Bestuur en dienstverlening

Responsief en betrouwbaar openbaar bestuur.

Doeltreffende en doelmatige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers.

Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

TAAKVELD 1

Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B en W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

TAAKVELD 2

Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering.

TAAKVELD 3

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.

TAAKVELD 4

Burgerzaken

We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker.

De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het beheer van de basisregistratie personen (BRP).

Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van verkiezingen en referenda.

TAAKVELD 5

Musea - Stadsarchief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen.

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen.

Bevorderen historisch besef in én over de stad.

Overzicht van baten en lasten

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverleningRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves9.1779.9879.8459.8459.8459.845

Bijdragen rijk en medeoverheden 411 184 181 181 181 181
Dividenden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 8.620 9.755 9.617 9.617 9.617 9.617
Overige baten 147 47 47 47 47 47
Lasten exclusief reserves80.14086.91678.23175.98172.46872.410

Apparaatslasten 47.855 49.757 48.884 48.648 48.651 48.651
Inhuur 1.687 1.487 1.381 1.381 1.381 1.381
Overige apparaatslasten 1.475 1.667 1.713 1.713 1.713 1.713
Personeel 44.694 46.603 45.790 45.554 45.557 45.557
Intern resultaat 2.658 1.462 1.516 1.596 1.596 1.596
Intern resultaat 2.658 1.462 1.516 1.596 1.596 1.596
Programmalasten 29.627 35.697 27.831 25.738 22.221 22.163
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 12.634 21.616 15.996 13.824 13.209 13.209
Kapitaallasten 160 137 126 204 201 143
Overige programmalasten 8.800 1.932 1.903 1.903 1.903 1.903
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.034 12.012 9.807 9.807 6.909 6.909
Saldo voor vpb en reserveringen -70.963 -76.929 -68.386 -66.136 -62.623 -62.565
Saldo voor reserveringen -70.963 -76.929 -68.386 -66.136 -62.623 -62.565
Reserves2.079-798-1.503-1.505-867-1.556

Onttrekking reserves 686 1.176 68 68 20 20
Toevoeging reserves 1.459 1.974 1.571 1.573 1.576 1.576
Vrijval reserves 2.852 0 0 0 689 0
Saldo -68.884 -77.727 -69.889 -67.642 -63.490 -64.120

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De baten bestaan uit de opbrengsten van leges en rijksbijdragen voor burgerzakenproducten en producten van het stadsarchief.

 

Lasten
De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten. Ook zijn hier de vergoedingen aan de leden van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités en hun (vice-) voorzitters opgenomen. Daarnaast is er budget voor bewonersinitiatieven en verkiezingen. Ook de lasten van de externe accountant vallen onder dit programma.

 

Reserves
Vanuit het Rijk is voor de te nemen corona maatregelen bij de Tweede Kamer verkiezingen € 1,6 mln uitgekeerd als taakmutatie in de bestemmingsreserve Verkiezingen.

 

Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop laat eerst een toename van middelen zien in 2021 en een afname in de daarop volgende jaren. Het verloop komt vooral vanwege eenmalige ophogingen van lastenbudgetten in 2021. Het lastenbudget is in 2021 hoger vanwege de volgende redenen:

  • Het restsaldo van het participatiebudget 2020 is eenmalig overgeheveld naar 2021 omdat vele activiteiten en initiatieven vanwege de coronamaatregelen geen doorgang konden vinden (€ 2,4 mln).
  • Vanuit de intensiveringen Kwetsbare Wijken (Veilig) is er een overdracht van € 1 mln voor extra inzet in de wijk Bospolder- Tussendijken. Dit is conform het besluit tijdens de collegeretraite van 2019.
  • In 2021 wordt er eenmalig € 2 mln compensatie aan de Joodse gemeenschap in Rotterdam uitgekeerd.

 

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Bestuur en dienstverlening-7.57511%-60%-4251%6121%-180%
Bestuur - College -377 8% -375 8% -375 8% -375 8% -375 8%
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie -3.891 17% 327 1% 27 0% 1.066 5% 377 2%
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 0 0% -152 1% -152 1% -152 1% -152 1%
Burgerzaken -3.337 15% 71 0% -48 0% -48 0% -47 0%
Musea - Stadsarchief 29 0% 123 2% 123 2% 122 2% 179 4%
Bestuur - College -377 8% -375 8% -375 8% -375 8% -375 8%
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie -3.891 17% 327 1% 27 0% 1.066 5% 377 2%
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 0 0% -152 1% -152 1% -152 1% -152 1%
Burgerzaken -3.337 15% 71 0% -48 0% -48 0% -47 0%
Musea - Stadsarchief 29 0% 123 2% 123 2% 122 2% 179 4%

Omschrijving programma

Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B en W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.

Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.