Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Voor 2022 is voor 15.000 Rotterdammers met financiële problemen een individueel ondersteuningsplan opgesteld

In 2021 werken we verder aan de Rotterdamse schuldenaanpak ‘Reset Rotterdam’ en de corona-aanpak: ‘Laat deze gezondheidscrisis geen armoedecrisis worden’. Centraal hierbij staat het voorkomen en aanpakken van schulden bij Rotterdammers en vooral bij jongeren. Er is vooral aandacht voor vroegsignalering van schulden, het beter toegankelijk maken van de schulddienstverlening. In 2021 start de nieuwe gemeentelijke afdeling Grip op Geldzaken. Daar worden Rotterdammers met schulden effectief begeleid naar een oplossing voor hun financiële problemen en wordt voortgebouwd op de ervaringen uit de pilots en van het Expertise Team Financiën en worden deze in deze nieuwe afdeling geborgd binnen de gemeentelijke organisatie.

Per 01-01-2021 is de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. De wet biedt een wettelijke grondslag aan ‘vastelasten leveranciers’ ogv water, energie, zorgverzekering en woningbouw om informatie over betalingsachterstanden met de gemeente te delen. De gemeente krijgt deze signalen nu binnen en daarom werken we aan de doorontwikkeling van de aanpak vroegsignalering waarin we op basis van ervaringen en nieuwe signalen meer differentiatie willen brengen in onze aanpak van effectief en outreachend werken.

Ook in 2021 hebben we nog te maken met een lockdown en corona-maatregelen. Door de beperkte mogelijkheid van ‘fysiek’ contact in verband met corona is het voor sommige kwetsbare Rotterdammers met financiële problemen moeilijker ondersteuning te vragen bij het aanpakken hiervan Outreachende, laagdrempelige (schuld)dienstverlening en stress sensitief werken wordt hierdoor extra belangrijk. De ondersteuning verloopt nu voornamelijk digitaal en via de telefoon. Het opbouwen van het noodzakelijke vertrouwen wordt hierdoor bemoeilijkt. Dit heeft effect gehad op de realisatie van de collegetarget in 2020. In 2021 zetten we in op het bereiken van de collegetarget door middel van het intensiveren van de samenwerking met gemeentelijke afdelingen (W&I) en externe partijen (bijv. UWV en werkgevers). We maken gebruik van de contactmomenten die daar zijn waardoor de stap naar de schulddienstverlening minder groot is. Dit jaar wordt het financiële educatieaanbod uitgebreid met nieuwe aanbieders die educatieve activiteiten realiseren die een aanvulling zijn op het huidige aanbod. Hiermee breiden we het aanbod uit, bereiken we nieuwe doelgroepen (zoals VO en HBO) en vergroten het bereik.

We hebben een kader sociaal incasseren opgesteld en werken nu aan de implementatie. Verder is de samenwerking tussen de invorderingsafdelingen en de schulddienstverlening verbeterd, waardoor er over en weer kan worden doorverwezen en we Rotterdammers beter kunnen helpen. Door aanpassing van de instroomcriteria vorig jaar zien we een toename in de toestroom van jongeren naar het perspectieffonds. We verwachten dat deze lijn zich voortzet. We maken gebruik van het wettelijke adviesrecht op schuldenbewinden (dienstverlening gemeente als voorliggende voorziening) dat sinds dit jaar mogelijk is en hebben vanaf 1 maart 2021 de eerste adviezen uitgebracht. In april zijn we gestart met de pilot ‘Interventie Versneld Schuldenregelen’. In de eerste fase van de pilot starten we met een kleine groep (10 deelnemers) van ondernemers, die hun onderneming willen stoppen en op zoek zijn naar betaald werk. Dit is zowel voor de gemeente, de schuldeisers, als de Rotterdammer een innovatieve aanpak. De publiekscampagne gericht op doorbreken van taboe rond armoede en schulden wordt in 2021 herhaald.

Ontwikkelingen 2022-2025

De verwachting is dat door de coronacrisis het aantal Rotterdammers met financiële problemen toeneemt. Er is geen zicht op hoelang de coronacrisis duurt. Het duurt echter even voordat mensen zich met financiële problemen bij de gemeente melden. Uit analyse van de economische crisis van 2008 blijkt dat het vaak zelfs vijf jaar duurt voordat mensen zich met financiële problemen bij de gemeente voor ondersteuning melden. Hierdoor is geen inschatting te maken wanneer en hoeveel Rotterdammers zich melden voor ondersteuning en wat voor financiële consequenties dit heeft voor de gemeente. We zetten daarom de komende periode in op vroegsignaleren (onder andere door middel van signalen van betalingsachterstanden vaste lasten) zodat we eerder Rotterdammers met (beginnende) schulden kunnen ondersteunen en voorkomen hiermee dat de schulden problematisch worden.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 5: Voor 2022 is voor 15.000 Rotterdammers met financiële problemen een individueel ondersteuningsplan opgesteld.* Streefwaarde   3.000 9.000 15.000    
Realisatie   3.523** 7.517*** 8.472****    

Toelichting:

*15.000 Rotterdammers met financiële problemen hebben in het kader van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) in de periode 2019-2021 een ondersteuningsplan van de gemeente ontvangen gericht op duurzame aanpak van schulden.

