Musea - Stadsarchief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen.

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen.

Bevorderen historisch besef in én over de stad.

Het eerste kwartaal van het jaar laat zich kenschetsen door het maken van nieuwe plannen. Zo is het acquisitiebeleid en beveiligingsbeleid geactualiseerd en wordt in het kader van de Visie 2025 met Archeologie Rotterdam, bureau Monumenten en Museum Rotterdam gewerkt aan een plan voor een gezamenlijke publieksbenadering. Met de afdeling Cultuur is een breed onderzoek gestart naar mogelijkheden om het Rotterdamse erfgoed beter zichtbaar en vindbaar te maken en met collega-instellingen in de provincie verkennen we de samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van inspectie en duurzame toegankelijkheid (e-depot). Binnenshuis willen we de mogelijkheden verbeteren om schoolklassen te ontvangen onder het motto: ieder kind één keer naar het stadsarchief. Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar raadsmoties en het publieksprogramma in het kader van het koloniaal- en slavernijverleden. Het digitaliseringsprogramma en de nieuwe publieksservice ‘Digitaliseren op verzoek’ hebben we helaas vanwege corona op een laag pitje moeten zetten. Wel wordt het archief van de slavenhandelaar Coopstad & Rochussen gedigitaliseerd en zijn de voorbereidingen voor de digitalisering van het archief van de NV Koninklijke Rotterdamse Lloyd in volle gang.

 

Ontwikkelingen 2022-2025

Voor de voorjaarsnota heeft het college een voorstel ingediend om de achterstanden in de toegankelijkheid van archieven en collecties in te kunnen lopen. Het voorstel ging uit van een doorlooptijd van 13 jaar en een benodigd bedrag van € 11 mln, grotendeels te besteden aan personele capaciteit. Van dit bedrag is voor 2020 € 200 en voor de jaren 2021 en 2022 € 400 toegekend. Dat betekent dat de doorlooptijd aanzienlijk toeneemt. De verwachting is dat de gemeente de komende jaren slechts beperkt budget vrij kan maken vanwege de benodigde gelden om de gevolgen van de coronacrisis voor Rotterdam te mitigeren. Het Stadsarchief zal daarom een actueel plan opstellen, welke voldoet aan de nieuwe situatie.

De toegekende gelden worden ingezet voor het werven van extra capaciteit. Deze medewerkers moeten hun werk op het Stadsarchief uit voeren, wat op dit moment nog niet volledig mogelijk is in verband met de coronacrisis. Er wordt daarom gezocht naar mogelijkheden om meer werkruimte volgens de maatregelen in te richten om dit veilig mogelijk te maken.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Bezoek studiezaal* Streefwaarde 8.000 8.000 8.000 7.500 7.000 7.000
Realisatie 6.830 7.640 2.396 577    
Bezoek website Streefwaarde 715.000 750.000 785.000 825.000 865.000 905.000
Realisatie 699.369 599.722 175.075 134.272    
Bezoek rotterdam.nl Streefwaarde 15.000 15.750 16.500 17.300 18.000 18.750
Realisatie 15.460 19.872 7.968 3.930    
Bezoek wiewaswie.nl Streefwaarde 168.000 176.000 185.000 194.000 203.000 213.000
Realisatie 171.605 179.486 321.873 162.879    
Bezoek archieven.nl Streefwaarde 196.000 205.000 215.000 225.000 236.000 247.000
Realisatie 176.292 162.464 41.850 10.721    
* Bezoek studiezaal zal afnemen naarmate er meer digitaal zal worden aangeboden.

Het aantal fysieke bezoekers is gedaald door de sluiting van de studiezaal van het Stadsarchief vanaf half maart tot 3 juni 2020 en de beperking van het aantal bezoekers daarna.

Bezoekcijfers website en de platforms zullen vanwege het steeds meer digitaal aanbieden én door vernieuwing van de website van het Stadsarchief jaarlijks met naar schatting ca. 5% toenemen.

Het totaal aan digitale bezoekers op de website en via rotterdam.nl, wiewaswie.nl en archieven.nl is ongeveer gelijk gebleven, maar is wel op een andere manier verdeeld. Er wordt nog onderzocht waar deze verschuiving vandaan komt. Zo kan de daling van de bezoeken van archieven.nl te maken hebben met de overgang van het Stadsarchief naar een nieuw collectiebeheer systeem. Dit is hetzelfde systeem waar archieven.nl mee werkt.

