Sportbeleid en activering

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport.

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap.

Lekker Fit! in de Wijk.

Vanaf 1 januari 2021 zijn de binnensportvoorzieningen vanwege de coronamaatregelen gesloten geweest. Vanaf begin februari is gymnastiek voor basisscholieren weer mogelijk. Vanaf half maart is het school- en leszwemmen weer opgestart. Ook is het buitensporten voor jongvolwassenen vanaf half maart versoepeld. De inzet en ondersteuning richting sportverenigingen en andere sportaanbieders heeft zich de afgelopen periode gefocust op het vitaal houden en het ondersteunen bij hoe zij met hun sportaanbod en aanpak op het sportcomplex in kunnen spelen op de steeds veranderende situatie. Hiermee is tot op heden geen één vereniging omgevallen. Tegelijk is met sportverenigingen die dat aankonden al wel ingezet op toekomstbestendigheid met bijvoorbeeld ontwikkelen van nieuw sportaanbod en flexibele lidmaatschappen. Ook zijn er mooie samenwerkingen tot stand gekomen d.m.v. het openstellen van buitensportaccommodaties voor binnensportverenigingen.

Ook in 2021 heeft de coronapandemie gevolgen voor de evenementenprogrammering. De World Police and Fire Games zijn uitgesteld naar 2022. Het WK Shorttrack heeft niet in Rotterdam maar in Dordrecht plaatsgevonden omdat de kosten zonder publiek voor een enorm verlies zouden hebben gezorgd. In ruil daarvoor mag Rotterdam in 2025 of 2026 alsnog het WK Shorttrack organiseren. Gelukkig zijn er in de eerste maanden van het jaar ook al een aantal evenementen wel doorgegaan en zien we dus een positief verschil ten opzichte van 2020 waarin effectief alle evenementen vanaf maart waren afgelast. Zo heeft het ABN Amro tennistoernooi zonder publiek waarvoor door inzet op online, zoals interviews met spelers via zoom, niet minder media-aandacht dan andere jaren. Ook het OKT Waterpolo, de Korfbal League finale, de boksinterland Nederland-België en het NK Roeien klein konden in aangepaste vorm doorgaan. Daarnaast heeft de Super League Triathlon in Rotterdam de tweede editie in hybride vorm georganiseerd. De coronamaatregelen hebben vanzelfsprekend ook effect op de side events. Zeker zolang evenementen zonder publiek moeten worden georganiseerd betekent het automatisch minder of geen side events.

Subsidie Noodfonds Corona: deze subsidie biedt noodsteun aan instellingen in de cultuur-en sportsector die door de coronamaatregelen in continuïteitsproblemen zijn geraakt. Het fonds had een looptijd tot 1 september 2020 en is gecontinueerd tot het eind van 2020. Een deel van het budget vanuit het Actieprogramma Verenigingen is ingezet voor hulp aan vitale verenigingen die door de coronacrisis in financiële zin in de problemen zijn gekomen. Hiermee is tot op heden geen één vereniging omgevallen. Verenigingen in problemen kunnen zich melden bij het corona aanspreekpunt van Rotterdam Sportsupport. Met deze verenigingen wordt dan een stappenplan doorlopen. Uit het stappenplan blijkt dat er voor 80% van de verenigingen in dit traject uiteindelijk geen uitkering nodig is omdat er alternatieve inkomsten worden gevonden. Voor wat betreft acties gericht op toekomstbestendigheid van sportverenigingen is vooral ingezet op flexibele lidmaatschappen en vernieuwend aanbod bij verenigingen die dat aankonden. Dat geldt onder meer voor aanbod gericht op esports, vanuit het living lab ‘esports in de vereniging van de toekomst’. Vanwege de coronamaatregelen zijn niet alle experimenten conform de planning gestart, maar is ingezet op (online) alternatieven.

De meeste onderdelen van het Lekker Fit programma zijn ondanks het coronavirus volgens planning voortgezet. In de beginmaanden, toen de scholen gesloten waren, hebben de activiteiten een korte periode stilgelegen, maar na de versoepelingen is dit conform de richtlijnen weer opgepakt. Onderdelen die vertragingen hebben opgelopen zijn onder andere de aanpak gezonde kantines, onderzoek en de gebiedsaanpak.

Op basis van de landelijke regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodatie 2020 Q4 is in het eerste kwartaal een korting van 45 % verleend aan de permanente huurders van sportaccommodaties. De gebruiksgebonden huurders hebben alleen huur hoeven te betalen bij feitelijk gebruik. Er is een voorschot van € 450.000 toegekend aan de Schaatsbaan Rotterdam, vooruitlopend op een subsidieregeling Noodsteun IJsbanen in het kader van de landelijke regeling Specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen 2020. Op 20 april heeft het college de subsidieregeling noodsteun ijsbanen vastgesteld.

