Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Effectieve dienstverlening aan het midden- en klein bedrijf (MKB) en ondernemers op strategisch niveau en op wijk- en bedrijfsniveau

Regeldruk vermindering voor ondernemers

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Voor de korte en middellange termijn zijn, om in te spelen op de Coronacrisis en aanvullend op bestaande activiteiten, de volgende activiteiten in 2020 opgestart of geïntensiveerd en deze worden ook in 2021 doorgezet zoals:

 • Intensivering van inzet op innovatie ondersteuning van het MKB langs de lijnen van digitalisering, duurzaam en circulair ondernemerschap;
 • Intensivering van de inzet op versterking van de aantrekkingskracht van de stad met aandacht voor acquisitie, innovatie en aanpak ter voorkoming van leegstand en verschraling van het aanbod in de stad;
 • Beschikbaar stellen van digitaliseringsvouchers MKB, bedoeld om bedrijven te helpen omzet e/o marktbereik te behouden en te vergroten;
 • Inzet op de maakindustrie, onder andere ten aanzien van creëren van fysieke ruimte voor de maakindustrie in samenwerking met de markt;
 • Het mogelijk maken van 1,5 meter economie in sectoren, ruimte voor andere concepten in sectoren waar dit niet haalbaar is;
 • Het Coronaloket waar m.b.v. een integrale aanpak ondernemers hun creatieve ideeën kunnen voorleggen en snel uitsluitsel krijgen. Deze werkwijze wordt ook na corona voortgezet;
 • Acties op het gebied van crowdmanagement, afstand houden in de winkelstraten en bedrijfsruimte, publiekscampagnes, uitbreiding van de capaciteit van de Ondernemersbalie;
 • Tijdelijk ruimere mogelijkheden voor opdrachtverstrekking vanuit de gemeente aan Rotterdamse ondernemers.

Activiteiten onder dit taakveld zijn ondergebracht bij de sporen van de Herstel- en vernieuwingsagenda. In 2021 blijven we de ontwikkelingen in de economie continu monitoren en bekijken we of onze inzet hierop aangepast moet worden. De eerste monitor van de Herstel- en vernieuwingsagenda komt eind tweede kwartaal beschikbaar.

Ontwikkelingen 2022-2025

n 2020 is het jaar gestart met een lock down en die raakt met name sectoren als retail, horeca, cultuur, evenementen en sport. De effecten van de coronapandemie zijn niet alleen in 2020, maar ook in 2021 doorgegaan. In 2021 richten we ons op herstart zodra er versoepelingen zijn, waarbij ook herstel en vernieuwing van de economie niet uit het oog verloren wordt. Om in te spelen op de effecten van de Coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en de regio een herstel- en vernieuwingsagenda voor de langere termijn opgesteld. De komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van zes sporen.

 • Human capital: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt;
 • Brede sectorstructuur: naar een veerkrachtige en weerbare economie;
 • Versnelling transitiepaden (digitaal, energie, circulair): naar vernieuwing van de economie;
 • Aantrekkelijke stad: herstellen van de ontmoetingsfunctie en aantrekkingskracht van de stad;
 • Ondernemerschap en innovatie ecosysteem: Herstellen en versnellen van de vernieuwing van de economie;
 • Dienstverlening en launching customer: gemeentelijke dienstverlening en rol als leading en launching customer.

Wat willen we bereiken

Vermindering regeldruk

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Wat gaan we daar voor doen

Vermindering regeldruk

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- EconomieRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves700000

Bijdragen rijk en medeoverheden 1 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 6 0 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves2.0222.0542.7652.7652.6852.685

Apparaatslasten 1.567 1.564 1.543 1.543 1.465 1.465
Inhuur 0 86 99 99 47 47
Overige apparaatslasten 10 16 16 16 16 16
Personeel 1.557 1.462 1.428 1.428 1.403 1.403
Intern resultaat 9 0 0 0 0 0
Intern resultaat 9 0 0 0 0 0
Programmalasten 446 490 1.223 1.222 1.219 1.219
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 73 140 907 907 904 904
Overige programmalasten 3 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 369 350 315 315 315 315
Saldo voor vpb en reserveringen -2.015 -2.054 -2.765 -2.765 -2.685 -2.685
Saldo voor reserveringen -2.015 -2.054 -2.765 -2.765 -2.685 -2.685
Reserves4000000

Onttrekking reserves 40 0 0 0 0 0
Saldo -1.975 -2.054 -2.765 -2.765 -2.685 -2.685

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- EconomieBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -3.317 -3.309 -3.309 -3.275 -3.275
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 1.263 544 544 590 590
Ruimte voor maakbedrijven Intensiveringen -33 -52 -52 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 1.296 596 597 590 590
Begroting na wijzigingen -2.054 -2.765 -2.765 -2.685 -2.685

Toelichting financiële bijstellingen

Ruimte voor maakbedrijven

Dit betreft de intensivering Ruimte voor maakbedrijven (- € 33 in 2021 tot - € 52 in 2023). Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar deze intensivering op taakveld Economische ontwikkeling.

 

Technische wijzigingen

Op taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie zijn er diverse technische wijzigingen geweest (€ 1,3 mln in 2021 aflopend naar € 590 in 2025). Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

De grootste wijzigingen zijn budgetverschuivingen binnen het programma Economische zaken (€ 1,5 mln in 2021 tot € 714 in 2025), actualisatie formatieplan (- € 128 in 2021 tot - € 94 in 2025) en diverse kleine technische wijzigingen (- € 70 in 2021 tot - € 30 in 2025).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening zoals het bedrijvenloket, het ondernemersloket; het stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers, het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven, het bieden van financiële steunregelingen voor bedrijven en de BIZ-bijdrage.