Samenkracht en burgerparticipatie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten.

In Rotterdam vinden we het belangrijk dat mensen meedoen en dat we samen met alle Rotterdammers werken aan een ontspannen samenleving, met de Nederlandse waarden waaronder vrijheid en gelijkwaardigheid als fundament en beheersing en kennis van de Nederlandse taal als fundament.

Een vernieuwde aanpak voor Rotterdamse statushouders.

We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien.

Nieuw Rotterdams Welzijn

De voor 2020 te behalen resultaten voor de Welzijnsopdrachten zijn waar nodig aangepast en aangescherpt op basis van de ervaringen en rapportages 2018 en 2019. Voorbeelden daarvan zijn de doorontwikkeling van de huisbezoeken 75+ en de aansluiting bij de gemeentelijke aanpak schulddienstverlening. Dit met als doel dat de ondersteuning van de Rotterdammers verder verbetert. Voor 2021 zullen waar nodig resultaten verder worden aangescherpt en aangepast. De inzet van Welzijn op het onderdeel financiële ondersteuning en schulddienstverlening wordt afgestemd op de vernieuwde stedelijke aanpak op dit terrein.

Door de coronacrisis zullen de meeste resultaten zoals voor 2020 afgesproken niet worden behaald. Samen met andere partijen en binnen de mogelijkheden die de beperkingen die door het Rijk zijn opgelegd, hebben de welzijnsaanbieders alternatieve dienstverlening opgestart in de vorm van de sociale hulpdienst corona. Aan de andere kant kent de dienstverlening tijdens corona positieve aspecten die vragen om borging. Een voorbeeld daarvan zijn de telefonische hulplijnen die de welzijnspartijen hebben opgezet.

In 2019 is een start gemaakt met het beter en gerichter uitvoeren van de huisbezoeken 75+. Er is meer aandacht voor ouderen die een verhoogd risico lopen op eenzaamheid, zoals verlies van een partner en verhuizing naar een nieuwe wijk. Dit als onderdeel van de pijler 'Ertoe doen' van het uitvoeringsprogramma Rotterdam, Ouder en Wijzer (zie hieronder). Door de coronacrisis konden in 2020 en ook begin dit jaar maar een beperkt aantal huisbezoeken afgelegd worden.

In 2020 hebben de welzijnsaanbieders vanwege Covid-19 een alternatieve werkwijze ontwikkeld; de gesprekken aan de voordeur. De ervaringen met de gesprekken aan de voordeur leren dat Welzijn op deze manier veel meer mensen bereikt, omdat ouderen eerder geneigd zijn een gesprek aan de voordeur te voeren dan een uitgebreid gesprek bij hen thuis. Het gesprek gaat over hoe het met de oudere gaat en of zij hulp en ondersteuning nodig hebben. Ook wordt gevraagd of er behoefte aan een vervolggesprek is. Bij een positief antwoord volgt een ‘regulier’ 75+ huisbezoek. Vanaf 2021 werken alle Welzijnspartijen voor de gesprekken aan de voordeur met een verkorte (5 vragen) vragenlijst. Dit jaar evalueren we de gesprekken aan de deur en de 75+ huisbezoeken.

In 2021 krijgen de beroepskrachten van welzijn en wijkteams training in de typologie van prof. dr. Anja Machielse zodat zij het type eenzaamheid beter kunnen herkennen en beter kunnen bepalen welke interventie daar het beste bij past.

 

Informele zorg en ondersteuning (IZO)

In 2019 en 2020 vond de inkoop en implementatie van een nieuwe stedelijke ondersteuningsstructuur Informele zorg en ondersteuning (IZO) plaats. De verschillende onderdelen hiervan zijn sinds medio 2020 operationeel. Hierdoor staat een stevige structuur met Zorgzaam010, Advies op Maat, Cursussen en Workshops en Mantelfoon. Over de eerste resultaten is uitgebreid gerapporteerd in een voortgangsbrief in april 2021 (toevoegen kenmerk).

In 2021 en verder wordt ingezet op nog betere vindbaarheid en toegankelijkheid van de stedelijke ondersteuningsstructuur, onder andere door middel van een promotiecampagne en het inzetten van ambassadeurs. Daarbij is (het stimuleren van) samenwerking tussen stedelijke en lokale partners nodig. Mantelfoon werkt dit jaar aan het vergroten van hun bereik van mantelzorgers. Dit doen zij door communicatie richting de mantelzorgers zelf, maar ook door het versterken van de stedelijke verbinding zodat meer partners elkaar en Mantelfoon kennen.  Per 1 januari 2021 is het contract voor de Cursussen en Workshops verlengd met een jaar.

Sinds de ingang van de avondklok is een 24-uurs bereikbaarheid van de Sociale Hulpdienst Corona gerealiseerd via de ZorgCentrale (onderdeel van Mantelfoon). Deze dienstverlening is nu de avondklok is gestopt ook beëindigd. 

In 2021 en verder gaan we ons nog meer inzetten op sterke netwerken en sterke samenwerking tussen informele en formele zorg, vanuit de stedelijke uitvoeringsagenda Zorgzaam010, maar bijvoorbeeld ook via de nieuwe Inkoop van Welzijn.

De komende jaren willen we (nog meer) inzetten op waardering van mantelzorgers en vrijwilligers. We werken toe naar de vernieuwing van het waarderingsbeleid rond vrijwilligers. Voor dit laatste hebben we een brede enquête afgenomen, zodat dit beleid ook echt aansluit op de wensen van de Rotterdamse vrijwilligers. In ieder geval introduceren we meer keuzemogelijkheid voor mantelzorgers wat betreft hun waardering, en zetten we in op stimuleringsacties zoals NLDoet.

In 2020 is een onderzoek uitgevoerd onder levensbeschouwelijke organisaties (lbo’s) en hun maatschappelijke inzet. In 2021 gaan we samen met de conclusie en handvatten van dit onderzoek aan de slag. Hierin staat  ‘erkenning en waardering’ centraal en hoe we hierbij beter kunnen samenwerken rond Informele zorg en ondersteuning. Zo wordt in de nieuwe Inkoop Welzijn nadrukkelijk aandacht gevraagd voor samenwerking met lbo’s. Waar nodig wordt bij Informele zorg en ondersteuning bijgestuurd als corona dit vraagt. Zo zijn bijvoorbeeld de cursussen en workshops momenteel digitaal en fungeerde de ZorgCentrale tijdens de avondklok als 24-uurspunt voor de Sociale Corona hulpdienst.

Opzoomer mee
Het aantal unieke straten dat deelneemt aan de Opzoomercampagne staat nu op 2503 (een toename van 35%).  De ongekende scores hebben alles te maken met corona en de corona-acties van Opzoomer Mee. Veel Rotterdammers vinden in deze acties inspiratie om in hun eigen straat aan de slag te gaan. En het is nu -middenin de corona pandemie- nog belangrijker dan gewoonlijk om bewoners op te roepen om als buren aandacht voor elkaar te hebben en elkaar zo nodig te helpen, vanzelfsprekend op een veilige wijze. Vooral voor eenzame ouderen en zieken in de straat kan dat belangrijk zijn. Het gaat dan niet alleen om de eventuele hulp als de nood aan de man is, maar zeker ook om het prettige en veilige besef dat je er niet alleen voor staat, dat er mensen in de straat zijn die een oogje in het zeil houden en kunnen inspringen (doorverwijzen naar formele hulp) als dat nodig is.