 
 
 

Ontwikkelingen 2022-2025

Op 30 maart heeft het college de nieuwe Sportnota vastgesteld. In de sportnota 2021+ “Rotterdam Wereldse Sportstad” staan de ambities op sportgebied voor de komende 6 jaar. In 2026 is Rotterdam een wereldse sportstad, waar inspirerende internationale topsport plaatsvindt. Waar Rotterdammers van alle leeftijden op hun eigen manier met plezier sporten en bewegen. Zij kunnen dit doen bij aantrekkelijke sportaanbieders, gebruikmakend van moderne sportfaciliteiten en in een stad die uitnodigt tot bewegen. De Sportnota 2021+ is een beleidsdocument op hoofdlijnen. Verdere concretisering en uitwerking van de acties zal plaatsvinden in diverse programma’s en jaarplannen.

• We ontwikkelen een plan om ook na 2026 iedere vijf tot tien jaar een werelds sportevenement naar de stad te halen

• We blijven met het IOC in gesprek over de Youth Olympic Games van 2030 en dienen een bid in voor de Grand Départ du Tour de France van 2023, 2024 of 2025. • We verbinden onze sportevenementen en het TeamNL centrum Metropool • We streven ernaar internationale topsportevenementen voor mensen met een beperking te koppelen aan ‘reguliere’ topsportevenementen.

• We vragen organisatoren om maatrelen te treffen die evenementen meer duurzaam maken

• we maken afspraken met sportbonden over de huisvesting van minstens vier landelijke en door NOC*NSF erkende topsport- en opleidingsprogramma’s in de stad. In 2021 verhuist het topsportprogramma heren turnen naar Rotterdam. In de volgende Olympische cyclus ambiëren we een combat center te openen met verschillende Olympische sporten, zoals boksen, karate, judo, taekwondo en sambo.

• We ondersteunen lokale topsportverenigingen en talentprogramma’s in Team NL-sporten en faciliteren conform de sportpiramide een vruchtbare samenwerking tussen breedtesportvereniging, talentprogramma, scholen met een sportprofiel, topsportprogramma en topsportevenement.

• We ondersteunen en stimuleren de verdere ontwikkeling van Multisportclub Feyenoord. • In de gebiedsontwikkeling Stadionpark/ Feyenoord City komt woonruimte beschikbaar voor topsporters.

• We benutten onze (toekomstige) topsportprogramma’s voor het versterken van de sportpiramide.

• We vergroten de impact van onze side-events bij sportevenementen

• We betrekken meer private partijen bij topsport.

De verbreding van het Lekker Fit programma zoals beschreven in het programmaplan 2018-2022 ‘Lekker Fit in de wijk’ wordt doorgevoerd. Voor de periode vanaf 2023 zijn voorbereidingen getroffen voor de actualisatie van het Lekker Fit beleid.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel te laten bewegen of sporten

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten

Lekker Fit! in de Wijk

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel te laten bewegen of sporten

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten

Lekker Fit! in de Wijk

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Aantal vitale sportverenigingen* Streefwaarde     90%   92%  
Realisatie 88%          
Aantal leden van sportverenigingen* Streefwaarde         77.250  
Realisatie 75.000          
* In het kader van het Actieprogramma Verenigingen wordt opdracht gegeven voor een 0-meting, welke in 2019 zal worden uitgevoerd.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Klanttevredenheid sportprogrammering*              
Schoolsport Streefwaarde nvt     PM    
Realisatie 7,0          
Sportregie Streefwaarde nvt     PM    
Realisatie 7,2          
Lekker Fit!-programma              
Aantal Lekker Fit!scholen Streefwaarde 94 94 94 94 94  
  Realisatie 94          
0-4 jaar op kinderopvanglocaties Streefwaarde 145 180 215 250 285  
  Realisatie 145          
Kleuteraanpak op LF! en NLF! scholen*** Streefwaarde   95 105 120 138  
  Realisatie 75          
* Deze wordt om de drie jaar gemeten, de eerst volgende meting is in 2021
** Streefwaarden klanttevredenheid 2021 (eerst volgende meting) worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedri
** Lekker Fit! en Niet-Lekker Fit! scholen, de scholen met en zonder een LF! programma in groep 3-8

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Sportbeleid en activeringRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves1.8632.1241.7911.7671.7671.767

Bijdragen rijk en medeoverheden 462 425 25 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.401 1.700 1.767 1.767 1.767 1.767
Lasten exclusief reserves14.55017.20117.08014.71414.18414.185

Apparaatslasten 4.857 5.384 5.389 5.389 5.389 5.390
Inhuur 81 36 36 36 36 36
Overige apparaatslasten 86 120 126 126 126 127
Personeel 4.690 5.228 5.228 5.228 5.228 5.228
Intern resultaat -7.247 -7.503 -7.421 -7.171 -7.171 -7.171
Intern resultaat -7.247 -7.503 -7.421 -7.171 -7.171 -7.171
Programmalasten 16.940 19.319 19.112 16.496 15.966 15.966
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.691 9.996 10.183 8.452 7.922 7.922
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten -13 64 66 66 66 66
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.262 9.258 8.864 7.978 7.978 7.978
Saldo voor vpb en reserveringen -12.688 -15.076 -15.289 -12.947 -12.417 -12.419
Saldo voor reserveringen -12.688 -15.076 -15.289 -12.947 -12.417 -12.419
Reserves1.025-3.930380000

