Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk.

De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen.’

 

Ontwikkelingen 2022-2025

In de komende jaren zijn ontwikkelingen te verwachten op het gebied van het landelijke beleid voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Deze vloeien voort uit de taken en werkzaamheden van het landelijk kenniscentrum Conventionele Explosieven dat medio 2021 operationeel wordt. Wat voor invloed deze zullen hebben op het Rotterdams beleid is nu nog niet te aan te geven. De eerste resultaten worden in 2022 verwacht.  

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Stakeholders van projecten in verdachte gebieden zijn op de hoogte van de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten en hebben voorzorgsmaatregelen genomen

Bij functiewijziging van een verdachte locatie is het streven om de risico’s van OO weg te nemen en daarmee de beperkingen op het gebruik van de verdachte locaties op te heffen.

Gevonden ontplofbare oorlogsresten kunnen op een veilige manier binnen de gemeente worden vernietigd

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsrestenRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves759876876876876876

Bijdragen rijk en medeoverheden 759 876 876 876 876 876
Lasten exclusief reserves3.339669669669669669

Intern resultaat 251 439 439 439 439 439
Intern resultaat 251 439 439 439 439 439
Programmalasten 3.088 230 230 230 230 230
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 583 230 230 230 230 230
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.505 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -2.580 207 207 207 207 207
Saldo voor reserveringen -2.580 207 207 207 207 207
Saldo -2.580 207 207 207 207 207

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsrestenBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 207 207 207 207 207
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen 207 207 207 207 207

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen

In dit taakveld hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van beleid, toezicht en ruiming van ontplofbare oorlogsresten uit WOII.

In 2021 wordt door het Rijk een landelijk kenniscentrum opgericht dat gemeenten gaat ondersteunen bij vragen rondom het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten. Het kenniscentrum krijgt ook de opdracht een normenkader te ontwikkelen hoe om te gaan met ontplofbare oorlogsresten.