Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Doorbreken van de vicieuze circel van armoede.

 

In 2021 werken we verder aan de Rotterdamse aanpak van armoede ‘Uit de knoop’. Centraal hierbij staat het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en het voorkomen van achterstanden in het bijzonder bij kinderen. 2020 was een bijzonder jaar waarin onze aanpak op de proef is gesteld. Uit diverse onderzoeken naar de effecten van corona op de samenleving zijn nieuwe kwetsbare doelgroepen naar voren gekomen (jongeren, zzp’ers en flexwerkers) en is gebleken dat kwetsbare Rotterdammers nog kwetsbaarder zijn geworden. Mogelijk heeft de coronacrisis ook nog een na effect met betrekking tot het ontstaan en vergroten van armoede en schulden.

Wel zijn we met een extra aanpak gekomen: ‘Laat deze gezondheidscrisis geen armoedecrisis worden’. In 2021 voeren we deze aanpak uit omdat we ook nu nog te maken hebben met een lockdown en de beperkingen die van invloed zijn op kwetsbare Rotterdammers en onze dienstverlening aan hen. Ondersteuning aan deze groep is voor een groot deel gebaseerd op ‘fysiek’ contact en het opbouwen van een vertrouwensrelatie en de lockdown raakt daardoor het bereik en effect van onze dienstverlening.

Een aantal belangrijke punten voor 2021:

  • De pilot integrale gezinsaanpak hebben we per 1 januari 2021 uitgebreid naar vier wijken (Bospolder-Tussendijken, Tarwewijk, Crooswijk en Carnisse). Tot 1 maart 2021 hebben we 282 gezinnen ondersteund.
  • Van april 2021 t/m april 2022 is het jaar tegen de armoede en geven we een extra impuls aan de armoedeaanpak door samenwerking centraal te stellen en nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen. Dit doen wij onder andere door het organiseren van een congres voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan het aanpakken van armoede in Rotterdam en door bestaande en nieuwe initiatieven in het zonnetje te zetten (o.a. door het maken van filmpjes). Maar ook door gedurende het gehele jaar te communiceren over onze inkomensondersteunende voorzieningen. Ook is er extra aandacht voor de samenwerking met scholen in het doorbreken van het taboe op armoede.
  • We gaan aan de slag met het verstevigen van een netwerk rond de mensen die bezig zijn met projecten rondom armoede en schulden in de gebieden met als doel Rotterdammers die met armoede en schulden te maken hebben beter te kunnen ondersteunen. We starten hiermee als eerste in IJsselmonde.
  • Ook werken we aan het verbeteren van de toegang van inkomensondersteunende voorzieningen. De publiekscampagne gericht op doorbreken van taboe rond armoede en schulden wordt in 2021 herhaald.
  • Ook starten we met zowel de bijzondere leerstoel Kinderarmoede als het lectoraat Kinderarmoede aan de Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotterdam.
  • In het eerste kwartaal van dit jaar hebben we de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) vormgegeven met als doel Rotterdammers die te maken hebben met een inkomensdaling en problemen met het betalen van de vaste lasten financieel te ondersteunen.

Ontwikkelingen 2022-2025

De coronacrisis heeft zoals hierboven beschreven een grote impact op de financiën van vele Rotterdammers. Hoe groot dit is en wanneer er daadwerkelijk een beroep wordt gedaan op de (financiële) ondersteuningsmogelijkheden vanuit de armoede- en schuldenaanpak is moeilijk te voorspellen. Ook de gevolgen voor de begroting zijn onduidelijk. Dit is van vele factoren afhankelijk, zoals duur coronacrisis, financiële reserves van huishoudens, bereidheid ondersteuning te vragen, vermogen uitgavenpatroon aan te kunnen passen etc.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijdingRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves6.0555.6107.1827.1827.1827.182

Bijdragen rijk en medeoverheden 100 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 5.955 5.610 7.182 7.182 7.182 7.182
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves61.88164.60463.95553.83053.83053.831

