Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is

Garageparkeren

De aanbesteding voor plaatsing van oplaadpunten in gemeentelijke parkeergarages afgerond, gunning en contractvorming hebben plaatsgevonden en de voorbereidende werkzaamheden (verhoging elektrisch vermogen daar waar nodig) zijn uitgevoerd. Het uitgangspunt voor 2021 is plaatsing van 250 extra oplaadpunten.

Als uitwerking van de bestuursopdracht Vastgoed is in 2021 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het gemeentelijk parkeervastgoed opgesteld, waarin:

 • de kernportefeuille is vastgelegd
 • op objectniveau het gewenste niveau beheer en onderhoud is bepaald
 • objecten die niet tot de kernportefeuille behoren in de verkoop worden gezet

Als uitwerking van de motie "Oost West, Thuis best" wordt in 2021 een viertal pilots ingericht en uitgevoerd m.b.t. toegang voor vergunninghouders in een nabijgelegen openbare gemeentelijke parkeergarage op de momenten dat de bezetting van de betreffende parkeergarages dat toelaat.

In parkeergarage Schouwburgplein 2 (Kruisplein) wordt in 2021 een pilot gehouden met een 20-tal deelauto's voor werknemers en bewoners in Rotterdam Central District (RCD).

Fietsparkeren

De in 2019 vastgestelde Fietskoers 2025 (“de fiets als hefboom in de Rotterdamse mobiliteitstransitie”) is het kader voor de opstelling van een Uitvoeringsprogramma Fietsparkeren, waarin de volgende maatregelen worden uitgewerkt en gefaseerd in uitvoering worden genomen:

 • fietsparkeren in het Rotterdamse centrum
 • fietsparkeren bij OV- en P+R-locaties
 • fietsparkeren in de woonbuurten

Voor de binnenstad is in maart 2021 de "Fietsparkeerstrategie binnenstad" vastgesteld, een verdere concretisering van de Fietskoers.

In 2021 wordt een openbare fietsenstalling gerealiseerd en opengesteld in het pand Lijnbaan 30 ten behoeve van met name winkelend publiek.

Daarnaast wordt in 2021 een openbare fietsenstalling gerealiseerd bij metrostation Capelsebrug ten behoeve van de overstap van fiets op openbaar vervoer.

Met betrekking tot fietstrommels is ook voor 2021 de plaatsing van 80 extra fietstrommels het uitgangspunt.

 

P+R-parkeren

Realisatie van extra P+R-capaciteit wordt als belangrijke randvoorwaarde gezien om aanvullende ambities te kunnen formuleren voor het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad. Extra capaciteit die niet per definitie de fysieke uitbreiding van P+R-capaciteit betekent, maar ook gericht is op het beter benutten van bestaande P+R-capaciteit door invoering van een doelgroepensysteem. Hierbij kan uitsluitend de parkeerder die daadwerkelijk aanvullend gebruik maakt van het openbaar vervoer gratis parkeren.

Op dit moment vindt de realisatie plaats van een nieuwe P+R Noorderhelling. Deze P+R-voorziening zal een capaciteit krijgen van 500 plaatsen en wordt gerealiseerd in combinatie met de te verplaatsen bouwmarkt in het kader van de ontwikkelingen Feyenoord City. Ook deze P+R zal worden voorzien van een doelgroepensysteem. De verwachte oplevering is in februari 2022.

 

 

 

Ontwikkelingen 2022-2025

Garageparkeren

De focus bij garageparkeren ligt de komende jaren niet op uitbreiding, maar op betere benutting van de bestaande locaties en het bieden van meer betaal- en gebruiksgemak (digitalisering van parkeerproducten). Uitgangspunt is een verschuiving van parkeren op straat naar parkeren in openbare parkeergarages en P+R-voorzieningen.

