Overige baten en lasten - Verzekeringen

Deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer brengt risico’s met zich mee. De gemeente houdt op grond van budgettaire en beleidsmatige overwegingen, een groot deel van deze risico’s in eigen beheer. De risico’s boven dit eigen beheer verzekert de gemeente bij verzekeraars.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Er is geen sprake van noemenswaardige financiële uitschieters tussen de schadedossiers binnen de gehele verzekeringsportefeuille. Het aantal ontvangen aansprakelijkstellingen is vergelijkbaar met dat in voorgaande jaren. De premieverhoging van de brandverzekering is inmiddels doorbelast aan alle betrokken partijen.

 

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - VerzekeringRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves4.6733.9083.9083.9083.9083.908

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3.538 3.908 3.908 3.908 3.908 3.908
Overige baten 1.135 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves5.2165.6715.6715.6715.6715.671

Apparaatslasten 616 693 693 693 693 693
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 3 15 15 15 15 15
Personeel 613 678 678 678 678 678
Intern resultaat -3.524 -4.785 -4.839 -4.860 -4.950 -4.950
Intern resultaat -3.524 -4.785 -4.839 -4.860 -4.950 -4.950
Programmalasten 8.124 9.763 9.817 9.839 9.929 9.929
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 5.833 9.763 9.817 9.839 9.929 9.929
Overige programmalasten 2.291 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -544 -1.763 -1.764 -1.764 -1.764 -1.764
Saldo voor reserveringen -544 -1.763 -1.764 -1.764 -1.764 -1.764
Saldo -544 -1.763 -1.764 -1.764 -1.764 -1.764

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Overige baten en lasten - VerzekeringBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -1.773 -1.773 -1.773 -1.773 -1.773
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 9 9 9 9 9
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 9 9 9 9 9
Begroting na wijzigingen -1.763 -1.764 -1.764 -1.764 -1.764

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In taakveld Overige baten en lasten - Verzekeringen is er een technische wijziging geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

  • Overheveling van personeelsbudget naar het programma Stedelijke inrichting (€ 9 structureel) ten behoeve van het efficiënter kunnen uitvoeren van activiteiten inzake planschade en nadeelcompensatie.