Ruimtelijke ordening - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente zorgt ervoor dat geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.

Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.

Geo-functie

Er is gestart met het opzetten van een cluster overstijgende geo-community voor de uitwisseling van kennis en inspiratie op het vakgebied van geo-informatie en GIS (Geografische Informatie Systeem).

 

T3D (Totaal 3 Dimensionaal)

Er zijn deelprojecten uitgewerkt die de Gemeente Rotterdam gaat trekken binnen T3D. Basisinformatie legt binnen dit landelijke programma de focus op het vastleggen en beheren van de 3D objectgegevens binnen de 3D keten. In 2021 bevindt dit programma zich in de voorbereidingsfase en wordt een proefopstelling gecreëerd waarin de 3D keten aan de hand van onderzoeksvragen kan worden beproefd.

 

Digitaal schouwen

Er is een plan van aanpak geschreven om het inmeten en schouwen van de fysieke stad zoveel mogelijk geautomatiseerd uit te voeren. Door middel van laserscanners op voertuigen kunnen objecten in de buitenruimte herkend en geïnspecteerd worden. Voor de zomer 2021 gaat het project van start. Parallel hieraan is er een door het ministerie van BZK gesubsidieerd programma gestart voor het inzetten van deze techniek ten behoeve van het beheer van de openbare ruimte. Bij dit programma wordt samengewerkt met de TU Delft en de Gemeente Amsterdam.

 

Kernregistratie Ondergrond

De (wettelijke) basisregistratie Ondergrond geeft vooral toegang tot gegevens over bodem- en grondonderzoek, bodemkwaliteit, grondwatermonitoring en -gebruik en de Mijnbouwwet. Het is vanwege de toenemende behoefte aan een 3D-weergave van de ondergrond noodzakelijk om ook de ondergrondse objecten in kaart te brengen. De gemeente Rotterdam heeft deze gegevens, maar ze worden versnipperd bijgehouden en vastgelegd. Het streven is om deze data gezamenlijk te ontsluiten via een Kernregistratie Ondergrond. Deze kernregistratie moet leiden tot efficiëntievoordelen en betere kwaliteit van gegevens om de uitvoering van bovengrondse en ondergrondse projecten sneller en eenvoudiger te maken.

In 2021 zullen de eerste twee fases van het project worden uitgevoerd. Hierbij zullen op iteratieve wijze ondergrondse objecten aan de kernregistratie worden toegevoegd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van kerngegevens

Ontwikkelingen 2022-2025

Vanuit de VNG en het Ministerie BZK wordt gewerkt aan het integreren van basisregistraties van de fysieke leefomgeving. Dit wordt de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) genoemd. De komst van de SOR zal vanaf 2022 veel van de gemeente gaan vragen. Via diverse wijzigingen in de (basis)registraties BAG, BGT en deels de BOR zullen procesaanpassingen moeten worden doorgevoerd. We werken aan een nieuwe organisatievorm waarin de bijhouding van de SOR ingebed zal zijn.

Wat willen we bereiken

Het breed beschikbaar stellen van onze geografische informatie en deze informatie koppelen aan andere informatiebronnen van de gemeente of daarbuiten.

Wat gaan we daar voor doen

Het breed beschikbaar stellen van onze geografische informatie en deze informatie koppelen aan andere informatiebronnen van de gemeente of daarbuiten

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Ruimtelijke Ordening - BeheerRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves296186187187187187

Bijdragen rijk en medeoverheden 37 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 258 186 187 187 187 187
Lasten exclusief reserves6.2646.0656.4146.4386.4386.438

Apparaatslasten 5.788 6.737 6.790 6.790 6.790 6.790
Inhuur 22 9 9 9 9 9
Overige apparaatslasten 127 207 257 257 257 257
Personeel 5.640 6.521 6.523 6.523 6.523 6.523
Intern resultaat -989 -1.127 -1.127 -1.127 -1.127 -1.127
Intern resultaat -989 -1.127 -1.127 -1.127 -1.127 -1.127
Programmalasten 1.465 455 752 775 775 775
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.465 455 752 775 775 775
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -5.968 -5.878 -6.228 -6.251 -6.251 -6.251
Saldo voor reserveringen -5.968 -5.878 -6.228 -6.251 -6.251 -6.251
Saldo -5.968 -5.878 -6.228 -6.251 -6.251 -6.251

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Ruimtelijke Ordening - BeheerBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -6.175 -6.466 -6.495 -6.495 -6.495
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 297 239 244 244 244
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 8 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 288 239 244 244 244
Begroting na wijzigingen -5.878 -6.228 -6.251 -6.251 -6.251

Toelichting financiële bijstellingen

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen                         

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Het betreft de actualisatie personeelsbestand, waarbij de dekking plaats vindt binnen het taakveld (structureel - € 790 vanaf 2021), actualisatie van het werkpakket (structureel € 1,1 mln) en diverse kleine mutaties ( - € 22 in 2021 tot - € 66 in 2025).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. In dit Rotterdamse taakveld Ruimtelijke ordening – Beheer gaat het om:

  • de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
  • de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

 

Informatie is het vertrekpunt voor bijna elke opgave die onze stad oppakt. Een voorbeeld daarvan is het tegengaan van de effecten van klimaatveranderingen. Dat doen we op basis van informatie: waar in de stad zijn er kansen om te vergroenen, waar is het risico op wateroverlast het grootst, welke daken zijn geschikt voor zonnepanelen of een groen dak, etc.