Overhead - Concernondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bestuur en de primaire processen worden ondersteund met kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en duurzame interne dienstverlening op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek en business intelligence en concernhuisvesting. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Voor een toelichting op de ontwikkelingen en voortgang wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Overhead - ConcernondersteuningRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves6.0652.8872.9342.9342.9342.934

Bijdragen rijk en medeoverheden 851 594 584 584 584 584
Belastingen 7 0 0 0 0 0
Dividenden 978 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 4.229 2.294 2.350 2.350 2.350 2.350
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves350.622370.355379.292360.824357.639356.685

Apparaatslasten 237.805 247.583 242.479 239.677 239.104 239.077
Inhuur 29.172 21.988 20.519 20.612 20.612 20.612
Overige apparaatslasten 5.538 5.470 5.600 5.489 5.469 5.469
Personeel 203.095 220.124 216.360 213.576 213.023 212.996
Intern resultaat 11.128 9.035 12.091 10.866 10.866 10.866
Intern resultaat 11.128 9.035 12.091 10.866 10.866 10.866
Programmalasten 101.689 113.737 124.722 110.280 107.668 106.742
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 75.983 90.372 94.090 79.736 79.391 81.556
Kapitaallasten 23.193 20.660 27.433 27.362 25.096 22.004
Overige programmalasten 489 583 583 581 581 581
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.024 2.123 2.616 2.601 2.601 2.601
Saldo voor vpb en reserveringen -344.557 -367.467 -376.358 -357.890 -354.705 -353.751
Saldo voor reserveringen -344.557 -367.467 -376.358 -357.890 -354.705 -353.751
Reserves-2.8726070000

Onttrekking reserves 2.277 1.907 220 0 0 0
Toevoeging reserves 5.480 1.300 220 0 0 0
Vrijval reserves 332 0 0 0 0 0
Saldo -347.428 -366.860 -376.358 -357.890 -354.705 -353.751

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overhead - ConcernondersteuningCategorieBegroting 2021Raming 2022Raming 2023Raming 2024Raming 2025
Oorspronkelijke Begroting 2021   -367.183 -365.178 -355.257 -352.515 -352.515
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021   323 -11.180 -2.633 -2.190 -1.236
Kasschuif BC Anders Werken Kasschuiven 3.765 -3.850 725

-640

 

0
Bestuursopdracht vastgoed IHP niet activeerbare lasten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -498 -498 0 0 0
Bestuursopdracht vastgoed - Anders werken Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 2.600
Bestuursopdracht vastgoed IHP opslag kostprijsdekkende huur Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 -186 -255
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 -117 -114 -114
Technische correctie jaarschijf 2025: Anders werken in en met de stad Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 -925
Technische correctie jaarschijf 2025: Cloudkosten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 -2.260
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 291 0 0 0 0
Toevoeging reserve herstelmaatregelen corona korte termijn Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -1.300 0 0 0 0
Bestemmingsreserve voor de begeleiding van statushouders naar werk Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 -220 0 0 0
Bestemmingsreserve voor de begeleiding van statushouders naar werk Reserves 0 220 0 0 0
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling organisatie Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve cloudkosten Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging Reserves 0 0 0 0 0
Mutaties overhead als gevolg van groei/krimp van het concern Diverse categorieën -1.601 -7.919 -4.440 -3.137 -2.171
Technische Wijzigingen (*) Technische wijzigingen (*) -333 1.087 1.199 1.889 1.889
Begroting na wijzigingen   -366.860 -376.358 -357.890 -354.705 -353.751

Toelichting financiële bijstellingen

(*) Onder de technische wijzigingen vallen ook diverse mutaties die het gevolg zijn van groei en krimp van het concern. Om het inzicht en de leesbaarheid te vergroten zijn de betreffende bedragen verwerkt onder de bijstelling "Mutaties overhead als gevolg van groei/krimp van het concern"

 

Kasschuif BC Anders werken
Als gevolg van de coronacrisis is vorig jaar de businesscase “Anders Werken in en met de Stad” opgesteld en zijn de baten en lasten in de meerjarenbegroting verwerkt. Op basis van recente inzichten rondom de benodigde investeringen, verwachte opbrengsten en de timing daarvan, is de businesscase onlangs herijkt. Deze nieuwe inzichten vragen om een kasschuif over de jaren heen. Dit is over de hele periode saldo neutraal.

 

Bestuursopdracht vastgoed IHP niet activeerbare lasten
Niet alle kosten die voortkomen uit een investeringsplan mogen geactiveerd worden (bij activeren maken de kosten onderdeel uit van het totale investeringsbedrag dat vertaald wordt in kapitaalslasten). Dit is aan de orde bij kosten in de voorbereidende fase van onderzoek en ontwikkeling van de bestuursopdracht vastgoed IHP. Hierbij gaat het om kosten zoals haalbaarheidsstudies, opstellen business case en planuitwerking. Het college heeft besloten om hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen.

 

Bestuursopdracht vastgoed - Anders werken
De opbrengsten van de Business Case “Anders Werken” van BCO worden vanaf 2025 ingezet voor de stelpost Vastgoed. Een voorwaarde is dat afstoting van objecten gerealiseerd kan worden. Dit is een opgave waarop gestuurd dient én kan worden.

