Overhead - Activering overhead

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Investeringsprojecten worden geactiveerd inclusief de overhead kosten. Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door het activeren van de overheadkosten ontstaat dekking in de exploitatie. Deze dekking wordt onder dit taakveld gepresenteerd.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Dit betreft een taakveld ten behoeve van een zuivere presentatie van de lasten voor overhead. Er is geen relevante voortgang of ontwikkeling te melden.

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Overhead - Activering OverheadRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Lasten exclusief reserves-22.093-24.405-23.439-23.684-24.680-24.680

Intern resultaat -22.093 -24.405 -23.439 -23.684 -24.680 -24.680
Intern resultaat -22.093 -24.405 -23.439 -23.684 -24.680 -24.680
Saldo voor vpb en reserveringen 22.093 24.405 23.439 23.684 24.680 24.680
Saldo voor reserveringen 22.093 24.405 23.439 23.684 24.680 24.680
Saldo 22.093 24.405 23.439 23.684 24.680 24.680

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Overhead - Activering OverheadBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 25.154 25.166 25.168 26.164 26.164
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -749 -1.727 -1.484 -1.484 -1.484
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -749 -1.727 -1.484 -1.484 -1.484
Begroting na wijzigingen 24.405 23.439 23.684 24.680 24.680

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen

In taakveld Activering Overhead zijn er diverse technische wijzigingen geweest:

Doorbelasting overhead van projecten (- € 749 in 2021, - € 1,7 mln in 2022, daarna vanaf 2023 aflopend tot - € 1,5 mln). Deze wijzigingen zijn technisch van aard: dit taakveld is met ingang van de Begroting 2020 / Tweede Herziening 2019 ingevoerd. Bij investeringsprojecten en grondexploitaties wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door kosten voor overhead te activeren ontstaat dekking in de exploitatie en dalen de totale kosten van het programma Overhead.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit begroting en verantwoording (BBV)