Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu.

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad.

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding.

De stichting Natuurstad beheert acht kinderboerderijen en verschillende educatieve tuinen in de stad. Natuurstad verzorgt educatieve natuurlessen en schooltuinieren voor meer dan 90% van de basisscholen. De locaties zijn vanaf begin 2021 voor een bepaalde periode (gedeeltelijk) dicht gebleven op grond van de coronamaatregelen. Er zijn wel online lessen uitgevoerd voor de basisscholen. De overige aanbieders van NME-activiteiten hebben ook gevolgen ondervonden van de coronamaatregelen. Locaties als de natuurspeeltuin Speeldernis en Diergaarde Blijdorp zijn vanaf begin 2021 voor een bepaalde periode (gedeeltelijk) dicht gebleven. Voor de realisatie van een dierenasiel in Rotterdam zijn in samenwerking met partners slagen gemaakt met de gewenste invulling hiervan. De overeenkomst dierenopvang over de uitvoering van de wettelijke taak liep 1 januari 2021 af, maar de nieuwe overeenkomst kon nog niet worden afgerond omdat planvorming van het dierenasiel nog niet afgerond was. Er is daarom met een overbruggingsovereenkomst gezorgd voor de continuïteit voor de uitvoering van onze wettelijke taak.

In 2020 zijn Groenmakelaar (GM) en Groenloket (GL) gestart. In 2021 zijn we bezig verder te werken aan in- en externe bekendheid.

In juli 2020 is de notitie “Speeltuinen, een stap naar de toekomst” vastgesteld. De notitie bevat een visie en actieprogramma voor vitale en toekomstbestendige speeltuinverenigingen. Deze notitie wordt in het eerste halfjaar 2021 uitgewerkt in een Uitvoeringsplan. Belangrijke onderdelen hierin zijn het stimuleren van de vernieuwing van speeltuinen in de richting van ruimere openstelling en intensiever en multifunctioneel gebruik. Voor de niet-vitale speeltuinen wordt een goede oplossing voor de toekomst gezocht. De speeltuinen zijn op grond van de coronamaatregelen vanaf begin 2021 enkele weken gesloten geweest. Na de versoepelingen van de maatregelen zijn de speeltuinen weer opengegaan, in eerste instantie alleen voor het buiten spelen.

Alle 32 Rotterdamse scoutingverenigingen zijn beperkt open geweest, voor zover de coronamaatregelen dit toelieten. Scoutingverenigingen hebben door de coronabeperkingen inkomsten misgelopen. Activiteiten voor kinderen (onder de 18 jaar) konden buiten georganiseerd worden. Activiteiten voor oudere leden en/of die binnen plaats vonden konden niet doorgaan. Organiseren (online) scoutingcafé door Rotterdam Sportsupport.

Ontwikkelingen 2022-2025

In het 3e kwartaal van 2021 wordt de nieuwe Visie NME vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma volgt medio 3e kwartaal 2022.

Rol Groenmakelaar, met behulp van communicatieplan, in– en extern, bekend. Groenloket is op orde, content is aangevuld /aangepast en wordt beheerd. Achter de Groenmakelaar staat een sterk team groene ambtenaren, waarin clusters en programma’s vertegenwoordigd zijn. Dit team zorgt ervoor dat tijdig het juiste antwoord op groene vragen wordt gegeven. Er wordt (in pilots) wijkgericht en opgavegericht gewerkt ook wordt er nauw samengewerkt met het initiatieventeam/loket.

De doelstellingen van de notitie “Speeltuinen, een stap naar de toekomst” worden de komende jaren verder uitgewerkt. Belangrijke onderdelen hierin zijn het stimuleren van de vernieuwing van speeltuinen en de uitvoering van het actieprogramma voor vitale en toekomstbestendige speeltuinen. De vernieuwing van speeltuinen kan via verschillende richtingen plaatsvinden zoals een ruimere en meer openbare toegankelijkheid en een intensiever gebruik als multifunctionele sport- en speelplek. Voor speeltuinen die niet vitaal en/of niet kansrijk zijn, wordt op basis van een wijkanalyse een goede oplossing voor de toekomst gezocht. Er wordt gezocht naar locaties waar blending tussen scouting en onder andere sportverenigingen en speeltuinen nader vorm kan krijgen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu.

Groenmakelaar en groenloket

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding

Wat gaan we daar voor doen

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van voorzieningen, recreatie, educatie en expertise op gebied van natuur en milieu.

Dierenopvang

Groenmakelaar en groenloket

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Aantal vitale speeltuinen Streefwaarde   26 39 52 52 52
Realisatie 26 36        
Vitaliteit scouting Streefwaarde   PM 32 32 32 32
Realisatie            
 

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NMERealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves2.1742.3522.2422.2422.2422.242

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.174 2.352 2.242 2.242 2.242 2.242
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves18.76019.67817.90317.91017.91017.910

Apparaatslasten 753 820 821 821 821 821
Inhuur 42 150 150 150 150 150
Overige apparaatslasten 31 14 14 14 14 14
Personeel 679 656 656 656 656 656
Intern resultaat 1.312 892 892 892 892 892
Intern resultaat 1.312 892 892 892 892 892
Programmalasten 16.695 17.966 16.190 16.197 16.197 16.197
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.616 2.022 1.425 1.433 1.433 1.433
Overige programmalasten 720 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032
Subsidies en inkomensoverdrachten 14.360 14.912 13.732 13.732 13.732 13.732
Saldo voor vpb en reserveringen -16.586 -17.326 -15.661 -15.668 -15.668 -15.668
Saldo voor reserveringen -16.586 -17.326 -15.661 -15.668 -15.668 -15.668
Reserves824930000

Onttrekking reserves 82 493 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -16.504 -16.833 -15.661 -15.668 -15.668 -15.668

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NMEBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -16.601 -15.727 -15.727 -15.727 -15.727
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -232 66 59 59 59
Koers van de stad - Dierenambulance Rotterdam Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -5 0 0 0 0
Noodsteun schade speeltuinen en scouting Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -300 0 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 1 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Bouw nieuw dierenasiel Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 72 66 59 59 59
Begroting na wijzigingen -16.833 -15.661 -15.668 -15.668 -15.668

Toelichting financiële bijstellingen

Koers van de stad - Dierenambulance Rotterdam

Rotterdam heeft grote bewondering voor de inzet van alle vrijwilligers van de DAR en heeft als blijk van waardering eenmalig dit bedrag bijgedragen.

 

Noodsteun schade speeltuinen en scouting

Bij de najaarsretraite 2020 heeft het college besloten om de noodsteun speeltuinen en scouting ten gunste te laten komen van algemene middelen, onder andere ter dekking van de noodsteun aan instellingen. Speeltuinen en scouting vormden destijds geen onderdeel van de destijds door de gemeente verleende noodsteun, maar geven nu te kennen dit wel nodig te hebben.

 

Onderbestedingen opleidingen dienstreizen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Bestemmingsreserve Bouw nieuw dierenasiel

De begrote voorbereidingskosten voor het nieuwe dierenasiel bedragen € 493. Deze kosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve.

 

Technische wijzigingen

Dit betreft diverse budgetverschuivingen van beperkte omvang (verschuivingen van € 72 in 2021 tot € 59 in 2025).

Omschrijving taakveld

Op het gebied van natuur en milieu draagt het college bij aan het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl met behulp van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie. Inzet van het college is ook een goed aanbod aan recreatieve voorzieningen zoals speeltuinen en scouting in stand te houden met een goede spreiding over de wijken. In dit kader exploiteert de gemeente het recreatieoord in Hoek van Holland.