In het voorjaar van 2021 staat de Opzoomercampagne in het teken van de lente en dus vergroening van de straat. Een groene straat is mooi, aangenaam en gezond. Bovendien zorgt het voor koelte bij hittegolven en voor droge voeten bij wolkbreuken. Zo helpt een groene straat ook nog eens mee om Rotterdam klimaatbestendig te maken. Opzoomer Mee helpt met twee acties om dat voor elkaar te krijgen: Meer Groen & Opfleuren Bestaand Groen. Een straat mag voor beide acties een aanvraag doen.

Coronamaatregelen kunnen veranderen. Opzoomer Mee heeft daarom een corona-stoplicht ontwikkeld waar te zien is wat mogelijk is in een straat, volgens de richtlijnen. Het corona-stoplicht kent vier kleuren: groen, geel, oranje en rood. Het stoplicht staat nu op rood. Dat betekent dat de situatie in Rotterdam rond corona ‘zeer ernstig’ is. Straatfeesten en andere bijeenkomsten waar buren elkaar kunnen ontmoeten zijn daarom op dit moment niet mogelijk. Bij het stoplicht is een link opgenomen naar de website van Pharos waar begrijpelijke en anderstalige informatie staat over corona en waar ook flyers in andere talen staan die men eventueel kan gebruiken in de straat.

 

Programma Rotterdam Ouder en Wijzer

Het uitvoeringsprogramma Rotterdam, Ouder en Wijzer is in juli 2019 door het college vastgesteld. Daarin zijn de ambities voor ouderen zo concreet mogelijk uitgewerkt. Vanuit de pijlers vitaal, ertoe doen, wonen & woonomgeving en zorg & ondersteuning worden in samenwerking met vele partners in de stad activiteiten ontwikkeld die ertoe bijdragen dat ouderen zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven, kunnen blijven meedoen en passende zorg en ondersteuning krijgen. 2021 is het laatste volle jaar van dit collegeprogramma.

De coronapandemie raakt onze oudere Rotterdammers enorm. Zowel in de sterftecijfers (de sterfte onder ouderen als gevolg van corona is hoger dan bij andere groepen), maar ook in andere zin: de maatregelen om de uitbraak van corona in te dammen en de social distancing van ouderen die daarbij noodzakelijk is raakt het welzijn van ouderen en de mate waarin zij kunnen participeren. De maatregelen in het kader van de coronacrisis hebben dus onontkoombaar invloed op de activiteiten vanuit het programma Rotterdam, Ouder en Wijzer. Bijeenkomsten met en activiteiten voor ouderen kunnen sinds maart 2020 geen of beperkt doorgang vinden. Er is daarom ingezet op alternatieve inzet om zo toch ouderen te kunnen bereiken. 

Dat de crisis impact heeft op de formele target van het programma, het terugdringen van de eenzaamheid onder ouderen, is dan ook onontkoombaar. Hoe groot deze invloed is, is nauwelijks te voorspellen, en hangt ook af van het verloop van de crisis en de snelheid van vaccineren. Rond de zomer verschijnt een eerste meting van de GGD-monitor, waarvoor de data in september van 2020 zijn verzameld. Eind 2021 worden de data voor de eindmeting verzameld en wordt dat effect echt duidelijk. 

Tegelijkertijd ontstaan er in de stad ook veel hartverwarmende initiatieven en samenwerkingsverbanden die er eerder niet waren. De coronacrisis biedt dus ook kansen. Bijvoorbeeld voor een beter gebruik van eHealth. Er is veel contact met ouderen op afstand en de bereidheid om digitaal vaardig te worden neemt daarmee ook toe. Vanuit Rotterdam Ouder en Wijzer wordt, samen met partners, zo goed mogelijk gezocht naar manieren om ouderen toch zo goed mogelijk te bereiken en waar mogelijk de nieuwe kansen die de crisis ook biedt te verzilveren.

Er zijn ook onderdelen in het programma die minder te lijden hebben onder de crisis. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ambities in het Langer Thuisakkoord. Op 17 februari 2020 ondertekenden, 42 marktpartijen, corporaties, zorg- en welzijnspartijen, zorgkantoor/zorgverzekeraars, ouderenbonden en de gemeente het Langer Thuis Akkoord. De partners willen met elkaar de schouders zetten onder afspraken over het realiseren en toevoegen van geschikte woningen, woon(zorg) concepten en de ontwikkeling van ouderenhubs. De ambities in het akkoord zijn uitgewerkt in een actieagenda met acties die ervoor zorgen dat het voor Rotterdammers makkelijker en prettiger wordt om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen in de eigen wijk. In co-creatie met de aanbieders binnen de Wmo worden er 6 Thuisplusflats ontwikkeld. In de Thuisplusflat worden welzijn en Wmo in één integraal arrangement aangeboden, waarbij één Wmo aanbieder het vaste herkenbare zorg- en ondersteuningsteam organiseert en zorgdraagt voor extra inzet op welzijn. Ook werken we aan vijf ouderenhubs, senior vriendelijke wijken in Prinsenland/Het Lage Land, Hoogvliet, IJsselmonde, Crooswijk en Ommoord. Langs de pijlers wonen, welzijn en zorg werken de partners aan de verschillende opgaven vanuit een gezamenlijke actie-agenda.

Centrale thema’s die terugkomen en waar actief op in wordt gezet zijn: de behoefte aan tussenvoorzieningen, voldoende plekken waar samen kan worden gegeten en waar activiteiten plaatsvinden, de leefbaarheid in seniorencomplexen en de wijkgerichte samenwerking tussen beroepskrachten in zorg en welzijn.

 

Samenleven 

Medio 2019 startte het actieprogramma Integratie & Samenleven: ‘Relax. Dit is Rotterdam’. Dit actieprogramma omvat de visie, doelstellingen en actiepunten waarmee het college de acceptatie van diversiteit stimuleert in de Rotterdamse samenleving en inburgering van nieuwkomers bevordert. De raad ontvangt elk halfjaar een voortgangsrapportage en jaarlijks een monitor statushouders. Nieuw is het voortgangsverslag over de invoering van de nieuwe Wet inburgering.

 

Hoewel de coronamaatregelen maken dat diverse activiteiten een andere (online) invulling krijgen, heeft het college vol energie uitvoering gegeven aan het actieprogramma Met name scholen moeten zich noodgedwongen richten op het tegengaan van leerachterstanden. Het risico is dat activiteiten gericht op discriminatiebestrijding en inclusiebevordering minder prioriteit krijgen. Met partners zijn alternatieven afgesproken, zodat de doelen van Relax behaald blijven worden.