Apparaatslasten 6.577 6.572 6.072 6.010 6.010 6.011
Inhuur 502 505 505 505 505 505
Overige apparaatslasten 105 154 151 152 152 153
Personeel 5.971 5.914 5.416 5.354 5.354 5.354
Intern resultaat 714 965 881 881 881 881
Intern resultaat 714 965 881 881 881 881
Programmalasten 54.589 57.067 57.001 46.938 46.938 46.938
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.103 2.844 2.509 2.076 2.076 2.076
Overige programmalasten 307 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 36.762 37.506 37.972 28.342 28.342 28.342
Subsidies en inkomensoverdrachten 14.417 16.717 16.520 16.520 16.520 16.520
Saldo voor vpb en reserveringen -55.826 -58.994 -56.773 -46.648 -46.648 -46.649
Saldo voor reserveringen -55.826 -58.994 -56.773 -46.648 -46.648 -46.649
Reserves2485860000

Onttrekking reserves 248 586 0 0 0 0
Saldo -55.578 -58.408 -56.773 -46.648 -46.648 -46.649

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijdingBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -57.671 -56.697 -46.571 -46.571 -46.571
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -737 -76 -76 -76 -77
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 5 0 0 0 0
Rotterdampas Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 640 0 0 0 0
Uitbreiding formatie internationale betrekkingen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -10 0 0 0 0
Zomercampus Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 150 0 0 0 0
Rotterdampas Ramingsbijstellingen vermijdbaar -960 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Gemeentelijk beleid schuldenaanpak Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Zomerakkoord Reserves 0 0 0 0 0
Aanpak schuldenbeleid en bijzondere bijstand Taakmutaties -712 0 0 0 0
Armoedebestrijding kinderen (DU) Taakmutaties 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 150 -76 -76 -76 -77
Begroting na wijzigingen -58.408 -56.773 -46.648 -46.648 -46.649

Toelichting financiële bijstellingen

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Rotterdampas

Corona heeft impact op zowel de activiteiten die met de Rotterdampas kunnen worden ondernomen, als op de verkopen van de Rotterdampas. Zo wordt er in 2021 € 960 toegevoegd om partners en pashouders in 2021 door middel van extra acties met hogere vergoedingen te compenseren voor het mindere gebruik van de Rotterdampas in 2020. Daarnaast zijn de voorverkopen voor 2021 teruggelopen. De verwachting is dat de Rotterdampas minder gebruikt zal kunnen worden in 2021 vanwege de coronamaatregelen. Daarom wordt de begroting op verschillende onderdelen met € 640 verlaagd.

 

Uitbreiding formatie internationale betrekkingen

Er heeft een uitbreiding van formatie plaatsgevonden voor werkzaamheden met betrekking tot nationale en internationale regelingen. Deze uitbreiding wordt gedekt vanuit internationale subsidies.

 

Zomercampus

Dit betreft budgetoverheveling naar Programma Onderwijs voor de Zomercampus.


Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand

Vanuit de bestemmingsreserve Bijzondere Bijstand is voor 2021 een onttrekking begroot voor € 339. Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor de bijzondere bijstand beschikbaar gesteld, gelet op de voorziene toename van de armoede. Deze onttrekking heeft betrekking op de toename van de lasten hiervoor.


Bestemmingsreserve Zomerakkoord

Vanuit de bestemmingsreserve Zomerakkoord is voor 2021 een onttrekking begroot van € 248. Deze onttrekking heeft betrekking op het verhogen van het incidentele subsidiekader Armoede.


Aanpak schuldenbeleid en bijzondere bijstand

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het Rijk in 2020 en 2021 extra middelen voor schuldenaanpak en de bijzondere bijstand beschikbaar gesteld, gelet op de voorziene toename van de armoede en schuldenproblematiek.


Technische wijzigingen

Op het taakveld Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding zijn diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

  • Diverse kleine technische wijzigingen (€ 150 in 2021 tot € -77 in 2025).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het bestrijden van armoede raakt vele domeinen: onderwijs, gezondheid, huisvesting, betaald werk. Inkomensondersteuning op maat voor Rotterdammers met een laag inkomen is een onderdeel van de armoedebestrijding. Dit onderdeel bestaat uit het verlenen van individuele bijzondere bijstand van daadwerkelijk gemaakte kosten, collectieve inkomensondersteuning (het AOW- en Jeugdtegoed en de Individuele Inkomenstoeslag) en kwijtschelding van gemeentelijke lasten (Afvalstoffenheffing). Vanuit het perspectief vergroten participatie is de Rotterdampas onderdeel van dit taakveld.