 

Fietsparkeren

Om het groeiende fietsgebruik goed te kunnen faciliteren moet er in Rotterdam meer ruimte worden gemaakt voor fietsparkeren. Op diverse locaties in de stad knelt het nu en kunnen fietsers hun fiets niet, of niet naar wens, parkeren. Er zal de komende jaren dan ook steviger dan voorheen ingezet worden op fietsparkeren.

In de Fietskoers 2025 is voor fietsparkeren de volgende ambitie uitgesproken:

In 2025 kun je de fiets overal makkelijk parkeren: in de woonwijk, bij het station, werk, school, winkel, sport en culturele locatie. Autoparkeren maakt vaker plaats voor innovatieve fietsparkeeroplossingen. Dankzij de fiets wordt de openbare ruimte zo effectief mogelijk gebruikt. Op veel plekken in de stad zijn hubs waar je gebruik kunt maken van allerlei soorten deelmobiliteit. Verder maakt fietsparkeren onderdeel uit van Mobility-as-a-Service (MaaS). In MaaS-concepten worden diverse vervoerssystemen met elkaar verbonden, zodat reizigers op eenvoudige, snelle en gepersonaliseerde manier naar hun bestemming kunnen reizen.

 

P+R-parkeren

Als nadere uitwerking van de motie “Laagje erbij” heeft een ruimtelijke en financiële verkenning plaatsgevonden naar de mogelijkheden van uitbreiding van een drietal bestaande P+R-voorzieningen (P+R Kralingse Zoom, Meijersplein en Slinge). Met betrekking tot Kralingse Zoom en Meijersplein zijn de mogelijkheden kansrijk en wordt het verdere ontwerp- en realisatietraject ingezet. Voor de huidige locatie Slinge zijn de mogelijkheden niet aanwezig en zullen de mogelijkheden worden verkend naar een nieuwe P+R-ontwikkeling in de gebiedsontwikkeling Waalhaven.

In 2022 wordt de nieuwe P+R Noorderhelling (500 plaatsen met doelgroepensysteem) opgeleverd en in gebruik genomen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

City-Lounge

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

City-Lounge

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Gemiddelde bezetting van de parkeergarages Streefwaarde 30% 32% 34% 36% 38% 40%
Realisatie 30% 32% 26% 28%    
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Aantal elektrische laadpunten Streefwaarde 80 100 350 600 850 1100
Realisatie 80 100 350 600    
Aantal fietstrommels Streefwaarde 845 925 1005 1085 1165 1245
Realisatie 845 925 1007 1087    

Toelichting indicatoren

De gemiddelde bezettingsgraad van de parkeergarages is gerelateerd aan de onbeperkte openingstijden (7/24). Als gevolg van de coronamaatregelen is de gemiddelde bezetting van de openbare parkeergarages in 2020 stevig gedaald. Deze daling ten opzichte van eerdere jaren zet zich ook in 2021 als gevolg van de maatregelen door, al is de verwachting wel dat in de tweede helft van 2021 als gevolg van versoepelingen gedeeltelijk herstel plaatsvindt.

De uitbreiding van het aantal laadpunten vindt plaats in afstemming met de Brandpreventiecommissie en met inachtneming van de regelgeving m.b.t. brandveiligheid.

In het kader van de uitwerking van de motie "Mijn fiets staat veilig" wordt ingezet op een jaarlijkse uitbreiding met 80 fietstrommels.

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten ParkerenRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves10.72611.90515.15615.15615.15615.156

Bijdragen rijk en medeoverheden 4 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 10.714 11.905 15.156 15.156 15.156 15.156
Overige baten 8 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves30.42836.07836.37136.12536.03836.038

