Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het realiseren van aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten voor bezoekers en marktvergunninghouders.

De coronacrisis heeft grote impact op de Rotterdamse economie. Het ondernemersklimaat is zwaar aangetast en daarmee staat de economische groei onder druk. De gevolgen voor de Rotterdamse economie zijn fors. Deze gevolgen verschillen per sector, en ook de kooplieden van de Rotterdamse warenmarkten ondervinden veel nadelige gevolgen van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen.  Er wordt samen met de koopman voor gezorgd dat de markt, ook met de verschillende aanpassingen vanwege coronamaatregelen, zo goed mogelijk doorgang kan vinden.

Vanwege de coronamaatregelen heeft de uitwerking van de marktvisie vertraging opgelopen. De planning is dat rond de zomer de marktvisie aan het college wordt aangeboden.  De aan de visie gekoppelde pilots starten zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden en de coronamaatregelen het toestaan.

Ontwikkelingen 2022-2025

Samen met de kooplieden zal er, aan de hand van de geplande pilots, gewerkt worden aan de implementatie van de visie van de markten. Doel is om de markten de kwalitatieve impuls te geven die zij nodig heeft.  Het streven is om de markt een vliegwiel van de wijk te maken. De pilots zullen zich richten op het stimuleren van het ondernemerschap op de markt, aanpak afval en de sociale rol van de markt in de wijk. De pilots kunnen pas starten op het moment dat de coronamaatregelen het toelaten.

Wat willen we bereiken

Realiseren van aantrekkelijke warenmarkten

Wat gaan we daar voor doen

Realiseren van aantrekkelijke warenmarkten

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- MarktenRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves1.2851.7192.0232.0223.5223.522

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.285 1.719 2.023 2.022 3.522 3.522
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves3.1463.1623.1493.1523.1523.152

Apparaatslasten 1.104 1.396 1.405 1.405 1.405 1.405
Inhuur 2 3 3 3 3 3
Overige apparaatslasten 35 27 40 40 40 40
Personeel 1.067 1.367 1.363 1.363 1.363 1.363
Intern resultaat 1.179 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186
Intern resultaat 1.179 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186
Programmalasten 863 580 558 561 561 561
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 859 495 473 476 476 476
Overige programmalasten 4 85 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.860 -1.443 -1.126 -1.130 370 370
Saldo voor reserveringen -1.860 -1.443 -1.126 -1.130 370 370
Saldo -1.860 -1.443 -1.126 -1.130 370 370

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- MarktenBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -429 380 372 372 372
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -1.014 -1.506 -1.502 -2 -2
Coronagevolgen Markten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -1.000 -1.500 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 1 0 0 0 0
Kwaliteitsverbetering Markten Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 -1.500 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -15 -6 -2 -2 -2
Begroting na wijzigingen -1.443 -1.126 -1.130 370 370

Toelichting financiële bijstellingen

Coronagevolgen Markten
Vanwege de coronamaatregelen is voor 2021 en 2022 de kostendekkendheidsopgave niet uitvoerbaar.  Daarom is in de voorjaarnota voorgesteld de batenderving te compenseren. 


Onderbesteding opleidingen en dienstreizen
Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Kwaliteitsverbetering Markten

Om de pilots recht te doen en de marktvisie te kunnen implementeren is ook voor 2023 de opdracht voor kostendekkendheid uitgesteld.

 

Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse kleinere technische wijzigingen geweest.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen behoort de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. In dit Rotterdamse taakveld gaat het om:

  • regelen straathandel, markten alsook veemarkten
  • marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7)