Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages.

Op 10 december 2019 heeft het college de nota "Betaald parkeren in Rotterdam" vastgesteld. Deze nota is een verdere aanscherping van het beleid, met name op het gebied van straatparkeren, zoals vastgelegd in het Parkeerplan 2016-2018 "Parkeren in beweging". In de nota is een pakket van maatregelen opgenomen dat de komende periode zal worden uitgevoerd met als doel een betere balans te realiseren tussen de verschillende claims op de openbare ruimte.

Op 1 januari 2021 zijn de betaaltijden voor betaald parkeren uitgebreid in de Agniesebuurt en een deel van het Ouden Noorden (Noord). Deze maatregel wordt toegepast in wijken waar de parkeerdruk in de avond en in het weekend voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door niet-vergunninghouders.

In dit kader zijn per 1 april 2021 de betaaltijden ook uitgebreid in het Nieuwe Westen (Delfshaven), Tarwewijk (Charlois), in de omgeving van het Zuidplein (Charlois), in een deel van Vreewijk (Feijenoord) en in Hillesluis (Feijenoord).

Op 1 februari 2021 is betaald parkeren ingevoerd in het Kleiwegkwartier (Hillegersberg-Schiebroek).

Op 1 april 2021 is betaald parkeren ingevoerd in de buurten Valkenier en de Landbouwbuurt in Vreewijk (Feijenoord).

 

Ontwikkelingen 2022-2025

In de nota "Betaald parkeren in Rotterdam" zijn de maatregelen benoemd die de komende periode worden uitgevoerd met als doel een betere balans te realiseren tussen de verschillende claims op de openbare ruimte:

 • invoering betaald parkeren zonder draagvlakonderzoek als de parkeerdruk boven de 90 procent komt
 • besluitvorming vooraf over invoering betaald parkeren bij grootschalige gebiedsontwikkelingen
 • onderzoeken van de mogelijkheden van seizoensgebonden parkeervergunningen
 • verlaging van vergunningenplafonds bij nachtdruk boven de 90 procent als de parkeerdruk wordt veroorzaakt door vergunninghouders
 • pilots gericht op vergunninguitgifte binnen parkeersectoren met een uiteenlopende parkeerdruk
 • uitbreiding tijden waarop betaald parkeren geldt indien de avond- en nachtdruk wordt veroorzaakt door niet-vergunninghouders

Wat willen we bereiken

Optimale verdeling van schaarse ruimte

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Optimale verdeling van schaarse ruimte

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Betalingsgraad Streefwaarde 86% 87% 88% 89% 90% 91%
Realisatie 86% 87% 88%      
Beschikbaarheid parkeerautomaten* Streefwaarde 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7%
Realisatie 99,7% 99,7% 99,7%      
* Dit is gebaseerd op de Service Level Agreement met onze leveranciers

Toelichting indicatoren

De jaarlijkse stijging van de betalingsgraad is het gevolg van de doorontwikkeling van de fiscale parkeercontrole door meer data- en informatiegestuurd te werken en gebruik te maken van omgevingsbeelden ("handhaven op afstand").

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten ParkeerbelastingRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves112.365111.212139.730127.120127.120127.120

Bijdragen rijk en medeoverheden 42 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 112.323 111.212 139.730 127.120 127.120 127.120
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves26.20529.44835.35330.35130.35330.353

Apparaatslasten 6.975 8.104 8.214 8.214 8.214 8.214
Inhuur 219 399 69 69 69 69
Overige apparaatslasten 298 244 311 312 312 312
Personeel 6.459 7.461 7.833 7.834 7.834 7.834
Intern resultaat 13.162 12.545 12.545 12.545 12.545 12.545
Intern resultaat 13.162 12.545 12.545 12.545 12.545 12.545
Programmalasten 6.068 8.798 14.594 9.591 9.593 9.593
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.414 5.519 10.937 5.921 5.909 5.933
Kapitaallasten 103 80 457 471 485 460
Overige programmalasten 2.551 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 86.160 81.765 104.377 96.769 96.767 96.767
Saldo voor reserveringen 86.160 81.765 104.377 96.769 96.767 96.767
Saldo 86.160 81.765 104.377 96.769 96.767 96.767