 

Bestuursopdracht vastgoed IHP opslag kostprijsdekkende huur
Met de uitwerking van de Bestuursopdracht Vervangingsinvesteringen (en de bijbehorende Rotterdamse Investeringsmotor) zijn de kapitaalslasten voor toekomstige vervangingsinvesteringen voor maatschappelijk vastgoed gedekt. De vervangingsopgave die volgt uit het Investeringshuisvestingsprogramma (IHP Concernhuisvesting) leidt naast hogere kapitaalslasten ook tot hogere kostendekkende huur door onder andere hogere kosten voor belasting en verzekering. Het college heeft besloten om middelen ter beschikking te stellen om de hogere kostprijsdekkende huur die voortvloeit uit de uitvoering van het IHP te dekken.

 

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.

 

Technische correctie jaarschijf 2025: Anders werken in en met de stad
Bij het openen van het nieuwe begrotingsjaar zijn de begrotingsstanden 2024 doorgetrokken naar 2025. Dit bevatte echter ook de vorig jaar opgevoerde kasschuif Anders Werken in en met de stad (liep t/m 2024). Het naar 2025 doorgetrokken bedrag wordt hiermee teruggedraaid.

 

Technische correctie jaarschijf 2025: Cloudkosten
Bij het openen van het nieuwe begrotingsjaar zijn de begrotingsstanden 2024 doorgetrokken naar 2025. Dit bevatte echter ook de vorig jaar opgevoerde kasschuif Cloudkosten (liep t/m 2024). Het naar 2025 doorgetrokken bedrag wordt hiermee teruggedraaid.

 

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen
Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen.  De begroting is hierop aangepast.

 

Toevoeging reserve herstelmaatregelen corona korte termijn
Dit betreft een toevoeging van € 1,3 mln aan de bestemmingsreserve om de herstelmaatregelen, veroorzaakt door Covid-19, op korte termijn te financieren.

 

Bestemmingsreserve voor de begeleiding van statushouders naar werk
In de meebeweegmiddelen die zijn ontvangen als gevolg van groei en krimp van het concern, zit een bedrag in verband met de begeleiding van statushouders naar werk. De kosten van deze begeleiding worden toegevoegd aan - en vervolgens gedekt uit - deze bestemmingsreserve.

 

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling organisatie
Dit betreft een onttrekking van € 200 aan de reserve Doorontwikkeling organisatie in verband met frictiekosten rondom de benodigde kwaliteitsverbetering van de processen MijnHR.

 

Bestemmingsreserve Energietransitie
Op werklocatie Kleinpolderplein (KPP)  worden, nadat omgevingsvergunning is goedgekeurd, windturbines geplaatst en aangesloten. De implementatie  van de aanbesteding aan concessiehouder voor uitbreiding van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op gemeentelijke locaties wordt in 2021 gedaan. De kosten ad € 604 worden aan de reserve onttrokken.

 

Bestemmingsreserve Cloudkosten
In 2020 is de reserve Cloudkosten gevormd voor het dekken van kosten voor onder andere project GREAT. Het betreft kosten die vanwege de overgang van eigen bezit naar inkopen van diensten niet meer geactiveerd mogen worden. In 2021 is een onttrekking van € 440 nodig voor het dekken van voorbereidingskosten inzake project GREAT.

 

Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging
In 2021 is een onttrekking van € 160 voorzien voor het dekken van kosten voor het project informatiebeveiliging. Het betreft kosten voor het invoeren van maatregelen met als doel om de continuïteit van de informatie en informatievoorziening te waarborgen.

 

Mutaties overhead als gevolg van groei/krimp van het concern
Voor de overhead geldt de zogenaamde meebeweegsystematiek, waarbij de overhead mee groeit of krimpt met de omvang van het concern. Conform de gevolgde werkwijze bij de vorige P&C documenten heeft bij de 1e herziening ook voor alle wijzigingen op arbeidskosten (personeel & inhuur) een herberekening van de overhead plaatsgevonden.

 

Technische Wijzigingen (*)

In taakveld Overhead - Concernondersteuning zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn:

  • Rotterdam tegen racisme (€ - 200 in 2021). Voor 2021 is € 1,2 mln. beschikbaar gesteld voor aanpak van racisme. Vanuit het programma Maatschappelijke ondersteuning vindt een overheveling plaats naar andere programma’s waar een deel van de uitvoering plaatsvindt. Voor Programma Overhead gaat het om een bedrag van € 200.
  • Functioneel Beheer Informatiemanagement (€ 577 structureel). Een deel van de formatie van Functioneel Beheer (Informatiemanagement) wordt ondergebracht bij het Programma Maatschappelijke Ondersteuning. Het bijbehorende budget ad € 577 wordt overgeheveld.
  • Digitale stad (€ - 400 in 2021). Vanuit programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling wordt een bijdrage verstrekt van € 400 voor het project Digitale Stad.
  • Bestuursopdracht Vastgoed - Beleidsdirecties (- € 689 in 2021 t/m 2023). Vanaf 2024 worden de beleidsdirecties niet meer gecompenseerd voor de boekingen inzake de kostendekkendheid. Concernhuisvesting levert daarmee een bijdrage aan het oplossen van het knelpunt Vastgoed.
  • Budgetoverheveling ICT functies (- € 405 in 2021, - € 515 in 2022, daarna structureel - € 188). Dit betreft budgetoverhevelingen vanuit diverse programma’s naar programma Overhead vanwege de overgang en uitbreiding van diverse ICT functies (Data science, Ontwikkelaars en Advanced analytics).
  • Activering overhead. Dit betreft de doorbelasting overhead van projecten (€ 865 in 2021, € 1,7 mln in 2022, daarna € 1,5 mln structureel).
  • Diverse wijzigingen (- € 81 in 2021, oplopend tot € 25 in 2025). Dit betreft meerdere geringe overhevelingen van materiële en personele budgetten vanuit verschillende taakvelden naar taakveld Concernondersteuning en vice versa.

 

 

 

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.