Jonge Rotterdammers groeien veilig, gezond en kansrijk op.

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen.

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij.

In 2020 begon het coronavirus het dagelijks leven te beheersen. Naast het inrichten van een aanpak om zicht te houden op kinderen in kwetsbare situaties zijn er maatregelen getroffen om de ondersteuning en zorg aan deze kwetsbare kinderen te kunnen blijven bieden. Tijdens de crisis in 2020 zijn alternatieve vormen van jeugdhulp ingezet voor de ambulante zorgdeel, bijvoorbeeld meer online contacten. Deze alternatieve vormen worden verder ontwikkeld en ingezet, waar ze effectief zijn en jeugdigen helpen. De jeugdhulp waar ook een verblijfsfunctie bij zit is op gewone manier door kunnen gaan. De effecten van minder intensieve ambulante hulp tijdens de crisis kan leiden tot een opschuiving van de behandeling, waardoor de trajecten langer doorlopen dan gebruikelijk. We zullen deze effecten monitoren.

Nu de crisis langer aanhoudt constateren we een stijging in sociaal emotionele problematiek. De aantal aanmeldingen voor spoedhulp is gestegen en we verwachten dat deze stijging doorzet in het komende jaar.

Ontwikkelingen 2022-2025

Jongeren worden hard getroffen door de corona crisis. Uit onderzoek blijkt dat zij het zwaar hebben met corona en de onzekerheid die deze crisis met zich meebrengt. Gebrek aan contacten en afleiding zorgen voor stress en moedeloosheid. Depressieve klachten, eetstoornissen, gedachten aan zelfmoord, het zijn ontwikkelingen waar grote zorgen over zijn. De druk op jeugdhulp, met name op de Jeugd GGZ neemt toe en kan nog enkele jaren aanhouden.

  • De jeugdhulp heeft te kampen met grote budgettaire problemen. De investeringen in het voorveld (gebiedsgericht werken, subsidie preventiekader, hulp in onderwijs, hulp in wijkteams en bij huisarts) zijn effectief op langere termijn en vragen om voorfinanciering bij een teruglopend rijksbudget. De gemeenten hebben daardoor te maken met oplopende kosten. De vraag naar specialistische jeugdhulp daalt evenwel (nog) niet. We zien dat het budget dat het Rijk beschikbaar stelt voor zorg, welzijn en jeugdhulp onvoldoende meegroeit met deze ontwikkelingen en de hogere uitgaven die hieruit voortkomen. Landelijk is onderzoek uitgevoerd eind 2020 door AEF dat het beeld van tekortkomend budget bevestigt. Op 22 april 2021 werd bekend dat vanuit het Rijk extra middelen voor actuele problematiek beschikbaar komen (landelijk € 613 miljoen voor jeugd-GGZ), Daarnaast wordt aan de slag gegaan met maatregelen om de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren. Zowel in 2022, als in de daaropvolgende jaren is extra budget nodig om de transformatie verder vorm te geven.
  • Jeugdwet heeft een brede reikwijdte die niet goed is afgebakend.
    Het risico hiervan is dat voor steeds meer vormen van ondersteuning een beroep wordt gedaan op hulp vanuit de gemeente zonder dat er voldoende mogelijkheden zijn dit af te bakenen. Dit geldt ook voor zorg die op een grensvlak zit met andere onderdelen in het zorgstelsel, zoals de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg. We zien dat de verschuiving tussen zorgdomeinen in het stelsel anders uitpakt dan gedacht en dat de kosten en baten op verschillende plekken vallen. In de komende periode wordt onderzocht of wet- en regelgeving zo kan worden aangepast dat de gemeente een grens kan stellen aan de hulp die geleverd moet worden. Dit is een advies dat de landelijke commissie-Sint schetst in haar rapport Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet. Hierin is een advies om grenzen te stellen aan de jeugdhulpplicht van gemeenten en de jeugdhulpplicht goed af te bakenen. Ook ligt het voor de hand om de medische verwijsroute via de huisarts wettelijk te beperken. Gemeenten hebben dan nog wel de keuze om in situaties die niet binnen de jeugdhulpplicht vallen toch hulp te bieden. De verwachting is dat het nieuwe kabinet gaat beslissen over aanpassing van het jeugdstelsel.