 

In 2020 was de demonstratie van Black Lives Matter een belangrijke aanleiding voor het intensiveringsplan Rotterdam Tegen Racisme, dat in het najaar van start is gegaan. In 2021 zijn nieuwe projecten van start gegaan tegen arbeidsmarktdiscriminatie, werkt de Stadsmarinier nauw samen met de stad, wordt intern de expertise op diversiteit en inclusie beter benut voor meerdere beleidsterreinen en is er een Adviesraad Diversiteit & Inclusie in oprichting. Ook is er een zorgvuldig traject in gang gezet waarmee het college zich verdiept in de juiste manier om zich te verhouden tot het koloniale en slavernijverleden van de stad, zoals dat vorig jaar in drie onderzoeken is opgetekend. Over Relax, Rotterdam Tegen Racisme en het proces rond het koloniaal en slavernijverleden spreekt de commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding (WIISA) op 23 juni 2021 verder.

 

Integratie

Per januari 2019 is de Rotterdamse Aanpak Statushouders 2.0 van start gegaan. De Rotterdamse Aanpak Statushouders 2.0 (2019–2022) omvat alle basiscomponenten voor actieve deelname aan de samenleving: huisvesting, zorg, leren, taal, (waar nodig) opleiding en toeleiding naar werk. Sindsdien daalde het aantal bijstandsuitkeringen voor statushouders. Echter, het aantal bijstandsgerechtigden is sinds de coronapandemie weer toegenomen. We blijven de succesvolle intensieve aanpak voortzetten en gaan komend jaar extra dedicated jobhunters en jobcoaches inzetten.

Het percentage dat tijdig start met inburgering (binnen een half jaar na toekenning bijstandsuitkering) is nog niet op het beoogde niveau van 80%, maar lag begin 2020 op 59% en in december op 43%. Dit komt mede door het coronavirus wat de start van trajecten (bijvoorbeeld in groepsverband) heeft bemoeilijkt. Daarnaast is de nieuwe Wet inburgering weer uitgesteld. De statushouder is onder het huidige stelsel zelf verantwoordelijk om zich op tijd in te schrijven voor een inburgeringscursus. De gemeente kan dit nu nog niet afdwingen. Vanaf inwerkingtreding van de nieuwe wet (2022) krijgt de gemeente regie op het inburgeringtraject. De wet komt inmiddels anderhalf jaar later dan oorspronkelijk aangekondigd. Regie vergroot de sturingskracht en daarmee de kans op realisatie van het collegetarget. Intussen werken we hard om registratie en coaching van inburgeraars op dit punt te versterken.

Ook is inmiddels de ELIP-aanpak verder in werking (voorkomen van uitval en schulden bij de groep inburgeraars die aan het einde van hun lening zijn, maar nog niet ingeburgerd) en is eind 2020 het Kwaliteitsconvenant ondertekend door gemeenten en taalaanbieders om tot betere kwaliteit en transparantie in het inburgeringsaanbod te komen. In 2021 wordt verder gewerkt aan de voorbereiding op de nieuwe wet.

 

Minderjarige Rotterdammers

Rotterdam Groeit

Op basis van het wetenschappelijk onderbouwd jeugdbeleid van Rotterdam Groeit wordt steeds meer geïnvesteerd in de meest relevante factoren voor het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren. Mede daarmee ambieert Rotterdam dat de positieve trend van afnemende problematiek (zoals criminaliteit, slechte geboorte-uitkomsten, en schooluitval) zich doorzet. Einde van het jaar verschijnt de nieuwe Staat van de Jeugd (editie 2021) waarin inzichtelijk gemaakt is hoe het gaat met de Rotterdamse kinderen en jongeren. Omdat hier veelal cijfers uit een jaar eerder in verzameld zijn, geeft het mogelijk een eerste voorzichtig inzicht in effecten van de coronacrisis en de lockdown. De verzameling van gegevens zal voor deze editie een extra grote uitdaging zijn, omdat veel van onze uitvoerende partners hun manier van werken wegens de sluiting van scholen etc. hebben moeten veranderen. Dit heeft gevolgen voor de dataverzameling. We vinden het wel heel belangrijk om ook in 2021 een Staat van de Jeugd uit te brengen. De inzichten bieden aanknopingspunten voor beleid en uitvoering, onder meer voor de keuzes in het subsidiëren van preventieve interventies, maar ook in de Wijkprogrammering waar op wijkniveau deze interventies worden gericht.

Het beleidskader Rotterdam Groeit met de unieke werkwijze wordt onverminderd doorgezet in Heel de Stad. In dit beleidskader zal het wetenschappelijk fundament van het factorenmodel en impactgedreven werken nog meer vorm krijgen in onder meer de inkoop van welzijn en jeugdhulp. Rotterdam werkt daarnaast mee aan een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut om de Rotterdamse werkwijze meer nadrukkelijk landelijk te delen zodat ook andere gemeenten de werkwijze kunnen toepassen.
 
