Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten.

Het Beleidskader de Taalspiraal is op 11 april 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Het college wil met het realiseren van 19.000 afgeronde taaltrajecten in deze collegeperiode een trendbreuk realiseren. In 2020 kwamen door corona de realisatiecijfers lager uit dan verwacht. Door de sluiting van fysieke locaties kwam de werving in de eerste periode van het jaar stil te liggen, waardoor er weinig instroom voor de lessen was. Ook hebben cursisten meer moeite met het tijdig afronden van hun trajecten. Vanwege de corona-maatregelen zijn alle grote taalaanbieders zo veel mogelijk en versneld overgestapt op digitaal lesgeven.

In de eerste 4 maanden van 2021 is de situatie niet veel veranderd ten opzichte van 2020. Op dit moment is nog steeds sprake van een lockdown en geen fysiek lessen. Door het grootschalig aanbieden van online lessen is continuïteit van het taalaanbod in de stad gewaarborgd. De verwachting voor de toekomst is dat het aanbieden van digitale lessen onderdeel zal blijven van de taallessen.  Wanneer mogelijk zullen natuurlijk de fysieke lessen weer mogelijk worden gemaakt.

In 2021 geven we met het Jaar van de Taal een nieuwe impuls aan de werving en toeleiding naar taaltrajecten. Dit doen we onder andere door het activeren van de omgeving van laaggeletterden. Als gevolg van de motie ‘ Het naald kan nog niet in het vet’  lanceerde de gemeente in het najaar van 2020 een grootschalige campagne samen met een digitaal platform om zoveel mogelijk Rotterdammers toe te leiden naar taaltrajecten. In 2021 krijgt de campagne een vervolg in het kader van het Jaar van de taal.

Ontwikkelingen 2022-2025

In de periode 2022-2025 blijft de gemeente inzetten op zowel toeleiding naar taaltrajecten als op het realiseren van een divers taalaanbod in de stad. De realisatie zal sterk samenhangen met de coronamaatregelen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 8: 19.000 afgeronde taaltrajecten voor laaggeletterde Rotterdammers Streefwaarde   3.800 4.400 5.400 5.400  
Realisatie   6.706 3.478*      
Minimaal 80% van de deelnemers geeft een positieve waardering voor de taaltrajecten. Streefwaarde N.v.t. 80% 80% 80% 80%  
Realisatie  

86%

Zeer positief
87%      
Minimaal 80% van de deelnemers rondt de trajecten met succes af. Streefwaarde N.v.t. 80% 80% 80% 80%  
Realisatie   85,6% 66%      
Minimaal 50% van de netwerkpartners gaat gericht aan de slag met laaggeletterdheid. Streefwaarde N.v.t. 50% 50% 50% 50%  
Realisatie   50% 50%      

* De realisatie zal nog wijzigen, omdat de vaststellingen van de subsidies die in 2020 zijn verstrekt, conform de SVR pas na 1 april over T-1 plaatsvinden kan de definitieve realisatie pas in het najaar worden vastgesteld. Voor 2020 zijn er nog 13 dossiers, met daarin nog totaal 414 toegekende trajecten, vast te stellen.

Eind 2021/begin 2022 is een goede indicatie af te geven over het wel/niet behalen van het collegetarget. Eind 2022 is duidelijk of de target definitief behaald is.

 

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenenRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves6.2387.3917.2167.2167.2167.216

Bijdragen rijk en medeoverheden 6.217 7.373 7.197 7.197 7.197 7.197
Overige opbrengsten derden 21 19 19 19 19 19
Lasten exclusief reserves9.51113.73213.2508.9398.9398.939

Apparaatslasten 735 729 649 575 575 575
Inhuur 11 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 13 11 11 11 11 11
Personeel 712 718 638 564 564 564
Intern resultaat 13 0 0 0 0 0
Intern resultaat 13 0 0 0 0 0
Programmalasten 8.762 13.003 12.600 8.364 8.364 8.364
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.569 9.706 10.564 6.327 6.327 6.327
Overige programmalasten -1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.194 3.297 2.036 2.036 2.036 2.036
Saldo voor vpb en reserveringen -3.273 -6.341 -6.034 -1.723 -1.723 -1.723
Saldo voor reserveringen -3.273 -6.341 -6.034 -1.723 -1.723 -1.723
Saldo -3.273 -6.341 -6.034 -1.723 -1.723 -1.723

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenenBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -6.024 -6.034 -1.723 -1.723 -1.723
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -317 0 0 0 0
Mutatie rijksbijdrage Educatie Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 1 0 0 0 0
Zomercampus Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 100 0 0 0 0
Aanpak laaggeletterdheid Taakmutaties -337 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -80 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -6.341 -6.034 -1.723 -1.723 -1.723

Toelichting financiële bijstellingen

Mutatie rijksbijdrage Educatie

De uitkering Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), die de gemeente als contactregio in het kader van de educatie ontvangt, is verwerkt conform de beschikking 2021. Als gevolg hiervan zijn zowel de baten als de lasten met hetzelfde bedrag bijgesteld naar € 7,3 mln.

 

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.


Zomercampus

Dit betreft budgetoverheveling naar Programma Onderwijs voor de Zomercampus.


Aanpak laaggeletterdheid

Bij septembercirculaire 2020 heeft de gemeente vanuit het Rijk € 337 ontvangen voor de aanpak van laaggeletterdheid.


Technische wijzigingen

Op het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen zijn diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

  • Diverse kleine technische wijzigingen (- € 80 in 2021).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Taal is één van de basisvaardigheden voor meer zelfredzaamheid op het gebied van gezondheid, werk en inkomen, financiën en integratie. Taal is één van de belangrijkste instrumenten om het welzijn van Rotterdammers merkbaar in hun dagelijks leven te verbeteren. Onder dit taakveld verantwoorden we de gemeentelijke inzet op het verbeteren van de taalbeheersing van volwassen Rotterdammers.

21% van de Rotterdamse bevolking is laaggeletterd. Door het niet goed kunnen lezen en schrijven komen laaggeletterde Rotterdammers in financiële problemen, zijn vaker werkloos, hebben een slechtere gezondheid en participeren minder, waardoor zij ook een grotere kans hebben op sociaal isolement. Op deze gebieden ligt vaak de intrinsieke motivatie van mensen om hun taalbeheersing te verbeteren. Deze motivatie is de sleutel tot duurzame taalverbetering. Daarom wil de gemeente de taalbeheersing van Rotterdammers door middel van een integrale aanpak verbeteren. Door diverse ‘ingangen’ te creëren en taal als instrument tegelijkertijd binnen andere beleidsterreinen ook in te zetten, kunnen we het bereik vergroten en de zelfredzaamheid van Rotterdammers verbeteren.