Bij Jeugdhulp is er de urgentie en noodzaak voor betere samenwerking. In Nederland wordt de keten rond jeugdbescherming herijkt en zal de samenwerking tussen Raad voor de kinderbescherming, Jeugdbescherming en Veilig Thuis worden herijkt, met als doel voor de gezinnen geen tussentijds overdragen en wachten, maar een sluitende aanpak te organiseren.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

Effectindicatoren 201820192020202120222023
*Collegetarget 9: Van 2018 naar 2021 wordt ingezet op een daling van 10% jeugdigen in instellingen Streefwaarde 245 237 229 221    
Realisatie 245 245 nnb nnb    
Daling aantal jongeren met jeugdbeschermings-maatregel OTS Streefwaarde 1.333 1.305 1.285 1.262 1.248  
Realisatie 1.285 1.204 1180 1.134    
Daling verblijfsduur jeugdigen in gesloten jeugdzorg (in maanden) Streefwaarde < 8 7 7 6 6  
Realisatie 7 7 <8 <8    
Daling aantal delicten gepleegd door R’damse jeugdigen per 1.000 inwoners Streefwaarde 21 20 19 18 17  
Realisatie 21 24 25 nnb    
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Terugbrengen wachttijden jeugdbescherming (bij toewijzing casusregie aan jeugdbescherming binnen 5 werkdagen face-to-face contact)** Streefwaarde 50% 75% 90% 95% 95%  
Realisatie 53% 24%

81% Heel 2020,

Q4 2020
93%

83%    
Doorlooptijden verminderen crisishulp: residentiele plaatsingen terugbrengen naar de vastgestelde norm van gemiddeld 4 weken Streefwaarde 8-10 wkn 5-7 wkn 0-4 wkn 0-4 wkn 0-4 wkn  
Realisatie 8,5 wkn 5,5 wkn 6,5 wkn 6,5 wkn    
Verminderen totale duur ondertoezichtstelling (OTS) (in maanden) Streefwaarde 27,6 27,4 27,2 27,0 26,8  
Realisatie 20,04 22,5 22,6 23,2    

Toelichting indicatoren

 

Toelichting:

* Collegetarget 9 - Nulmeting 2018 en realisatie 2019 is herzien. De rekenkamer heeft deze getoetst en is akkoord. Hierdoor wijzigt het definitieboek voor deze target, deze wordt nog gedeeld met de gemeenteraad. Het cijfer van 2020 is nog niet bekend.

** Daling aantal jongeren met jeugdbeschermings-maatregel OTS - De daling van het aantal jongeren met jeugdbeschermingsmaatregel ondertoezichtstelling (OTS) zet zich in 2021 door.

*** Daling verblijfsduur jeugdigen in gesloten jeugdzorg (in maanden) - Er is geen sprake anv daling van de van de verblijfsduur voor jeugdigen in gesloten jeugdzorg. De stijging is te verklaren door Corona.

**** Daling aantal delicten gepleegd door R’damse jeugdigen per 1.000 inwoners

***** Terugbrengen wachttijden jeugdbescherming (bij toewijzing casusregie aan jeugdbescherming binnen 5 werkdagen face-to-face contact) - Met 83% zet de ontwikkeling vanuit 2020 wel goed door. Vraagt wel aandacht om nog te verhogen.

******* Doorlooptijden verminderen crisishulp: residentiele plaatsingen terugbrengen naar de vastgestelde norm van gemiddeld 4 weken -

In vergelijking met Q1 2020 is dit een toename. In vergelijking met Q4 2020 is dit echter gelijkblijvend.

Oorzaak van de langere verblijfsduur is gelegen in complexere hulpvragen, meer hulpvragen en niet altijd passende vervolghulp na crisis.

******* Verminderen totale duur ondertoezichtstelling (OTS) (in maanden) -

De gemiddelde doorlooptijd is 23,2 maanden voor alle OTS maatregelen die geëindigd zijn tussen 1 januari en 31 mei 2021. Corona heeft de uit- en doorstroom vertraagd.