Drugs & Alcohol 
Na afronding van het preventieprogramma Drugs & Alcohol II; Blijf Helder zijn we, met gelijk budget, met het nieuwe programma Drugs & Alcohol 2019-2022 gestart. Daarin blijven we de succesvolle maatregelen uitvoeren hebben we, waar nodig, vernieuwing en verbetering in gang gezet. Het terugdringen van gebruik onder jongeren is binnen het jeugdbeleid een belangrijke taak omdat middelengebruik de gezondheid, talentonwikkeling en veiligheid van jongeren ondermijnt. Met dit programma voldoen we ook aan de wettelijke eis dat een gemeente een preventie- en handhavingsplan moet hebben waarin helder wordt hoe gebruik onder jongeren wordt ontmoedigd. De onderstaande realisatie geeft het beeld van gebruik bij de verschillende doelgroepen. De resultaten van de maatregelen die in dit preventie- en handhavingsprogramma Drugs & Alcohol 2019-2022 zijn beschreven worden met een onderzoek dat in de tweede helft van 2021 wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2022 bekend gemaakt. Binnen dit programma is er ook aandacht voor het problematisch gamen, lachgasgebruik en het social-media gebruik onder deze jongeren. 
De beleidsdoelen worden vooralsnog gerealiseerd, maar wel is bij een aantal maatregelen overgegaan op een gewijzigde digitale strategie. Middelengebruik is binnen het brede palet van het Subsidiekader Jeugdpreventie opgenomen.
In het najaar van 2021 wordt door onze eigen onderzoeksafdeling weer onderzocht hoe het staat met het gebruik onder jongeren op verschillende schooltypes. De resultaten van dit onderzoek, met ook de resultaten van het onderzoek dat Objectief in het najaar gaat doen naar de naleving NIX18 bij avondwinkels, supermarkten, slijterijen, horeca en sportverenigingen, worden in het voorjaar 2022 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Hiermee wordt helder of de gestelde doelen uit het programmaplan zijn gerealiseerd.
In 2021 zal naar verwachting eindelijk landelijke wetgeving betreffende lachgas zijn vastgesteld. Al lang is de wens dat dit middel als drugs wordt opgenomen in de opiumwetgeving. Zodra dat het geval is zal middels verschillende kanalen aandacht worden gegeven aan deze wijziging. Lachgas is nu al riskant maar straks gewoon een drugs en ook zo in de wetgeving opgenomen. Gebruik is dan verboden. 
Wat is aangepast/gewijzigd i.v.m. coronamaatregelen:
Drugstestservice is in 2020 een paar periodes gesloten geweest vanwege coronamaatregelen. Tijdens de openingstijden kon door gebruikers, conform landelijke richtlijnen van VWS, drugs om te laten testen worden ingeleverd. Ook in 2021 zal er conform landelijke richtlijnen van het VWS worden gewerkt. In 2021 is de testservice alleen in de eerste maanden een paar weken gesloten geweest. Gemiddeld zijn er ongeveer 10 tot 12 bezoeker per week die hun drugs komen laten testen. Dat zal in de komende jaren ook wel zo blijven.
Contact met jongeren met mogelijk problemen zijn zoveel mogelijk doorgegaan al dan niet digitaal. Veel ondersteuning en advies is in 2020 digitaal aangeboden; zo is de online chat functie beschikbaar geweest om alle professionals, ouders maar ook jongeren zelf een makkelijke toegang tot informatie en (lichte) ondersteuning bij zorgen over middelengebruik of gamen te bieden. Met alle opgezette ondersteuning (CJG, wijkteams, jongerenwerk, leerplichtambtenaren) richting gezinnen met mogelijke problemen en sowieso alle onderwijsinstellingen (VO, VSO, Praktijkonderwijs en MBO) is contact opgenomen en zijn materialen voor leerlingen en ouders digitaal aangeboden. De hulp en ondersteuning is dus online en via telefoon voortdurend aanwezig geweest. Natuurlijk zijn door alle maatregelen studenten op het MBO en andere scholieren/studenten in het huidige schooljaar (2020/2021) fysiek bijna niet op schoollocaties aanwezig geweest. De situatie is nu niet anders dan in de tweede helft van 2020. Mogelijk zal veel ook in 2021 op een digitale manier blijvend worden aangeboden.
Zo worden in 2021 ouderbijeenkomsten regionaal en digitaal aangeboden. Ouders kunnen zich inschrijven voor een Webinar. De thema’s van de Webinars zijn alcohol & lachgas, Tabak, waterpijp & cannabis, gamen & social-media en Puberbrein & opvoeden. 
De materialen die zijn ontwikkeld om professionals goed te informeren over de risico’s van lachgasgebruik zijn tijdens de verschillende trainingen die door Youz zijn gegeven aan wijkagenten, boa’s en jongerenwerkers, verspreidt. Deze materialen worden door agenten en boa’s en jongerenwerkers gebruikt om gesprekken met jongeren over lachgasgebruik goed onderbouwd te kunnen voeren. Ook is via social-media deze informatie richting de doelgroep zichtbaar gemaakt. Ook in 2021 zal, afhankelijk van de landelijke wetgeving over lachgas, aan het gebruik van dit middel veel aandacht worden gegeven in alle voorlichtingen en trainingen aan zowel professionals als ouders en jongeren.
Op sportverenigingen is, ook verklaarbaar, nog geen inzet uitgevoerd. Wel verwachten we dat na de zomer 2021 er weer gestart kan worden met de sportcode (een integrale aanpak van alcoholpreventie binnen de sportverenigingen waarbij deelnemende verenigingen onderling controles gaan uitvoeren)
Met de studentenverenigingen en hogescholen en de EUR is een plan van aanpak, in gezamenlijkheid opgesteld en ondertekend in het bijzijn van Wethouder de Langen. Met dit plan gaan deze instellingen het alcohol-, drugs- en medicijngebruik onder studenten terugdringen.
In 2021, met de verwachting in of vlak na de zomer, nadat de samenleving, het onderwijs en de vrijetijdsbestedingen weer regulier open zijn, zal er weer worden opgestart met maatregelen die hebben sitl gelegen. Ook zullen de goed werkende online preventieactiviteiten worden geëvalueerd en mogelijk voortgezet worden. Het bereik bij bv ouders kan op deze noodzakelijk vernieuwde wijze voortduren hoog blijven.
 
Stevige Start
Ondanks de coronacrisis wordt in het medisch domein en het sociaal domein) toch aandacht besteed aan de uitvoering van de gezamenlijke werkagenda. Niet alles lukt even vlot vanwege de crisis in de ziekenhuizen.
Door de andere wijze waarop de professionals de contactmomenten moeten uitvoeren, zien we dat het minder goed lukt om kwetsbaarheid bij zwangeren tijdig te signaleren. Het aantal aanmeldingen van kwetsbare zwangeren is wel toegenomen sinds de start van de crisis, maar loopt nog achter vergeleken met 2019. Mooi om te zien is dat het aantal zelfmeldingen bij Moeders van Rotterdam is toegenomen tot 25%. Dit jaar proberen we de implementatie van Moeders van Rotterdam in de wijkteams van gebied IJsselmonde uit in een pilot. Met de informatie die deze pilot oplevert, kunnen we een mogelijke stadsbrede implementatie voorbereiden.
Met de coalitie Stevige Start werken we o.a. aan het verbeteren van de vroege signalering van kwetsbaarheid bij aanstaande gezinnen, o.a. door verbetering van het instrumentarium en het scholen van professionals. 
 
Kansrijk Opgroeien
Rotterdam loopt met haar preventie aanpak op jeugd in Nederland voorop. Samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) is de methodiek Wijkprogrammering ontwikkeld. Andere gemeenten hebben een groeiende interesse in onze vernieuwende wijkaanpak om op basis van beschermende factoren en risicofactoren en met gebruik van data heel gericht preventieprogramma’s in te zetten. De komende 3 jaar gaan we vanuit partnerschap met het NJI en de gemeenten Nissewaard, Nijmegen, Helmond en Hoogeveen een samenwerking opzetten. In 2020 is met de Design thinking methode een nieuw instrument ontworpen om op basis van het factorenmodel op een toegankelijke manier wijkanalyses over de Rotterdamse jeugd te kunnen maken. Dit instrument heet ‘WijkFocus’ en geeft ons inzicht in hoe de jeugd er in een wijk voor staat op de pijlers Kansrijk, Veilig en Gezond opgroeien. Met deze uitkomsten kan in gesprekken met de partners in de wijk nog beter een brede analyse worden gemaakt en gedeeld. Het instrument helpt om met elkaar ambities te formuleren. Daardoor creëren we een gezamenlijke focus en kunnen we bijvoorbeeld het schoolsucces vergroten en aanbod en preventie op maat inzetten in de wijk. Inmiddels wordt in 38 wijken van Rotterdam op deze manier met Wijkprogrammering gewerkt.
Het doel is om in 2021 in 5 nieuwe wijken de wijkprogrammering uit te rollen. Onze inzet is om in ieder geval de 1e fase van de methodiek te doorlopen, namelijk de oplevering van de kwantitatieve en kwalitatieve wijkanalyses. De coronacrisis vertraagt het proces en uitvoering van de wijkprogrammering. De in 2020 gestarte nieuwe wijken vergde van alle betrokkenen extra inspanning; het blijkt dat het in tijden van corona extra energie kost om het proces op gang te brengen en te houden en betrokken partijen binnen boord te houden. Al is het maar omdat sommige interventies niet konden/kunnen worden uitgevoerd. Het houden van wijknetwerkbijeenkomsten gebeurt nog steeds digitaal. En dat gaat steeds beter met steeds betere faciliteiten en instrumenten. Ook de aanbieders spannen zich maximaal in om hun interventies op een andere manier, bijvoorbeeld online, aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is de Kanjertrainingen ter versterking van sociaal-emotionele vaardigheden. Deze worden nu in digitale pakketten aangeboden. Daarnaast zijn waar mogelijk de door Welzijn aangeboden binnen activiteiten naar buiten verplaatst. Er is veel aanbod voor kinderen op de pleinen gekomen om de vele thuisblijvers leuke en zinvolle activiteiten te kunnen blijven bieden.
Met extra tijdelijke Rijksmiddelen is de Herstelaanpak Rotterdam sterker door Jongeren opgezet. Inzet vanuit deze aanpak verbinden we aan de wijkprogrammering, concreet aan de beoogde resultaten op talentontwikkeling, gezondheid en veiligheid van jongeren in de wijken waar we impact op willen bereiken.  
De kwaliteit en effectiviteit in wat we doen is door de wijkprogrammering toegenomen. Wijkprogrammering heeft meer en meer een sturend effect op het preventief en samenhangend wijkaanbod op beschermende factoren en risicofactoren.
Met behulp van data uit de Staat van de Jeugd en de Maatschappelijke Resultaten uit de Wijkprogrammering hebben de ‘Gebiedsadviseur Jeugd’ en de ‘Beleidsadviseur Welzijn’, in samenwerking met de Gebiedsorganisatie, een goede wijkanalyse kunnen maken ten behoeve van de inkoop Welzijn. Het bestek is hierdoor meer concreet en gebieds- en wijkgestuurd geworden.
 
