Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Ontwikkelingen 2022-2025

Binnen dit taakveld valt de verkeersregiekamer van Rotterdam. In 2020 is de professionalisering van deze uitvoeringsorganisatie in gang gezet. We sluiten hierbij aan bij de ontwikkelingen zoals beschreven in het programma Verkeer en Vervoer. En in het bijzonder bij taakveld “Verkeer en vervoer – Ontwikkeling”. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BereikbaarheidRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves8814129222222

Bijdragen rijk en medeoverheden 88 0 28 21 21 21
Overige opbrengsten derden 0 141 1 1 1 1
Lasten exclusief reserves6.1686.3865.9025.8195.7225.722

Apparaatslasten 5.981 6.361 5.934 5.948 5.948 5.948
Inhuur 1.042 961 609 609 609 609
Overige apparaatslasten 131 82 86 86 86 86
Personeel 4.808 5.318 5.240 5.253 5.253 5.253
Intern resultaat 33 25 25 25 25 25
Intern resultaat 33 25 25 25 25 25
Programmalasten 154 0 -57 -155 -251 -251
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 154 0 -57 -155 -251 -251
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -6.080 -6.245 -5.873 -5.797 -5.700 -5.700
Saldo voor reserveringen -6.080 -6.245 -5.873 -5.797 -5.700 -5.700
Saldo -6.080 -6.245 -5.873 -5.797 -5.700 -5.700

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Verkeer en vervoer - BereikbaarheidBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -6.251 -5.632 -5.651 -5.649 -5.649
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 6 -241 -146 -51 -51
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 28 76 123 123
Beheerorganisatie en onderhoud Maastunnelcomplex Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 -375 -375 -375 -375
Meeropbrengst detachering Verkeersregie Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 4 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 3 106 154 201 201
Begroting na wijzigingen -6.245 -5.873 -5.797 -5.700 -5.700

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.

Beheerorganisatie en onderhoud Maastunnelcomplex
Om de Maastunnel te laten voldoen aan de wetteljke vereisten die gelden voor tunnelbeheerorganisaties is de formatie met ingang van 2020 met 5 fte uitgebreid en zijn functies hergewaardeerd. De kosten hiervan zijn tot 2022 met tijdelijke middelen gedekt. Vanaf 2022 wordt hier structureel budget voor vrijgemaakt.

Meeropbrengst detachering Verkeersregie
De opbrengst detachering Verkeersregie en de hiermee samenhangende kosten zijn geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een verhoging van de baten en de lasten met hetzelfde bedrag.

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen
Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De wijzigingen betreffen budgetoverheveling kapitaallasten krediet Schiebruggen (€ 28 in 2022 tot € 123 in 2025) en herverdeling van budgetten voor de inzet van personeel, inhuur en uitbestede werkzaamheden om deze in lijn te brengen met de verwachte uitgaven (€ 3 in 2021 tot € 78 in 2025).

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van toezicht houden op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken.

Bovenstaande doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstellingen van Openbare orde en veiligheid en van Verkeer en vervoer: Het vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal. Een van de doelen is dat de stedelijke bereikbaarheid versterkt, als onderdeel van de versterking van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad.