Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daar voor doen” zijn actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.  Wel zal het college waar mogelijk activiteiten ontplooien gericht op het heropen van de stad en herstel na corona.  

Ontwikkelingen 2022-2025

Het jaar 2021 is het laatste volledige jaar van het zittende college. In 2022 worden er opnieuw verkiezingen gehouden en start een nieuw college.

Wat willen we bereiken

Uitvoering in collegiaal bestuur

Wat gaan we daar voor doen

Uitvoering van besluiten en verantwoording

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Bestuur - CollegeRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves1494747474747

Overige opbrengsten derden 2 0 0 0 0 0
Overige baten 147 47 47 47 47 47
Lasten exclusief reserves11.3925.0454.8784.8784.8784.878

Apparaatslasten 2.142 2.501 2.327 2.329 2.332 2.332
Overige apparaatslasten 136 303 295 295 295 295
Personeel 2.006 2.197 2.032 2.034 2.037 2.037
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 9.250 2.544 2.551 2.549 2.546 2.546
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 622 741 748 746 743 743
Overige programmalasten 8.597 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764
Subsidies en inkomensoverdrachten 31 40 40 40 40 40
Saldo voor vpb en reserveringen -11.243 -4.998 -4.831 -4.831 -4.831 -4.831
Saldo voor reserveringen -11.243 -4.998 -4.831 -4.831 -4.831 -4.831
Reserves152020202020

Onttrekking reserves 15 20 20 20 20 20
Saldo -11.228 -4.978 -4.811 -4.811 -4.811 -4.811

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Bestuur - CollegeBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -4.601 -4.436 -4.436 -4.436 -4.436
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -377 -375 -375 -375 -375
Pensioenvoorziening bestuurders Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -300 -300 -300 -300 -300
Bestemmingsreserve B&W Fonds Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -77 -75 -75 -75 -75
Begroting na wijzigingen -4.978 -4.811 -4.811 -4.811 -4.811

Toelichting financiële bijstellingen

Pensioenvoorziening bestuurders

Vanwege de sterk gedaalde rekenrente dient er een extra toevoeging aan de Pensioenvoorziening bestuurders gedaan te worden van € 300 om aan de toekomstige financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

 

Technische wijzigingen

In taakveld Bestuur - College zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

De grootste wijziging is de verlaging van de rente opbrengst geweest vanwege de sterk dalende rente op de Pensioenvoorziening bestuurders (structureel € 70). Daarnaast zijn er diverse kleine technische wijzigingen ( structureel € 7).

 

Omschrijving taakveld

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.