Herstelaanpak ‘Rotterdam Sterker door jongeren’
In het kader van de Herstelaanpak ‘Rotterdam sterker door jongeren’ zijn en worden uiteenlopende projecten, initiatieven en activiteiten door de hele stad verspreid ontwikkeld of versterkt. Voor kwetsbare jongeren is een extra impuls gegeven aan de programmering op de pleinen vanuit welzijn, waarbij de activiteiten uiteenlopen van sport, spel en/of van culturele aard zijn. Ook wordt toegewerkt naar de realisatie van fysieke en online locaties voor jongeren, genaamd Jongerenhubs. Waarbinnen we middels jongerenparticipatie vormgeven aan de programmering gericht op talentontwikkeling. Zo zijn er inmiddels twee jongerenhubs gerealiseerd, namelijk: Cultnorth en Zuidplein Theater. Waarbij gekeken wordt of het programma van Zuidplein Theater passend is voor of kan aansluiten bij de motie ‘Zeker zijn van positieve content’. In Delfshaven worden momenteel twee jongerenhubs gerealiseerd.
Daarnaast worden extra interventies ingezet op het versterken van de mentale weerbaarheid, bijvoorbeeld JoinUs. Recentelijk is het project the Room van start gegaan van het Huis van Asporaat, waarbij rolmodellen (Jandino Asporaat, Rico Verhoeven, etc.) worden ingezet om met jongeren het gesprek aan te gaan over hun mentale weerbaarheid en toekomstperspectief. Overigens is dit slechts een greep uit het totaalpakket van de Herstelaanpak.
 

Ontwikkelingen 2022-2025

Nieuw Rotterdams Welzijn

Het Nieuw Rotterdams Welzijn is niet meer het beleidskader dat leidend voor het Welzijnswerk. Met de vaststelling van het Beleidsplan Heel de Stad is dit beleidsplan ook het kader voor het Welzijnsbeleid. Om daaraan invulling te geven is een inkoopproces voor Welzijn gestart dat moet leiden tot nieuwe Welzijnsaanbieders per 1 april 2022. Uitgangspunt voor de nieuwe opdracht is de inzet op de in het beleidskader genoemde prioritaire doelgroepen: generatie zonder achterstanden, Langer thuis wonende Ouderen en Kwetsbare Rotterdammers.

Medio december 2021 is de gunning van de nieuwe welzijnsaanbieders voorzien. Het beleidsplan Heel de Stad is ook aanleiding om alle structurele subsidierelaties (Couleur Locale en Stedelijk Welzijn) te herzien. Het formele proces van het opzeggen van de structurele subsidierelatie is in gang gezet, Nieuwe subsidieregelingen gebaseerd op de uitgangspunten van Heel de Stad worden voorbereid, zodat organisatie op grond van de nieuwe regelingen subsidie kunnen aanvragen voor 2022.

 

Opzoomer mee
Prioriteiten de komende jaren blijven de sociale samenhang en veiligheid, leefbaarheid, het delen van lief en leed (burenhulp), activering van ouderen en een schone en groene straat. Daarnaast wil Opzoomer Mee een duurzame samenwerking bewerkstelligen met wijkpartners zoals de welzijnsaanbieders. Hierdoor kunnen straten een grotere rol spelen op het gebied van vroegsignalering en preventie en een betere doorverwijzing en samenwerking realiseren tussen informele en formele welzijn/zorg. 

 

Rotterdam Ouder en wijzer

2021 is het laatste volle jaar van dit collegeprogramma waarin gewerkt wordt aan een nieuw op de toekomst toegesneden voorzieningenpakket voor ouderen. In dit jaar zullen, voor zover de coronapandemie het ons toestaat, steeds meer resultaten van het programma zichtbaar worden. Dit is ook het jaar waarin een aantal belangrijke aanbestedingen worden gedaan, w.o. Zorg en Welzijn, Daarin krijgen de onderdelen van het programma een plek zodat ze worden geborgd en ook op meer plaatsen in de stad worden gerealiseerd. De inzet op valpreventie, vitale woongemeenschappen, samen dementie vriendelijk, niet-geïndiceerde dagbesteding, fitfestivals, ondervoeding, digitale inclusie, zingeving, 75+ huisbezoeken en samen eten vindt vanuit de inkoop stadsbreed plaats. Ook wordt breder ingezet op Sociaal Vitaal in Kleur en volgt er na positieve evaluatie een tweede inkoop ronde van de Thuisplusflats. Verder zetten we vanuit de inkoop stevig in op een goede samenwerking rond de cliënt, in de zorgketen en in het gebied. Ook borgen we de gebiedscoalities die in de ouderenhubs zijn gevormd en vragen we de aanbieders om in andere gebieden bij te dragen aan de senior vriendelijke wijk. In 2022 ontwikkelen we interventies als vitale woongemeenschappen en samen eten samen met de partners door. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat we er op een aantal onderdelen van het programma nog niet zijn. Zo heeft het Langer Thuisakkoord niet voor niets een doorlooptijd tot 2025, omdat we weten dat bouwprocessen nu eenmaal enige jaren vergen. Dat betekent dat er ook voor onze opvolgers nog een uitdaging ligt, willen we in 2030, als de vergrijzing op haar hoogtepunt is, de stad zijn waar ouderen, samen met anderen, gezond en vitaal oud kunnen worden en waar, als het niet meer zelf gaat, passende zorg en ondersteuning is.  