Apparaatslasten 4.761 5.228 5.309 5.313 5.313 5.313
Inhuur 95 328 58 58 58 58
Overige apparaatslasten 168 160 196 197 197 197
Personeel 4.499 4.741 5.055 5.059 5.059 5.059
Intern resultaat 17.668 16.040 15.371 15.873 16.495 15.844
Intern resultaat 17.668 16.040 15.371 15.873 16.495 15.844
Programmalasten 7.999 14.810 15.691 14.938 14.230 14.881
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.205 13.803 13.580 12.337 11.367 11.846
Kapitaallasten 98 109 1.214 1.704 1.965 2.137
Overige programmalasten 695 897 897 897 897 897
Saldo voor vpb en reserveringen -19.702 -24.172 -21.216 -20.969 -20.883 -20.883
Saldo voor reserveringen -19.702 -24.172 -21.216 -20.969 -20.883 -20.883
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -19.702 -24.172 -21.216 -20.969 -20.883 -20.883

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen ParkerenBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -22.999 -23.134 -23.261 -23.337 -23.337
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -1.173 1.918 2.292 2.455 2.455
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Gederfde parkeerinkomsten door coronamaatregelen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -3.200 0 0 0 0
Incidentele extra parkeerbaten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 -800 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 6 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 2.020 2.718 2.292 2.455 2.455
Begroting na wijzigingen -24.172 -21.216 -20.969 -20.883 -20.883

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Gederfde parkeerinkomsten door coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen zijn de opbrengsten kort parkeren op straat en in de parkeergarages in het eerste half jaar naar verwachting € 18 mln lager.  Voor het kort parkeren in garages, wat op dit taakveld wordt verantwoord, gaat het om € 3,2 mln lagere opbrengsten.

 

Incidentele extra parkeerbaten

Naast de reeds besloten ontwikkelingen, die in deze voorjaarsnota als structurele reeks zijn ingebracht, worden ook de komende tijd nog uitbreidingen van betaald parkeren verwacht. Het gaat hierbij zowel om uitbreiding betaaltijden als invoering in nieuwe gebieden. De besluitvorming volgt het daarvoor afgesproken beleid, met daarin criteria over de feitelijke parkeerdruk en draagvlak in het gebied. De financiële impact van mogelijke uitbreidingen betaald parkeren (tijden en gebieden) is relatief fors, maar netto is de extra opbrengst binnen de totale parkeerexploitatie in de tijd ‘aflopend’. De toename van de baten loopt in de tijd namelijk voor op de toename van de lasten (met name uitbreidingen fietsparkeren en P+R) en een daling van inkomsten door het schrappen van parkeerplaatsen ten gunste van nieuwbouw en herinrichting buitenruimte. De financiële effecten worden na definitieve besluitvorming en monitoring van opgetreden effecten in beginsel volgend jaar bij de voorjaarsnota verwerkt. Voor de korte termijn is voldoende zekerheid op de verwachte ontwikkelingen om incidenteel de baten te verhogen. Hierbij is uitgegaan van besluitvorming conform planning en het beëindigen van de coronamaatregelen in 2021.

 

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen
Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest waaronder herverdeling clusteropgaven (€ 1,1 mln in 2021 tot € 1,3 mln in 2025), overheveling budget naar taakveld Parkeerbelasting (€ 502 in 2021 tot € 541 in 2025), compensatie vanuit programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling voor hogere beheerkosten parkeergarages (- €192 in 2021 tot - € 162 in 2023  ), overheveling budget garantie banen naar programma Openbare orde en veiligheid (structureel € 126) en  herverdeling diverse budgetten voor de inzet van personeel, inhuur en uitbestede werkzaamheden om deze in lijn te brengen met de verwachte uitgaven ( € 484 in 2021 tot € 488 in 2025).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Parkeerplan "Parkeren in beweging"
 • Fietskoers 2025
 • Fietsparkeerstrategie binnenstad

Omschrijving taakveld

Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een bereikbare stad met beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en duurzaamheid, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages. Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

 • parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen
 • inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen
 • baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld Parkeerbelasting)
 • parkeermeters
 • fietsenstalling

 

Tot dit taakveld behoort niet:

 • parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering. Valt onder taakveld Parkeerbelasting
 • parkeerpolitie (toezichthouders, boa's). Dit valt onder taakveld Openbare orde en veiligheid
 • aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld Verkeer en vervoer