** In de raadsmonitor schulden 2020 is een realisatie 2019 van 3.525 gerapporteerd. De Rekenkamer heeft in haar toets het verantwoorde aantal met 2 naar beneden gecorrigeerd, dus 3.523.

*** Corona bracht ook veel onzekerheden en angst met zich mee waardoor de focus bij sommige Rotterdammers op andere zaken is komen te liggen. Ondanks dit alles is het in 2020 gelukt 3.994 Rotterdammers die zich bij de gemeente hebben gemeld een ondersteuningsplan aan te bieden. Dat zijn er 471 meer dan in 2019 en hebben we een stijgende lijn te pakken. In totaal zijn er in 2019 en 2020 7.517 ondersteuningsplannen opgesteld.

**** cummulatief per 2 april 2021

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - SchulddienstverleningRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves945667692700700700

Bijdragen rijk en medeoverheden 218 80 80 80 80 80
Financieringsbaten 289 240 240 240 240 240
Overige opbrengsten derden 438 348 373 380 380 380
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves18.96821.71817.13116.00516.00516.007

Apparaatslasten 14.350 12.888 12.787 12.668 12.668 12.670
Inhuur 2.582 170 170 170 170 170
Overige apparaatslasten 316 478 489 505 505 507
Personeel 11.452 12.240 12.128 11.993 11.993 11.993
Intern resultaat 2.300 2.459 80 80 80 80
Intern resultaat 2.300 2.459 80 80 80 80
Programmalasten 2.318 6.372 4.265 3.257 3.257 3.257
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.615 6.285 4.178 3.171 3.171 3.171
Kapitaallasten 591 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 111 86 86 86 86 86
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -18.023 -21.051 -16.440 -15.305 -15.305 -15.308
Saldo voor reserveringen -18.023 -21.051 -16.440 -15.305 -15.305 -15.308
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -18.023 -21.051 -16.440 -15.305 -15.305 -15.308

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Maatwerkdienstverlening 18+ - SchulddienstverleningBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -19.226 -16.440 -15.306 -15.306 -15.306
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -1.825 1 1 1 -2
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 13 0 0 0 0
Uitbreiding formatie internationale betrekkingen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -20 0 0 0 0
Aanpak schuldenbeleid en bijzondere bijstand Taakmutaties -2.037 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 219 1 1 1 -2
Begroting na wijzigingen -21.051 -16.440 -15.305 -15.305 -15.308

Toelichting financiële bijstellingen

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Uitbreiding formatie internationale betrekkingen

Er heeft een uitbreiding van formatie plaatsgevonden voor werkzaamheden met betrekking tot nationale en internationale regelingen. Deze uitbreiding wordt gedekt vanuit internationale subsidies.

 

Aanpak schuldenbeleid en bijzondere bijstand

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het Rijk in 2020 en 2021 extra middelen voor schuldenaanpak en de bijzondere bijstand beschikbaar gesteld, gelet op de verwachte toename van de armoede en schuldenproblematiek.


Technische wijzigingen

Op het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening zijn diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De kern van het schulddienstverleningsbeleid is het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers. Daar waar Rotterdammers nog niet voldoende financieel zelfredzaam zijn en problematische schulden hebben worden de schulden aangepakt en het verder oplopen hiervan voorkomen. Schulddienstverlening bestaat uit schuldpreventie, vroegsignalering van (problematische) schulden, ondersteuning bij het aanpakken van problematische schulden, stabilisatie van schulden, schuldbemiddeling door de Kredietbank Rotterdam (KBR) en het vergroten van de financiële zelfredzaamheid.

Er zijn geen exacte cijfers bekend van hoeveel Rotterdammers problematische schulden hebben. Als indicator wordt het hebben van een betalingsachterstand van zes maanden bij de zorgverzekering gehanteerd. Dit zijn ongeveer 22.500 Rotterdammers. De gevolgen van problematische schulden kunnen ingrijpend zijn. Er is een nauwe verwevenheid tussen armoede en schulden enerzijds en gezondheidsproblemen anderzijds. Onderzoek naar de samenhang tussen problematische schulden en gezondheid wijst bijvoorbeeld uit dat mensen met grote financiële problemen gemiddeld genomen vaker roken, kampen met overgewicht en last hebben van depressies. Daarnaast toont onderzoek aan dat geldstress door armoede en schulden van grote invloed is op het gedrag van mensen. Geldstress draagt eraan bij dat mensen: meer bij de dag gaan leven, minder goed in staat zijn om de aanpak van hun problemen te organiseren, verlangens en andere emoties minder goed kunnen reguleren.