 

Samenleven

In de afgelopen jaren zien we een toename van maatschappelijk debat over racisme en discriminatie. Van het uiterlijk van zwarte- of roetveegpieten, Black Lives Matter, de toeslagenaffaire, vragen over representatie op hoge posities of in de media en ook het koloniaal- en slavernijverleden: een groter deel van de maatschappij wordt bewust van discriminatie en racisme, ook groeit het aantal mensen dat zich ertegen uitspreekt. Dit kan een noodzakelijke fase zijn in een breder emancipatieproces, maar leidt in de tussentijd ook tot grotere tegenstellingen in opvattingen en een (tijdelijke) toename van ervaringen van discriminatie. In de komende periode zal dit proces en daaropvolgend het (gemeentelijke) inzet op dit punt alleen maar van groter belang worden.

 

Integratie

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De regie op de inburgering komt bij de gemeenten te liggen. Huidige elementen van onze aanpak, zoals de Rotterdamse Aanpak Statushouders en Inburgering010, liepen al grotendeels vooruit op de nieuwe wettelijke taken. Met de Rotterdamse Opgave Inburgering werken we toe naar een samenhangende aanpak die alle inburgeraars optimaal ondersteunt en begeleidt naar een snelle en volwaardige participatie in de samenleving. De aanpak omvat niet alleen het nieuwe stelsel (vanaf 1 januari 2022), maar ook het huidige- (2013-2021) en het oude stelsel (voor 2013).

Met betrekking tot de nieuwe wet heeft de minister beoogd dat het een ‘adaptief systeem’ is, waarbij geleerde lessen kunnen leiden tot het aanpassen van onderdelen (in lagere wetgeving).

Ondertussen is Rotterdam in volle vaart bezig met de voorbereiding op de nieuwe wet. In de afgelopen maanden heeft de gemeente grote stappen gezet rondom de voorbereidingen op de uitvoering van de nieuwe wettelijke taken. De aanbestedingen zijn gepubliceerd en vanaf september aanstaande willen we starten met het aanbieden van bepaalde diensten in de geest van de nieuwe Wet. Het doel is: inburgeraars zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden in hun inburgeringstraject zodat ze geen tijd verliezen door het uitstel van de nieuwe Wet.

 

Drugs en Alcohol 
Het programma Drugs en Alcohol 2019-2022 zal in 2022 worden afgerond. De resultaten van het huidige programma worden in beeld gebracht en gedeeld met de gemeenteraad. Er zullen ook in de komende jaren weer nieuwe uitdagingen blijven op het gebied van middelengebruik. Mogelijk is lachgas al op de opiumlijst geplaatst en zijn er landelijke maatregelen getroffen op het verminderen beschikbaarheid van alcohol. In ieder geval mogen verkopers van alcohol niet meer stunten met alcoholaanbod met meer dan 25% korting. 
Steeds blijven nieuwe synthetische drugs op de markt verschijnen. Ook hierbij geldt dat de landelijke Opiumwet wordt gewijzigd zodat het onmogelijk wordt om steeds de Opiumwet te omzeilen door de chemische samenstelling van een bestaande drugs aan te passen. We houden dat natuurlijk goed in de gaten en nemen voortdurend deze wijzigingen mee in onze preventieactiviteiten. Het nieuw in te richten, verplichte preventie- en handhavingsplan zal in 2023 worden opgesteld. Hierin zullen nieuwe of te verwachten (landelijke) ontwikkelingen natuurlijk worden meegenomen. En ook weer ambitieuze doelstellingen worden opgenomen. In de aansluiting met Gezond010; het akkoord, zal nog meer integrale aandacht kunnen komen voor alcoholpreventie onder de gehele samenleving. Als daar bij volwassenen een vermindering van alcoholgebruik kan worden gerealiseerd heeft dat ook een positieve invloed op het alcoholgebruik onder jongeren. Als de norm verschuift wordt het drinken van alcohol voor jongeren ook minder ‘normaal’.

Wijkprogrammering
In de komende jaren zal Wijkprogrammering in de rest van de wijken van Rotterdam worden uitgerold. Deze uitrol is niet alleen op Jeugd gericht, we werken komende periode ook toe naar uitrol van de wijkprogrammering naar de doelgroep volwassenen. Hierdoor ontstaat een wijkprogrammering van 0-100. Dit is een grote inhoudelijke uitbreiding van de werkwijze, waarvoor de uitbreiding van het factorenmodel Jeugd naar het factorenmodel 0-100 een eerste essentiële stap is. Met deze inhoudelijke en methodische uitbreiding wordt de inzet op jeugd en volwassenen (ouders) meer in samenhang gebracht. 
Zoals eerder aangegeven heeft coronacrisis een behoorlijke impact op de voortgang van de wijkprogrammering. Dat geldt voor de uitvoerbaarheid van de geplande interventies, dus ook voor het bereiken van sommige van de gewenste resultaten. Om daar toch aan te werken worden alternatieve interventies ingezet, bijvoorbeeld online. Het geldt voor het tempo van de wijkprogrammering en voor het aantal nieuwe wijken. Het geldt voor de wijze van bijeenkomen van de wijknetwerken en werkgroepen. Daarnaast hebben we oog voor de ontwikkelingen en kansen die in deze coronaperiode zijn ontstaan. Al met al zal een evaluatie van wat coronacrisis betekent voor de wijkprogrammering een continue reflectie vergen.
Een tweede factor die impact kan hebben op de voortgang van de wijkprogrammering is de nieuwe aanbestedingsronde. Een nieuwe welzijnspartij die zijn intrede doet in de gebieden heeft impact op de bestaande wijknetwerken en samenwerkingsrelaties. De nieuwe partijen zullen ook kennis van hun nieuwe gebieden moeten opbouwen. In de beginperiode kan enige vertraging opgelopen worden in de wijkprogrammering. Aan de andere kant kan de structuur van de wijkprogrammering een nieuwe partij ook houvast bieden en helpen bij een snellere start. 

In 2021 zal er een plan ‘Wijkprogrammering Coronaproof’ ontwikkeld worden.
 De aansluiting van wijkprogrammering bij de diverse inkoopsporen binnen het sociaal domein gaan we verder versterken. Dat geldt voor het inkoopspoor Welzijn, het subsidiekader Jeugdpreventie, Jeugdhulp en Jeugdbescherming. 

Vanuit Impact in de Wijk (vervolg op Kansrijk Opgroeien) worden ook in 2021 opleidingen, trainingen, communicatie gefinancierd.

In 2022 levert het leeronderzoek Promising Neighbourhoods, dat in 3 wijken voor 3 jaar meeloopt met wijkprogrammering, haar resultaten op.

In 2021 wordt gezamenlijk met het NJI en 4 andere gemeenten Wijkprogrammering in 4 proeftuinen neergezet. Dit in de vorm van een leertraject met het oog op uitbreiding naar meer gemeenten in Nederland.

Op basis van het nieuw ontwikkelde dashboard WijkFocus kan voor iedere wijk worden vastgesteld welke risicofactoren en beschermende factoren een belangrijke rol spelen en op welke problematiek zal worden ingezet. Dit dashboard is rechtstreeks gekoppeld aan het Factorenmodel, waar in het sociaal domein mee gewerkt wordt. WijkFocus 1.0 is in 2020 opgeleverd en in gebruik genomen. De Wijkfocus wordt gevuld met de data van de Staat van de Jeugd (zie eerder onder het kopje Rotterdam Groeit). 


Het dashboard zal in 2021 doorontwikkeld worden naar WijkFocus 2.0. De gestelde doelen als ook het monitoringssysteem hierop zullen erin opgenomen worden.


In het najaar van 2021 gaan we met de bouw van WijkFocus 3.0 het gebruik van dit dashboard uitbreiden naar de doelgroep volwassenen.  

 

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Nieuw Rotterdams Welzijn

Integratie en Samenleven

Rotterdamse aanpak statushouders

Minderjarige Rotterdammers

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Nieuw Rotterdams Welzijn

Integratie en samenleving

Rotterdamse aanpak statushouders

Minderjarige Rotterdammers

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 4a: 80% van alle Rotterdamse statushouders met een bijstandsuitkering is binnen 6 maanden na toekenning van de uitkering gestart met een inburgeringstraject Streefwaarde   80% 80% 80%    
Realisatie startjaar 59% 42% 42%*    
Collegetarget 4b: In deze collegeperiode daalt het aantal bijstandsuitkeringen voor statushouders in Rotterdam naar 1.507**. Streefwaarde 1.900 1.769 1.638 1.507**    
Realisatie 1.893 1.765 1.989 2.030***    
Collegetarget 7: De eenzaamheid onder ouderen (65+) daalt 3% punt**** Streefwaarde     51% 50%    
Realisatie            
Drugs & Alcohol: Vermindering van drugs- en alcoholgebruik onder jongeren              
14/15 jarigen ooit alcohol gebruikt*** Streefwaarde - - - - 28%  
Realisatie            
Bingedrinken 14/15 jarigen*** Streefwaarde - - - - 6%  
Realisatie            
VSO leerlingen blowen*** Streefwaarde - - - - 25%  
Realisatie            
PrO leerlingen blowen*** Streefwaarde - - - - 6%  
Realisatie            
ROC leerlingen blowen*** Streefwaarde - - - - 20%  

Realisatie

 

 

 

 

 

 

* Peildatum april 2021. 

** Peildatum april 2021: De doelgroep statushouders wordt bepaald aan de hand van de verblijfsvergunningen. Door het achteraf toekennen en intrekken van verblijfsstatussen, wordt er met terugwerkende kracht bijgesteld. Dit zorgt voor een dynamisch bestand en is direct van invloed op de nulmeting. De Rekenkamer adviseert om de mijlpalen van de target als percentage te volgen in plaats van als statisch aantal. Op 01-01-22 dient het bestand dan ook ten opzichte van de meest actuele nulmeting met 21,5% gedaald te zijn.

*** Peildatum december 2020.

**** Doel is om het percentage ouderen (65+) in Rotterdam dat aangeeft matig tot ernstig eenzaam te zijn met 3%-punt te laten afnemen van 53% tot 50%. Eenzaamheid is een gevoel, dat zich niet eenvoudig laat meten. Sinds jaar en dag is de eenzaamheidsschaal van prof. dr. De Jong-Gierveld het instrument om eenzaamheid in Nederland te meten. Dit meetinstrument wordt in Nederland gebruikt in de landelijke GGD-gezondheidsmonitor. Met dit instrument wordt eens per vier jaar o.a. gemeten hoe eenzaam Nederland is.  Op basis van deze survey kan ook een rapportage voor Rotterdam worden samengesteld.  In 2021 komt de volgende gezondheidsmonitor uit.

*** De laatste meting is in 2017 geweest. De voortgang wordt op deze scholen middels onderzoek pas in 2021/2022 gemonitord.

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Percentage 75-+ers waarbij het huisbezoek heeft geleid tot een vervolgactie (doorverwijzing, wijkteam, wijknetwerk e.d.) Streefwaarde 25% 25% 25% 25% 25%  
Realisatie 21% 32%        
Aantal Opzoomerstraten Streefwaarde 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900  
Realisatie 1.824 1.837 2.503**      
*Kansrijk opgroeien: Aantal wijken waarin wijkprogrammering wordt toegepast Streefwaarde 25 34 38 44 44  
Realisatie 25 30 38 nnb    

Toelichting indicatoren

* We verwachten dat we de prestatie-indicator ‘6 nieuwe wijken’ in 2021 niet gaan halen vanwege de gevolgen en beperkingen van de coronamaatregelen op de uitvoering van de Wijkprogrammering. Dit geldt zowel voor bestaande wijken als voor nieuwe wijken. We merken dat onze wijknetwerkpartners door Corona andere focus en prioriteiten hebben dan blijven meedoen of starten met de Wijkprogrammering (denk hierbij bijv. aan basisscholen die door lockdown in digitaal onderwijs moeten voorzien en digitaal contact moeten houden met kwetsbare kinderen/gezinnen). Daardoor behoeven de bestaande WP-wijken extra aandacht waardoor we pas na de zomer aan de slag kunnen gaan met de beoogde “nieuwe wijken”. Daarbij geven we nadrukkelijk een winstwaarschuwing mee dat we hopen dat de wijknetwerkpartners in die wijken daar ondanks Corona-beperkingen al aan toe zijn. Kortom, we verwachten in 4 nieuwe wijken de Wijkprogrammering te kunnen starten.

** Meting 31 december 2020.

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Samenkracht en burgerparticipatieRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves2.1402.578933898825759

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.395 1.500 331 296 223 157
Overige opbrengsten derden 745 1.078 602 602 602 602
Lasten exclusief reserves94.469106.09695.75990.31290.08389.992

Apparaatslasten 11.852 12.627 10.565 10.186 10.214 10.215
Inhuur 957 523 -129 -190 -190 -190
Overige apparaatslasten 167 180 184 184 184 186
Personeel 10.727 11.924 10.510 10.192 10.220 10.220
Intern resultaat 872 802 260 260 260 260
Intern resultaat 872 802 260 260 260 260
Programmalasten 81.746 92.667 84.934 79.866 79.609 79.517
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 44.538 52.945 49.575 46.298 46.107 46.015
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 66 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 49 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 37.092 39.722 35.359 33.568 33.502 33.502
Saldo voor vpb en reserveringen -92.329 -103.518 -94.826 -89.414 -89.258 -89.233
Saldo voor reserveringen -92.329 -103.518 -94.826 -89.414 -89.258 -89.233
Reserves3212.1680000

Onttrekking reserves 321 2.168 0 0 0 0
Saldo -92.008 -101.350 -94.826 -89.414 -89.258 -89.233