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Geëscaleerde zorg 18-Realisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves3.1867.7098.5616.0003.4383.438

Bijdragen rijk en medeoverheden 3.186 7.709 8.561 6.000 3.438 3.438
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves133.611135.830136.417126.992128.209128.209

Apparaatslasten 2.125 4.853 4.729 4.720 4.720 4.720
Inhuur 825 86 154 154 154 154
Overige apparaatslasten 24 95 97 97 97 97
Personeel 1.277 4.672 4.479 4.469 4.469 4.469
Intern resultaat 13 -158 0 0 0 0
Intern resultaat 13 -158 0 0 0 0
Programmalasten 131.473 131.135 131.688 122.272 123.489 123.489
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 119 4.188 5.123 2.561 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 131.354 126.947 126.565 119.711 123.489 123.489
Saldo voor vpb en reserveringen -130.426 -128.120 -127.856 -120.993 -124.771 -124.771
Saldo voor reserveringen -130.426 -128.120 -127.856 -120.993 -124.771 -124.771
Reserves13.6206.0461.000000

Onttrekking reserves 13.620 6.046 1.000 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -116.806 -122.074 -126.856 -120.993 -124.771 -124.771

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Geëscaleerde zorg 18-Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -120.696 -114.792 -118.095 -121.616 -121.616
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -1.378 -12.065 -2.898 -3.155 -3.155
Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 6.046 1.000 0 0 0
Externe bijdragen (onderzoeken) jeugd(hulp) Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 5 0 0 0 0
Stijgende zorgvraag Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -6.046 -10.056 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -1.383 -3.009 -2.898 -3.155 -3.155
Begroting na wijzigingen -122.074 -126.856 -120.993 -124.771 -124.771

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp

In 2021 bedraagt het verschil tussen verwachte uitgaven voor zorg en beschikbare middelen (Wmo, Jeugd, Welzijn) € 19,5 mln. Dit wordt volledig gedekt uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp. Op dit taakveld gaat het om € 6,0 mln.

Het verschil bedraagt in 2022 € 71,2 mln. Hiervan wordt € 6,3 mln gedekt uit genoemde bestemmingsreserve. Hiervan wordt op dit taakveld gedekt € 1,0 mln gedekt.

 

Externe bijdragen (onderzoeken) jeugd(hulp)

Op dit taakveld worden bijdragen ontvangen - lasten en baten stijgen met hetzelfde bedrag - voor:

  • opzet expertisecentrum jeugdhulp: € 1,6 mln (alleen in 2021)
  • vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp: € 10,2 mln (€ 2,6 mln in 2021, € 5,1mln in 2022 en € 2,6 mln in 2023)

 

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hier met € 5 op aangepast.

 

Stijgende zorgvraag

In 2021 bedraagt het verschil tussen verwachte uitgaven voor zorg en beschikbare middelen (Wmo, Jeugd, Welzijn) € 19,5 mln. Dit wordt volledig gedekt uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp. Voor dit taakveld gaat het om € 6,0 mln.

Het verschil bedraagt in 2022 € 71,2 mln. Dit wordt voor € 6,3 mln gedekt uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp. Voor het restant zijn door het college middelen ter beschikking gesteld. Hiervan heeft € 10,1 mln betrekking op dit taakveld.

 

Technische wijzigingen

In taakveld geëscaleerde zorg 18- zijn er een aantal technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De wijzigingen zijn:

  • De overdracht van taken van de GR Jeugdhulp Rijnmond naar jeugdhulp lokaal - € 1,6 mln - wordt uitgevoerd door wijkteams. In 2021 was het budget terecht gekomen op dit taakveld. Dat is met een technische wijziging tussen deze twee taakvelden rechtgezet.
  • Wijzigingen in personeel hebben geleid tot een verschuiving tussen taakvelden (van € 500 in 2021 en 2022 tot € 651 in 2025).
  • Budgetten zijn vanaf 2022 gestegen vanwege indexering budgetten.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld Geëscaleerde zorg 18- gaat het om situaties waarbij de sociale en/of fysieke veiligheid van een jeugdige in het geding kan zijn. In die gevallen kan het nodig zijn effectieve en efficiënte jeugdhulp te bieden en/of samenhangende hulp te organiseren rond de jeugdige en/of het gezin. In sommige situaties is het zelfs noodzakelijk dat de jeugdige naar een residentieel verblijf (24-uurs verblijf + jeugdhulp) gaat.

Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen worden uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband Jeugdhulp Rijnmond. Het gaat dan om o.a. Jeugdbescherming, Veilig Thuis, crisishulp, gesloten Jeugdzorg, jeugd-GGZ.