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Aantal ontsloten objecten en meters Streefwaarde 3.000 + 250m 3.000 + 250m

3.000 + 250m

3.000 + 250m

3.000 + 250m

3.000 + 250m

Realisatie 15.000 + 744m 1.000+nb 0***      
Toegankelijkheid overheidsarchieven Streefwaarde 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Realisatie 97% 95% 95%***      
Toegankelijkheid particuliere archieven/collecties Streefwaarde 50% 55% 60% 65% 65% 65%
Realisatie 50% 48% 48%***      
Digitalisering archieven en collecties (meters)* Streefwaarde 25m 25m        
Realisatie 50m 75m 0****      
Digitalisering archieven en collecties (aantal digitale opnames)* Streefwaarde     25.000 25.000 25.000 25.000
Realisatie     400.000*****      
Bezoekerswaardering** Streefwaarde   7,8   8,0   8,0
Realisatie   7,3        

* De digitalisering van archieven en collecties laat zich zuiverder uitdrukken in aantal digitale opnamen dan in meters.

** De bezoekerswaardering wordt tweejaarlijks gemeten. De bezoekers waardeerden het Stadsarchief in 2017 met een 7,4.
***In de eerste 3 maanden van dit jaar is alle tijd uitgegaan naar de conversie van het collectiebeheersysteem, Vanaf maart kan niet op locatie gewerkt worden en zijn geen archieven of collecties ontsloten
****Geen wezenlijke aanvullingen ivm sluiting SA.
*****400.000 arrestantenkaarten

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Musea - StadsarchiefRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves416312312312312312

Bijdragen rijk en medeoverheden 9 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 406 312 312 312 312 312
Lasten exclusief reserves5.5227.6055.5555.1825.1835.126

Apparaatslasten 4.560 4.834 4.727 4.410 4.410 4.410
Inhuur 185 242 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 108 170 177 177 177 177
Personeel 4.267 4.422 4.550 4.233 4.233 4.233
Intern resultaat 28 0 -1 -1 -1 -1
Intern resultaat 28 0 -1 -1 -1 -1
Programmalasten 934 2.772 828 773 774 717
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 775 2.670 737 685 687 687
Kapitaallasten 124 102 91 88 86 30
Overige programmalasten 35 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -5.106 -7.293 -5.243 -4.870 -4.871 -4.814
Saldo voor reserveringen -5.106 -7.293 -5.243 -4.870 -4.871 -4.814
Saldo -5.106 -7.293 -5.243 -4.870 -4.871 -4.814

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Musea - StadsarchiefBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -7.323 -5.366 -4.993 -4.993 -4.993
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 29 123 123 122 179
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 15 16 16 15 72
Archiefbestanden Stadsarchief Rotterdam Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -100 0 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 7 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 107 107 107 107 107
Begroting na wijzigingen -7.293 -5.243 -4.870 -4.871 -4.814

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. Wijzigingen hebben zich voorgedaan bij Vernieuwing website stadsarchief. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Archiefbestanden Stadsarchief Rotterdam

Bij de voorjaarsnota 2020 heeft het Stadsarchief € 200 ontvangen. Dit is bestemd voor het wegwerken van de achterstanden voor onderhoud en verbetering van de opslag van archiefbestanden ten behoeve van de historische waarden van Rotterdam. Als gevolg van de sluiting van het Stadsarchief door de corona maatregelen zijn de geplande werkzaamheden later in het jaar gestart. De specifieke werkzaamheden en gebruik van machines/ materiaal dienen plaats te vinden op de locatie van het Stadsarchief. In 2021 mag het ongebruikte deel ad - € 100 toegevoegd worden aan het budget.

 

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Technische wijzigingen

 In taakveld Musea – Stadsarchief zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijziging is de herijking formatie Stadsarchief (structureel € 113) en diverse kleine technische wijzigingen (- € 6).

 

Omschrijving taakveld

Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

Deze doelstellingen zijn alle drie gekoppeld aan de programmadoelstelling: Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

Het doel van verwerving van particuliere archieven en collecties is om een representatief beeld te kunnen bieden van de geschiedenis van de stad Rotterdam, nu en in de toekomst. De afgelopen decennia is de samenstelling van de bevolking van Rotterdam sterk veranderd. Dit moet zich ook gaan vertalen in de collectie. Dit doet eveneens recht aan de toenemende aandacht voor diversiteit en de herkomst en geschiedenis van migranten in de stad.