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Samenkracht en burgerparticipatieBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -95.968 -93.301 -88.088 -88.051 -88.051
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -5.382 -1.525 -1.326 -1.208 -1.183
Masterplan Ouderen Bezuinigingen/Taakstellingen 0 0 0 65 65
Integraal programma EU-arbeidsmigranten Intensiveringen -53 -106 -106 -106 -106
Koers van de stad: helpt hospices Intensiveringen -70 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 299 0 0 0 0
Externe bijdragen (onderzoeken) jeugd(hulp) Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Indexatie 2021 Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 -607 -584 -585 -585
Koers van de stad - Afvalligheidscampagne Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -80 0 0 0 0
Koers van de stad, een dagje op zijn Rotterdams Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -41 0 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 10 0 0 0 0
Stijgende zorgvraag Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -299 -300 0 0 0
Uitbreiding formatie internationale betrekkingen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 187 0 0 0 0
Zomercampus Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 50 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Asielakkoord Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Faciliteitenbesluit opvangcentra Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Masterplan Ouderen Reserves 0 0 0 0 0
Herstelaanpak Jongeren Taakmutaties -4.846 0 0 0 0
Inburgering Taakmutaties 0 -7 -7 -7 -7
Inburgering (IU) Taakmutaties 0 0 0 0 0
Jeugd aan Zet (DU) (Corona) Taakmutaties 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage bestrijding eenzaamheid bij ouderen Taakmutaties -1.083 0 0 0 0
Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Taakmutaties 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 545 -506 -629 -574 -549
Begroting na wijzigingen -101.350 -94.826 -89.414 -89.258 -89.233

Toelichting financiële bijstellingen

Masterplan Ouderen

De begroting van Masterplan Ouderen wordt vanaf 2024 en verder met € 65 verlaagd.

 

Integraal programma EU-arbeidsmigranten

De portefeuille EU-arbeidsmigranten is in 2020 in het leven geroepen. Voor de programmatische aanpak EU-arbeidsmigranten 2021-2025 zijn aanvullende middelen toegekend. (€ 53 in 2021 en € 106 in 2022 en verder).


Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp

In 2021 bedraagt het verschil tussen verwachte uitgaven voor zorg en beschikbare middelen (Wmo, Jeugd, Welzijn) € 19,5 mln. Dit wordt volledig gedekt uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp. Op dit taakveld gaat het om € 299.

Het verschil bedraagt in 2022 € 71,2 mln. Hiervan wordt € 6,3 mln gedekt uit genoemde bestemmingsreserve. Van dat laatste bedrag is overigens niets nodig voor dit taakveld


Externe bijdragen (onderzoeken) jeugd(hulp)

Op dit taakveld worden in 2021 bijdragen ontvangen voor:  Participatie van jongeren met psychische problemen: € 30; Werkplaatsen Jeugd: € 194; Dagprogrammering Nationaal Programma Rotterdam Zuid: € 47; Wijkgericht werken: € 72 en Maatschappelijke diensttijd: € 115. De lasten en de baten stijgen met hetzelfde bedrag.

 

Amendement Koers van de stad

Betreft de verwerking van het aangenomen amendement "Help de hospices!"

 

Indexatie 2021

De overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de zorg (OVA) is bij de begroting 2021 slechts voor 75% verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit terwijl de afspraak is zorgaanbieders jaarlijks voor 100% hiervoor te compenseren. In totaal bedraagt deze correctie € 4,0 mln. Voor dit taakveld gaat het om € 607 in 2022 aflopend tot € 585 vanaf 2024.

 

Koers van de stad - Afvalligheidscampagne

Vanuit de Koers van de Stad wordt € 80 beschikbaar gesteld voor de afvalligheidscampagne Actieprogramma integratie en samenleven.

 

Koers van de stad, een dagje op zijn Rotterdams

Vanuit de Koers van de Stad wordt € 41 beschikbaar gesteld voor oer-Rotterdamse middagen voor Rotterdamse ouderen.

 

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hier met €10 op aangepast.


Stijgende zorgvraag

Met de groei van Rotterdamse bevolking en de toenemende vergrijzing stijgt ook de vraag naar zorg. In 2021 bedraagt het verschil tussen verwachte uitgaven voor zorg en beschikbare middelen (Wmo, Jeugd, Welzijn) € 19,5 mln. Dit wordt volledig gedekt uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp. Voor dit taakveld gaat het om € 299

Het verschil bedraagt in 2022 € 71,2 mln. Dit wordt voor € 6,3 mln gedekt uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp. Voor het restant zijn door het college middelen ter beschikking gesteld. Hiervan heeft € 300 betrekking op dit taakveld.

 

Uitbreiding formatie internationale betrekkingen

Er heeft een uitbreiding van formatie plaatsgevonden voor werkzaamheden met betrekking tot nationale en internationale regelingen. Deze uitbreiding wordt gedekt vanuit internationale subsidies.


Zomercampus

Dit betreft budgetoverheveling van € 50 naar Programma Onderwijs voor de Zomercampus.

 

Bestemmingsreserve Asielakkoord

Aan de bestemmingsreserve Asielakkoord is een onttrekking begroot van € 1 mln. Door het Rijk zijn extra middelen toegekend voor de voorbereiding op de nieuwe inburgeringswet. Met deze extra middelen wordt beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering, zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd.


Bestemmingsreserve faciliteitenbesluit opvangcentra

Uit de Bestemmingsreserve faciliteitenbesluit opvangcentra is een onttrekking van € 86 geraamd. Dit bedrag wordt ingezet voor de kosten van de Landelijke vreemdelingen voorzieningen.


Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

Uit de Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden is een onttrekking van € 245 geraamd. Dit bedrag wordt ingezet voor maatschappelijke participatie in verschillende gebieden, zoals bijvoorbeeld voor het Buurtbedrijf Schiebroek en de Huizen van de wijk.


Bestemmingsreserve Masterplan Ouderen

Uit de Bestemmingsreserve Masterplan Ouderen is een onttrekking van € 340 geraamd. Dit bedrag wordt ingezet voor de uitvoering van projecten uit het programma Ouder en Wijzer.


Herstelaanpak Jongeren

Het Rijk heeft middelen vrijgemaakt ter ondersteuning van jongeren in tijd van corona. Het budget van € 4,8 mln voor 2021 is bedoeld voor jongerenwerk, om de dialoog met jongeren te starten, activiteiten te organiseren en om extra aandacht te geven aan de mentale weerbaarheid van jongeren. 


Inburgering

Het Rijk past het budget voor inburgering aan. De begroting is vanaf 2022 meerjarig verhoogd met € 7.

 

Rijksbijdrage bestrijding van eenzaamheid bij ouderen

Voor de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen wordt voor 2021 eenmalig € 1,1 mln beschikbaar gesteld.

 
Technische wijzigingen

Op het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie zijn diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

  • Diverse kleine technische wijzigingen (€ 545 in 2021 tot € -549 in 2025).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen naar vermogen bijdraagt aan de samenleving. Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten.

In dit taakveld staat de inzet op het stimuleren van zelfredzaamheid centraal. De gemeente stimuleert de actieve betrokkenheid van bewoners. Samen bouwen we aan een stad waar mensen elkaar verstaan en waar mensen niet langs elkaar heen leven. Aandacht is er voor het delen van waarden, discriminatiebestrijding en gelijke behandeling. Ook goede basis ondersteuning aan statushouders en het bieden van kansen aan minderjarige Rotterdammers maken onderdeel uit van dit taakveld.