Maatwerkvoorziening (Wmo)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.

Woonvoorzieningen

In 2019 is een subsidieregeling ingegaan voor het vergoeden van in of bij bestaande wooncomplexen aangebrachte collectieve voorzieningen voor het stallen van scootmobielen. Deze subsidieregeling liep tot eind 2020 en wordt in 2021 voortgezet met een vernieuwde subsidieregeling zodat woningcorporaties in staat worden gesteld om met een bijdrage van de gemeente collectieve woningaanpassingen te doen voor het verbeteren van de door- en toegankelijkheid van wooncomplexen en het stallen van scootmobielen.

Eigen bijdrage

Met ingang van 1 januari 2020 is vanuit het Rijk de regelgeving aangepast voor het inkomensonafhankelijk abonnementstarief. Daar wordt voor de eigen bijdragen voor de extramurale Wmo-voorzieningen nu een maandbedrag (maximaal € 19 per maand) gehanteerd. Mede door het vaste abonnementstarief doen meer Rotterdammers een beroep op de gemeente voor een Wmo-maatwerkvoorziening. De eerder gesignaleerde stijging van het aantal aanvragen voor Wmo-ondersteuning, met name bij de doelgroep ouderen, zet zich ook in eerste maanden van 2021 voort. Zorgaanbieders hebben ook in 2021 nog te maken met meerkosten als gevolg van de Coronacrisis.

Ontwikkelingen 2022-2025

In de loop van 2021 zullen we te maken krijgen met een nieuwe regering en dus ook nieuw Rijksbeleid. Het Rijk heeft op diverse beleidsterreinen Brede Maatschappelijke Heroverwegingen gemaakt, en Zorgkeuzes voor een nieuwe regeerperiode in kaart gebracht. Bij een nieuw coalitieakkoord na de verkiezingen van maart 2021 kunnen ook andere keuzes ten aanzien van de systematiek voor wettelijke eigen bijdragen Wmo aan de orde zijn. Gemeenten pleiten al langer voor meer sturingsmogelijkheden hierop, zodat schaarse voorzieningen ook ten goede blijven komen aan de burgers die deze het hardst nodig hebben. Vanuit Rotterdam ondersteunen wij de lobby in deze richting.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Maatwerkvoorziening (Wmo)Realisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves000000

Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves11.71813.30112.1177.4357.4357.435

Apparaatslasten 65 71 69 69 69 69
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 1 1 1 1 1
Personeel 65 70 67 67 67 67
Intern resultaat 32 0 0 0 0 0
Intern resultaat 32 0 0 0 0 0
Programmalasten 11.621 13.230 12.048 7.366 7.366 7.366
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 216 66 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 11.034 12.664 12.048 7.366 7.366 7.366
Subsidies en inkomensoverdrachten 371 500 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -11.718 -13.301 -12.117 -7.435 -7.435 -7.435
Saldo voor reserveringen -11.718 -13.301 -12.117 -7.435 -7.435 -7.435
Saldo -11.718 -13.301 -12.117 -7.435 -7.435 -7.435

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Maatwerkvoorziening (Wmo)Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -12.492 -7.423 -7.382 -7.382 -7.382
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -810 -4.694 -52 -52 -52
Indexatie 2021 Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 -53 -52 -52 -52
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Stijgende zorgvraag Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -807 -4.641 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -2 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -13.301 -12.117 -7.435 -7.435 -7.435

Toelichting financiële bijstellingen

Indexatie 2021

De overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de zorg (OVA) is bij de begroting 2021 slechts voor 75% verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit terwijl de afspraak is zorgaanbieders jaarlijks voor 100% hiervoor te compenseren. In totaal bedraagt deze correctie € 4,0 mln. Voor dit taakveld gaat het om € 53 in 2022 aflopend tot € 52 vanaf 2023.

 

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen.


Stijgende zorgvraag

Met de groei van Rotterdamse bevolking en de toenemende vergrijzing stijgt ook de vraag naar zorg. In 2021 bedraagt het verschil tussen verwachte uitgaven voor zorg en beschikbare middelen (Wmo, Jeugd, Welzijn) € 19,5 mln. Dit wordt volledig gedekt uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp. Voor dit taakveld gaat het om € 807

Het verschil bedraagt in 2022 € 71,2 mln. Dit wordt voor € 6,3 mln gedekt uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp. Voor het restant zijn door het college middelen ter beschikking gesteld. Hiervan heeft € 4,6 mln betrekking op dit taakveld.

 

Technische wijzigingen

Op het taakveld Maatwerkvoorziening (Wmo) zijn diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

  • Diverse kleine technische wijzigingen (€ -2 in 2021).

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het hulpmiddelen en woningaanpassingen betreft voor mensen die zelfstandig wonen. In de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+ worden de andere maatwerkvoorzieningen Wmo toegelicht.