Financiële bijstellingen


 

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen ParkeerbelastingBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 94.538 93.938 94.333 94.331 94.331
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -12.774 10.439 2.436 2.436 2.436
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Actualisatie leges gehandicaptenparkeerkaarten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Gederfde parkeerinkomsten door coronamaatregelen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -14.800 0 0 0 0
Incidentele extra parkeerbaten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 8.000 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 12 0 0 0 0
Uitbreiding areaal betaald parkeren Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 2.300 3.000 3.000 3.000 3.000
Baten parkeren Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -285 -561 -564 -564 -564
Begroting na wijzigingen 81.765 104.377 96.769 96.767 96.767

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Actualisatie leges gehandicaptenparkeerkaarten

De opbrengsten van leges voor gehandicaptenparkeerkaarten en de hiermee samenhangende kosten, zoals de medische keuringskosten, zijn geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een verhoging van de baten en lasten met hetzelfde bedrag.
 

Gederfde parkeerinkomsten door coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen zijn de opbrengsten kort parkeren op straat en in de parkeergarages in het eerste half jaar van 2021 naar verwachting € 18 mln lager. Voor het kort parkeren op straat, wat op dit taakveld wordt verantwoord, gaat het om € 14,8 mln lagere opbrengsten.
 

Incidentele extra parkeerbaten

Naast de reeds besloten ontwikkelingen, die in deze voorjaarsnota als structurele reeks zijn ingebracht, worden ook de komende tijd nog uitbreidingen van betaald parkeren verwacht. Het gaat hierbij zowel om uitbreiding betaaltijden als invoering in nieuwe gebieden. De besluitvorming volgt het daarvoor afgesproken beleid, met daarin criteria over de feitelijke parkeerdruk en draagvlak in het gebied. De financiële impact van mogelijke uitbreidingen betaald parkeren (tijden en gebieden) is relatief fors, maar netto is de extra opbrengst binnen de totale parkeerexploitatie in de tijd ‘aflopend’. De toename van de baten loopt in de tijd namelijk voor op de toename van de lasten (met name uitbreidingen fietsparkeren en P+R) en een daling van inkomsten door het schrappen van parkeerplaatsen ten gunste van nieuwbouw en herinrichting buitenruimte. De financiële effecten worden na definitieve besluitvorming en monitoring van opgetreden effecten in beginsel volgend jaar bij de voorjaarsnota verwerkt. Voor de korte termijn is voldoende zekerheid op de verwachte ontwikkelingen om incidenteel de baten te verhogen. Hierbij is uitgegaan van besluitvorming conform planning en het beëindigen van de coronamaatregelen in 2021.
 

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen
Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Uitbreiding areaal betaald parkeren

In een aantal gebieden wordt betaald parkeren ingevoerd.  Verder wordt, in het kader van verdere harmonisatie van de betaaltijden, in meerdere gebieden de betaaltijden uitgebreid. De parkeerbaten en hiermee samenhangende lasten worden hierop aangepast.
 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest waaronder overheveling budget vanuit taakveld Parkeren (- € 502 in 2021 tot - € 541 in 2025) en herverdeling diverse budgetten voor de inzet van personeel, inhuur en uitbestede werkzaamheden om deze in lijn te brengen met de verwachte uitgaven (€ 217 in 2021 tot - € 23 in 2025).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Parkeerplan "Parkeren in beweging"
 • Nota "Betaald parkeren in Rotterdam"
 • Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2021
 • Uitvoeringsbesluit Parkeren Rotterdam 2021

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld ‘Parkeerbelasting’ behoort:

 • heffing en invordering
 • opbrengsten parkeerfaciliteiten
 • opbrengsten boetes

Tot dit taakveld behoort niet:

 • parkeerpolitie. Deze valt onder taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid