Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) heeft als doel de juiste mensen op de juiste plek te hebben binnen de gemeente, om huidige en toekomstige organisatiedoelstellingen te bereiken.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De huidige situatie maakt flexibiliteit van medewerkers meer dan ooit noodzakelijk. Er wordt dan ook door middel van vrijwillige mobiliteit verder geïntensiveerd op de optimale inzet van medewerkers en het investeren in continue loopbaanontwikkeling.

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOILRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves3000000

Bijdragen rijk en medeoverheden 30 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves3.6144.5654.6375.8586.4086.408

Apparaatslasten 2.850 3.908 3.688 4.413 4.948 4.948
Inhuur 95 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 138 0 0 0 0 0
Personeel 2.617 3.908 3.688 4.413 4.948 4.948
Intern resultaat 388 0 0 0 0 0
Intern resultaat 388 0 0 0 0 0
Programmalasten 377 657 949 1.446 1.460 1.460
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 367 657 949 1.446 1.460 1.460
Overige programmalasten 9 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -3.584 -4.565 -4.637 -5.858 -6.408 -6.408
Saldo voor reserveringen -3.584 -4.565 -4.637 -5.858 -6.408 -6.408
Reserves1.1523078000

Onttrekking reserves 1.152 307 8 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -2.432 -4.259 -4.629 -5.858 -6.408 -6.408

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOILBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -4.259 -4.629 -5.858 -6.408 -6.408
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -4.259 -4.629 -5.858 -6.408 -6.408

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen

In taakveld Overige baten en lasten – Van Werk Naar Werk / VOIL zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

Herschikking van budgetten op basis van de huidige inzichten (€ 0). Het effect op de arbeidskosten is in 2021 per saldo een toename van € 0,2 mln. Dit budget is verschoven vanuit andere kostencategorieën.

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Omschrijving taakveld

Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente.