Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.

Naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning

In najaar 2020 is de raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp over het eerste halfjaar 2020 naar de raad verstuurd. Deze monitor bevat cijfers over o.a. de Wmo-maatwerkvoorzieningen zoals de instroom, het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening, uitstroom en cliënttevredenheid.

Gevolgen van de coronacrisis

Aanbieders in Rotterdam konden in 2020 gebruik maken van een omzetgarantie. Hiermee werd aangesloten bij de landelijke afspraken hierover en hadden aanbieders de mogelijkheid om te declareren zoals gebruikelijk, ook al werd de ondersteuning tijdelijk niet (of op een andere manier) geleverd. Over het gehele jaar 2020 konden zorgaanbieders gebruik maken van de mogelijkheid om meerkosten als gevolg van de Coronacrisis in rekening te brengen bij hun opdrachtgevers. Ook de aanbieders van Wmo-maatwerkondersteuning in Rotterdam hebben hiervan gebruik gemaakt. De aanvragen hiervoor zijn in het eerste kwartaal 2021 behandeld, waarbij de door het Rijk verstrekte compensatie over het jaar 2020 kaderstellend is.

Ontwikkelingen 2022-2025

Rotterdam treft in het kader van het beleidskader ‘Heel de Stad’ voorbereidingen op de nieuwe inkoop. Het beleidskader werd in de zomer van 2020 door de gemeenteraad besproken en vastgesteld. Hierin staan de beleidsdoelen van Rotterdam op het gebied van maatschappelijke ondersteuning geformuleerd. Deze ambities moeten deels worden gerealiseerd via het inkopen van specialistische Wmo-ondersteuning voor volwassenen (Wmo-maatwerkvoorzieningen). De inkoopstrategie voor de Wmo maatwerkondersteuning is op 4 februari 2021 vastgesteld door de Raad.

Voor de periode 2022-2026 is een budgettair kader opgesteld waarmee de specialistische Wmo-ondersteuning moet worden ingekocht. Het aantal cliënten zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen door bevolkingsgroei, vergrijzing en de inzet op meer en langer zelfstandig wonen. In de collegeafspraken 2020 zijn extra middelen uitgetrokken voor zorg en ondersteuning. Ook in de jaren daarna staat Rotterdam naar verwachting voor de uitdaging om de schaarse beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten.

In het Rijksbeleid en daarmee ook in de financiering van de kant van het Rijk staan de nodige wijzigingen op stapel voor 2022 en verder. Zo werkt het Rijk aan een algehele herijking van het gemeentefonds, waarmee ook de bedragen die Rotterdam ontvangt voor het sociaal domein anders zullen worden. Het Rijk heeft in het voorjaar van 2021 een eerste uitwerking van de herijking in consultatie gebracht. Hierin valt onder meer een eerste uitwerking te zien van de nieuwe verdeelmodellen Sociaal Domein en Beschermd Wonen. Deze eerste uitwerking leverde veel vragen op bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). De verwachting is dat het Rijk voor de zomer van 2021 met een aangepaste uitwerking zal komen.

Verder werd de openstelling van de Wet Langdurige Zorg voor mensen met psychische problematiek in 2020 een feit. Het CIZ werkte ook in het voorjaar 2021 nog aan het afronden van de herindicaties, zodat de precieze instroom in de Wlz nog niet duidelijk is. Wel is duidelijk dat deze (ook in de regio Rotterdam) groter is dan in eerste instantie werd verwacht. De bestuurlijke afspraak met het Rijk is dat de uitname uit het gemeentefonds in verband met deze instroom niet groter zal zijn dan de werkelijk gelaten kosten. De uitwerking hiervan is naar verwachting in september 2021 beschikbaar. De doordecentralisatie van Beschermd Wonen in financiële zin zal met ingang van 2023 verder zijn beslag krijgen.

In de loop van 2021 zullen we te maken krijgen met een nieuwe regering en dus ook nieuw Rijksbeleid. De richting hiervan kan nu uiteraard nog niet worden aangegeven. Het Rijk heeft op diverse beleidsterreinen Brede Maatschappelijke Heroverwegingen gemaakt, en Zorgkeuzes voor een nieuwe regeerperiode in kaart gebracht.

De effecten van de nog steeds aanhoudende coronacrisis zullen in de komende jaren zichtbaar blijven. Er zal (deels) sprake zijn van een inhaalvraag en zowel gemeente als aanbieders blijven meerkosten maken. Dat zal zeker tot in het jaar 2021 het geval zijn. De compensatie van meerkosten voor het domein van de maatschappelijke ondersteuning voor 2021 wordt momenteel verder uitgewerkt. De compensatie over 2020 zal in het eerste kwartaal 2021 door het Rijk worden vastgesteld.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - WmoRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves7.7366.3258.8238.7988.7738.773

Bijdragen rijk en medeoverheden 7.603 5.800 8.298 8.273 8.248 8.248
Overige opbrengsten derden 133 525 525 525 525 525
Lasten exclusief reserves207.945220.563226.493195.425197.482203.039

Apparaatslasten 2.592 7.603 7.358 7.342 7.342 7.342
Inhuur 4 63 182 182 182 182
Overige apparaatslasten 30 148 151 151 151 151
Personeel 2.557 7.393 7.026 7.009 7.009 7.009
Intern resultaat 488 -263 14 14 14 14
Intern resultaat 488 -263 14 14 14 14
Programmalasten 204.864 213.223 219.121 188.069 190.126 195.684
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 5.902 1.476 691 1.785 872 872
Kapitaallasten 394 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 2 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 198.067 211.235 217.913 185.768 188.738 194.296
Subsidies en inkomensoverdrachten 500 512 516 516 516 516
Saldo voor vpb en reserveringen -200.209 -214.238 -217.670 -186.626 -188.708 -194.266
Saldo voor reserveringen -200.209 -214.238 -217.670 -186.626 -188.708 -194.266
Reserves-6.6518.4961.00690600

Onttrekking reserves 480 8.496 1.006 906 0 0
Toevoeging reserves 7.131 0 0 0 0 0
Saldo -206.860 -205.743 -216.664 -185.720 -188.708 -194.266

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Maatwerkdienstverlening 18+ - WmoBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -206.073 -177.163 -179.998 -182.969 -182.969
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 330 -39.501 -5.723 -5.739 -11.297
Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 7.926 1.006 0 0 0
Bijstelling volume-indexatie zorg 2022 Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 -5.578 0 0 0
Indexatie 2021 Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 -1.340 -1.387 -1.404 -1.404
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 7 0 0 0 0
Stijgende zorgvraag Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -3.910 -29.238 0 0 0
Volume-indexatie zorg 2,5% Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 -5.558
Bestemmingsreserve AWBZ Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve tweedelijns Wmo en Jeugdhulp Reserves 0 0 0 0 0
Mutatie rijksbijdrage ten behoeve van uitvoeringskosten Wmo van de Sociale Verzekeringsbank Taakmutaties 644 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -4.336 -4.352 -4.335 -4.335 -4.335
Begroting na wijzigingen -205.743 -216.664 -185.720 -188.708 -194.266

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp

In 2021 bedraagt het verschil tussen verwachte uitgaven voor zorg en beschikbare middelen (Wmo, Jeugd, Welzijn) € 19,5 mln. Dit wordt volledig gedekt uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp. Op dit taakveld gaat het om € 7,9 mln.

Het verschil bedraagt in 2022 € 71,2 mln. Hiervan wordt € 6,3 gedekt uit genoemde bestemmingsreserve. Op dit taakveld gaat het om € 1,0 mln.

 

Bijstelling volume-indexatie zorg 2022

De begroting van de zorg is voor het jaar 2022 met € 7,0 mln bijgesteld voor een volume-indexatie van 2,5%. Hiervan heeft € 5,6 mln betrekking op dit taakveld.  


Indexatie 2021

De overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de zorg (OVA) is bij de begroting 2021 slechts voor 75% verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit terwijl de afspraak is zorgaanbieders jaarlijks voor 100% hiervoor te compenseren. In totaal bedraagt deze correctie € 4,0 mln. Voor dit taakveld gaat het om € 1,3 mln in 2022 oplopend tot € 1,4 mln vanaf 2024.

 

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hier met € 7 op aangepast.


Stijgende zorgvraag

Met de groei van Rotterdamse bevolking en de toenemende vergrijzing stijgt ook de vraag naar zorg. In 2021 bedraagt het verschil tussen verwachte uitgaven voor zorg en beschikbare middelen (Wmo, Jeugd, Welzijn) € 19,5 mln. Dit wordt volledig gedekt uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp. Voor dit taakveld gaat het om € 3,9 mln

Het verschil bedraagt in 2022 € 71,2 mln. Dit wordt voor € 6,3 mln gedekt uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp. Voor het restant zijn door het college middelen ter beschikking gesteld. Hiervan heeft € 29,5 mln betrekking op dit taakveld.


Volume-indexatie zorg 2,5%

De begroting van de zorg is voor het jaar 2025 met € 7,0 mln bijgesteld voor een volume-indexatie van 2,5%. Hiervan heeft € 5,6 mln betrekking op dit taakveld.  

 

Bestemmingsreserve AWBZ

Uit de Bestemmingsreserve AWBZ is voor 2023 een onttrekking van € 906 geraamd voor dekking kosten ICT-ontwikkelingen ten behoeve van de zorg.


Bestemmingsreserve tweedelijns Wmo en Jeugdhulp

Uit de Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp is voor 2021 een onttrekking van € 570 geraamd voor dekking kosten ICT-ontwikkelingen ten behoeve van de zorg.


Mutatie rijksbijdrage ten behoeve van uitvoeringskosten Wmo van de Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft meer budget nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden voor het Persoonsgebonden Budget (PGB). Het tekort moeten de gemeenten bijleggen. Voor dit taakveld gaat het om € 644.


Technische wijzigingen

Op het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ zijn diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

  • Diverse technische wijzigingen, waaronder een wijziging in toedeling van personeel hebben geleid tot een verschuiving tussen taakvelden. (€ -4,3 mln in 2021 en verder).

 

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het Wmo-arrangementen voor ondersteuning aan huis door zorgaanbieders en het doelgroepenvervoer betreft. Wmo-arrangementen voor zorg met verblijf worden verantwoord onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18+ .