Cultuur, sport en recreatie

Stimuleren van het culturele en sportieve klimaat en vergroten van de participatie van Rotterdammers op deze terreinen.

Werken aan een optimaal vrijetijdsaanbod, een toonaangevend evenementenbeleid en een stevige voedingsbodem voor de creatieve industrie.

Bijdragen aan een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur en milieu door het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en door het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl.

TAAKVELD 1

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent.

Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek.

Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving.

Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven.

De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister.

TAAKVELD 2

Media

Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers.

Meer film-, tv- en mediaproducties die Rotterdam, het verhaal van de stad en haar bewoners tonen.

Het ontwikkelen van nieuwe vormen van film-, tv- en mediaproducties.

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert.

Betekenisvolle aandacht voor inclusiviteit en het perspectief van nieuwe generaties.

Het ontwikkelen van een evaluatie-instrumentarium waarin de bovenstaande doelen zowel kwalitatief als kwantitatief gewogen kunnen worden, in samenwerking met (inter)nationale partijen, zoals het Nederlands Filmfonds, het IFFR, de NPO, Cinecrowd, etc.

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio.

TAAKVELD 3

Musea - Cultuur

Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent.

Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek.

Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving.

Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven.

De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister.

TAAKVELD 4

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van voorzieningen, educatie en expertise op gebied van natuur en milieu, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat en met focus op de doelgroepen kinderen, jongeren en gezinnen.

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken.

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding.

TAAKVELD 5

Sportaccommodaties

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen (goed onderhouden, voldoen aan eisen van de tijd, capaciteit op orde).

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau.

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking.

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen.

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen.

TAAKVELD 6

Sportbeleid en activering

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten met extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport.

Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap.

Gezond opgroeien in je eigen buurt.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid   Bron
Niet-sporters (% huishoudens waarin niet 1 X per week wordt gesport, 19-80 jaar) % Streefwaarde     RIVM
  Realisatie 54,1 (2016) 36,0 (2019)
Beschrijving RSO-indicatorEenheid  Bron
Sporters (landelijke richtlijn sportdeelname onderzoek, % inwoners dat > 12 x per jaar sport, 6-80 jaar) % Streefwaarde 2021 67% 67% Afdeling Onderzoek en Business Intelligence gemeente Rotterdam
  Realisatie 66% (2017) 70,5% (2019)

Overzicht baten en lasten

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatieRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves6.00510.1414.6564.7324.6324.632

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.529 5.685 25 100 0 0
Financieringsbaten 338 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 4.138 4.457 4.632 4.632 4.632 4.632
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves241.008272.387233.227232.144229.971227.031

Apparaatslasten 9.625 10.493 10.580 10.355 10.355 10.356
Inhuur 311 417 383 383 383 383
Overige apparaatslasten 171 258 265 366 366 367
Personeel 9.143 9.819 9.932 9.606 9.606 9.606
Intern resultaat -8.357 -2.744 -2.613 -2.263 -2.263 -2.263
Intern resultaat -8.357 -2.744 -2.613 -2.263 -2.263 -2.263
Programmalasten 239.739 264.639 225.260 224.052 221.879 218.938
Financieringslasten 574 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 18.340 29.680 13.969 12.877 12.044 11.368
Kapitaallasten 508 483 294 207 196 181
Overige programmalasten 813 1.198 1.199 1.199 1.199 1.199
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 219.504 233.277 209.798 209.769 208.440 206.190
Saldo voor vpb en reserveringen -235.003 -262.246 -228.571 -227.412 -225.339 -222.400
Saldo voor reserveringen -235.003 -262.246 -228.571 -227.412 -225.339 -222.400
Reserves-7.60314.7075191.0393939

Onttrekking reserves 15.835 17.372 519 1.039 39 39
Toevoeging reserves 25.037 4.565 0 0 0 0
Vrijval reserves 1.600 1.900 0 0 0 0
Saldo -242.606 -247.539 -228.052 -226.373 -225.300 -222.361

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten

De baten bestaan uit verkregen rijksmiddelen voor corona ondersteuning aan sportorganisaties, rijksinkomsten vanuit de Regiodeal en een provinciale bijdrage voor het Eurovisie Songfestival. Andere baten betreffen de inkomsten uit het recreatieoord Hoek van Holland en inkomsten van de scholen uit vakleerkrachten Lekker Fit.

Lasten

De apparaatslasten opgenomen onder dit programma bestaan hoofdzakelijk uit personeelslasten van de medewerkers die belast zijn met de ontwikkeling- en uitvoering van het cultuur- en sportbeleid.

Een groot deel van de programmalasten betreft het verlenen van subsidies. Jaarlijks worden subsidies toegekend aan culturele organisaties opgenomen in het Cultuurplan 2021 – 2024. Daarnaast wordt jaarlijks subsidie verleend aan de stichting Bibliotheek Rotterdam en ontvangen de organisaties die behoren tot de “Rotterdamse culture basis”, zoals theaters en musea, eveneens een jaarlijkse subsidie. 