Onttrekking reserves 25 570 380 0 0 0
Toevoeging reserves 0 4.500 0 0 0 0
Vrijval reserves 1.000 0 0 0 0 0
Saldo -11.662 -19.006 -14.909 -12.947 -12.417 -12.419

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Sportbeleid en activeringBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -14.575 -14.366 -12.405 -12.405 -12.405
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -4.431 -543 -543 -13 -14
Bestemmingsreserve Evenementenfonds Intensiveringen -4.500 0 0 0 0
Herindelingsplan Kanaalweg Intensiveringen -230 -530 -530 0 0
Horizon Seeds Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 5 0 0 0 0
Rijksbijdrage Sportakkoord Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Uitbreiding formatie internationale betrekkingen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -10 0 0 0 0
Zomercampus Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 50 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Evenementenfonds Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 254 -13 -13 -13 -14
Begroting na wijzigingen -19.006 -14.909 -12.947 -12.417 -12.419

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve evenementenfonds

Toevoeging aan de reserve ten behoeve van het organiseren van Grand Départ/ Tour de France in 2024 € 4,5 mln.

 

Herindelingsplan Kanaalweg

Op 1 december 2020 is er door het college opdracht gegeven voor het maken van een herindelingsplan aan de Kanaalweg. Het gaat hier om het niet activeerbare deel van de voorbereidingskosten.

 

Horizon Seeds

Met het onderzoek SEEDS (Science Engagement to Empower Disadvantaged adoleScents) wil sport beantwoorden aan een van de doelen binnen het SwafS (Science with and for Society). Namelijk door het realiseren van een betere samenwerking tussen wetenschap en de samenleving, door het stimuleren van een gezonde leefstijl van jongeren in lage SES-wijken. Hiervoor is € 49 Europees geld beschikbaar gesteld.

 

Onderbestedingen opleiding en dienstreizen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Rijksbijdrage Sportakkoord

Rijksbijdrage (€ 400) om uitvoering te geven aan nationale doelstellingen door middel van living lab. De uitvoering van een living lab vindt plaats in wijken, gemeenschappen, instellingen of organisaties waar de burger woont, werkt, sport en beweegt. Bovenop de bijdrage € 200 is, vanwege de verwachting dat er in de zomermaanden meer mogelijkheden zijn, een extra impuls gegeven door € 200 extra te verstrekken.

 

Uitbreiding formatie internationale betrekkingen

Er heeft een uitbreiding van formatie plaatsgevonden voor werkzaamheden met betrekking tot nationale en internationale regelingen. Deze uitbreiding wordt gedekt vanuit internationale subsidies.

 

Zomercampus

Dit betreft budgetoverheveling naar Programma Onderwijs voor de Zomercampus.

 

Bestemmingsreserve evenementenfonds

Bij besluit van 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad bepaald een bedrag van € 950 beschikbaar te stellen voor de organisatie van het WK Volleybal voor vrouwen in 2022. Hierbij is tevens bepaald dat dekking voor dit bedrag afkomstig moet zijn uit de bestemmingsreserve Evenementenfonds. Op 17 februari 2021 is voor de organisatie van het evenement een subsidie toegekend aan Stichting Rotterdam Topsport. Op basis van een verdeling van de verwachte kosten over de jaren 2021 en 2022, wordt dit in de begroting verwerkt.

 

Technische wijzigingen

In taakveld sportbeleid en activering hebben er diverse technische wijzigingen plaatsgevonden. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

Voor het taakveld sportaccommodaties is een bijdrage beschikbaar gesteld van € 319 voor het organiseren van the Final en clinics. Dit bedrag is eenmalig verwerkt in het prestatiecontract met het sportbedrijf.

Daarnaast hebben er overstijgende technische verschuivingen plaatsgevonden (€ 80 in 2021 tot € 13 in 2025).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De inzet is om meer Rotterdammers met plezier te laten sporten en bewegen. Hiertoe ondersteunt het college sportverenigingen en andere organisaties op sport- en beweeggebied, stimuleert het college recreatieve sportbeoefening, sport en bewegen in wijken en buurten en het (top)sportklimaat en zet het in op het binnenhalen van sportevenementen. Hiermee draagt het college ook bij aan andere maatschappelijke doelstellingen, zoals gezondheid, bewonersparticipatie en economie en werkt het aan een vitale en levendige stad.

Toelichting op doelstellingen

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten
Extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport
Topsport en sportevenementen versterken het sportieve klimaat van de stad. Door keuzes te baseren op het DNA van Rotterdam, stijgt het rendement op terreinen als sportdeelname, economie, maatschappij en imago.

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap
De inzet is dat sportverenigingen zich gereed maken voor de toekomst door mee te gaan met veranderende ontwikkelingen en een veranderende vraag. Hierdoor moeten sportverenigingen langdurig vitaal worden. In het Actieprogramma Verenigingen zijn hiervoor acties vastgesteld.

Lekker Fit! in de Wijk
Het hoofddoel is om alle kinderen in Rotterdam vanaf 9 maanden voor de geboorte tot en met 12 jaar de basis mee te geven voor een gezonde leefstijl.