten op bewust huisdierbezit, de opvang van zwervend aangetroffen huisdieren, plaagdierbeheersing en een afwegingskader voor overlastgevende dieren. Tevens doen we onderzoek naar de aard en omvang van overlast door broedende meeuwen op platte daken. In 2021 organiseren we weer een chip je kat- actie en een kennistafel voor netwerkpartners, uiteraard indien de coronamaatregelen dat toelaten.

Om de gebiedsgerichte aanpak en dienstverlening naar bewoners te verbeteren, wordt de beschikbare informatie voor medewerkers uitgebreid met een afwegingskader overlastgevende dieren. Het wordt hierdoor makkelijker voor gemeentelijke medewerkers om gericht voor een bepaald deel van de stad een probleem met duiven of ganzen in kaart te brengen. Dit helpt onze medewerkers bij het vinden van mogelijke oplossingen en de communicatie hierover met bewoners. Ook de aanpak van rattenoverlast organiseren we zoveel mogelijk in de gebieden zodat maatwerk mogelijk is.

In Hillegersberg wordt de aanpak van het mediterraan draaigatje voortgezet. Er is een plan van aanpak geschreven voor 2021. Net zoals in 2020 wordt er gebruik gemaakt van diverse methoden: er wordt onder meer gewerkt met nematoden (kleine aaltjes), met heet water en meerdere bestrijdingsmiddelen (conform wetgeving). De combinatie van deze methoden heeft een klein maar gunstig effect gehad op de uitbreiding van de populatie. Het probleem is echter nog niet opgelost. Inzet zal nodig blijven om te voorkomen dat de overlast verder uitbreidt en om (voor zover mogelijk) de bestaande populatie te bestrijden.

Ontwikkelingen 2022-2025

Nazorg bodemsanering: Landelijk is er de komende jaren extra aandacht voor het verantwoord afbouwen van nazorgverplichtingen.

Plaagdierbeheersing: we verwachten dat de toegenomen inzet op invasieve exoten blijvend zal zijn (momenteel de mierensoort mediterraan draaigatje maar als gevolg van klimaatverandering is de komst van nieuwe (overlastgevende) exoten niet uitgesloten).

Wat willen we bereiken

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat gaan we daar voor doen

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en BeheerRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves366500500500500500

Bijdragen rijk en medeoverheden 2 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 364 500 500 500 500 500
Lasten exclusief reserves2.0041.9351.9131.9131.9131.913

Apparaatslasten 1.042 1.044 1.022 1.022 1.022 1.022
Inhuur 6 3 3 3 3 3
Overige apparaatslasten 21 35 37 37 37 37
Personeel 1.015 1.007 982 982 982 982
Intern resultaat 354 596 596 596 596 596
Intern resultaat 354 596 596 596 596 596
Programmalasten 608 296 296 296 296 296
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 562 282 282 282 282 282
Overige programmalasten 7 13 13 13 13 13
Subsidies en inkomensoverdrachten 40 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.638 -1.435 -1.413 -1.413 -1.413 -1.413
Saldo voor reserveringen -1.638 -1.435 -1.413 -1.413 -1.413 -1.413
Saldo -1.638 -1.435 -1.413 -1.413 -1.413 -1.413

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en BeheerBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -1.405 -1.405 -1.405 -1.405 -1.405
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -30 -8 -8 -8 -8
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 1 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -31 -8 -8 -8 -8
Begroting na wijzigingen -1.435 -1.413 -1.413 -1.413 -1.413

Toelichting financiële bijstellingen

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen                         

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse kleine technische wijzigingen geweest.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Dit Rotterdamse taakveld heeft betrekking op de nazorg bodemsanering, plaagdierbeheersing en het dierenwelzijnsbeleid.