Verder zijn er specifieke (subsidie)budgetten voor mediabeleid, creatieve industrie, cultuureducatie, evenementen en algemene subsidiebudgetten voor incidentele aangelegenheden. Hieronder vallen ook de budgetten voor noodsteun aan culturele- en sportorganisaties, die zijn getroffen door de coronamaatregelen.   

Reserves

In de begroting 2021 zijn onttrekkingen geraamd voor het Eurovisie Songfestival. Voor de organisatie van toekomstige evenementen zijn in de meerjarenraming eveneens onttrekkingen opgenomen. Het in de bestemmingsreserve Noodfonds aanwezige bedrag van € 1,9 mln valt in 2021 vrij. Het bedrag dient ter gedeeltelijke dekking van de steunmaatregelen en de vernieuwings- en herstelopgave voor de culturele sector na de coronacrisis. Voor een toekomstig Grand Départ, wordt vanuit de begroting 2021 een bedrag van € 4,5 mln gereserveerd.

Meerjarig verloop

De begroting vertoont meerjarig een dalend verloop. Dit verklaart zich onder andere door het incidentele karakter van corona gerelateerde uitgaven, de eenmalige frictiekosten samenhangend met het nieuwe Cultuurplan en de voor 2021 incidentele kosten voor het Eurovisie Songfestival.    

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Cultuur, sport en recreatie-17.5258%-3.2311%-3.3492%-9300%2.0101%
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -12.454 14% -3.050 4% -3.279 4% -1.692 2% 2.215 3%
Media 47 0% 53 0% 40 0% 15 0% 15 0%
Musea - Cultuur 1.117 3% 1.488 4% 1.469 4% 1.426 4% -265 1%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME -232 1% 66 0% 59 0% 59 0% 59 0%
Sportaccommodaties -1.573 3% -1.246 2% -1.096 2% -725 1% 0 0%
Sportbeleid en activering -4.431 30% -543 4% -543 4% -13 0% -14 0%
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -12.454 14% -3.050 4% -3.279 4% -1.692 2% 2.215 3%
Media 47 0% 53 0% 40 0% 15 0% 15 0%
Musea - Cultuur 1.117 3% 1.488 4% 1.469 4% 1.426 4% -265 1%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME -232 1% 66 0% 59 0% 59 0% 59 0%
Sportaccommodaties -1.573 3% -1.246 2% -1.096 2% -725 1% 0 0%
Sportbeleid en activering -4.431 30% -543 4% -543 4% -13 0% -14 0%

Omschrijving programma

Cultuur, Sport en Recreatie dragen bij aan talentontwikkeling, activering en verbinding. Ook dragen cultuur, sport en recreatie bij aan gezondheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en betrokkenheid van bewoners bij de stad. Cultuur en Sport versterken via sportevenementen en culturele programma’s de nationale en internationale profilering van Rotterdam.

 

Sport

Voor Sport leidt dat tot vier doelstellingen (‘Ambities’ in de Sportnota 2017+), te weten:

 1. De sportvoorzieningen worden versterkt (de stad nodigt uit tot bewegen en sport).
 2. Meer Rotterdammers zijn in beweging.
 3. Bewegen en sport worden ‘breed’ ingezet.
 4. Benutten kracht van sportevenementen en topsport.

 

Groen

Voor Natuur- en Milieueducatie zijn er (beleidskader “NME heeft de toekomst”, november 2013) vier doelstellingen:

 1. Herijking en vernieuwing van het basispakket en het borgen van een toekomstbestendige infrastructuur aan NME-voorzieningen.
 2. Het ontwikkelen van een pluspakket van NME-activiteiten vanuit verschillende partijen (organisaties, bedrijven, bewoners) als aanvulling op het basispakket.
 3. Meer samenhang en verbindingen realiseren tussen de producten op het gebied van NME en andere beleidsproducten.
 4. Het werven van meer opdrachtgevers voor NME en de NME-infrastructuur breder benutten.

De uitvoerende taken op het gebied van NME en kinderboerderijen zijn met ingang van 1 januari 2019 verzelfstandigd.

 

Cultuur

Cultuur heeft voor de komende jaren de volgende doelstellingen:

 1. Het cultuuraanbod sluit aan bij de diversiteit van de bevolking en de dynamiek van de stad; elke Rotterdammer kan in het aanbod iets van zijn gading vinden.
 2. De culturele sector profileert zichzelf en de stad met de enorme diversiteit aan kunst en cultuur die de stad rijk is en die in de stad gecreëerd wordt.
 3. Gevestigde organisaties en in het bijzonder nieuwe makers worden ondersteund en gefaciliteerd in hun ontwikkeling en presentatiemogelijkheden.
 4. De culturele sector verbindt zich met andere domeinen in het gemeentelijk beleid en ontwikkelt maatschappelijke toepassingsmogelijkheden.

De gemeente zoekt continu naar mogelijkheden om belangen, ambities en initiatieven in de culturele sector met elkaar te verbinden en elkaar te laten versterken, opdat zij bijdragen aan de genoemde doelstellingen.