Wijkteams en Wmo-loketten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het informeren en adviseren over en het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning.

Integrale aanpak wijkteams.

Doorontwikkeling wijkteams.

 

Het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning

Rotterdammers kunnen met hun vraag voor hulp en ondersteuning terecht bij de VraagWijzer, de stedelijke loketten (Centraal Onthaal Volwassenen en het Jongerenloket) of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daarnaast kunnen Rotterdammers terecht bij bijvoorbeeld de huisarts, welzijnsorganisatie en alle andere betrokkenen uit het wijknetwerk. Rotterdammers krijgen hier informatie en advies of worden doorgeleid naar verdere ondersteuning, hulp of zorg. Als daar aanleiding voor is krijgt de Rotterdammer bijvoorbeeld een doorverwijzing naar het wijkteam of wordt een indicatie afgegeven voor een specialistische (2e lijns) aanbieder.

De VraagWijzer
De VraagWijzer is het gratis loket van de gemeente. Rotterdammers kunnen er terecht voor informatie, advies en ondersteuning op uiteenlopende onderwerpen. In 2020 kwamen er 33.037 meldingen Wmo binnen. In verreweg de meeste gevallen wordt de Rotterdammer vriendelijk en adequaat geholpen. Het aantal ingediende klachten in 2020 was 107, het aantal gegronde klachten was 7. De klanttevredenheid was hoog: 8,3 over eerste helft van 2020.

Contact met de VraagWijzer kan digitaal, telefonisch of persoonlijk aan de balie plaatsvinden.
Het aantal contactmomenten is – na een afname in het eerste half jaar van 2020 – het tweede half jaar weer toegenomen. Het is nog niet op het niveau van voor de Covid-19 pandemie. Door Corona konden de spreekuren op locaties in de wijken het grootste deel van het jaar geen doorgang vinden.

Sinds de pandemie wordt de klant de mogelijkheid geboden om via Cityportal Rotterdam aan te geven of telefonisch contact met de VraagWijzer gewenst is. Op het door de klant aangegeven tijdstip wordt vervolgens door de VraagWijzer telefonisch contact opgenomen. Van deze mogelijkheid is in 2020 10.827 keer gebruik gemaakt.

Onderwerpen waar we binnen de VraagWijzer aandacht voor hebben zijn het verbeteren van de servicenormen Wmo (melden, onderzoeken en afhandelen binnen 42 dagen met een ondersteuningsverslag) en de snelheid reactie en doorverwijzing vanuit de VraagWijzer.

Het wijkteam
Centraal in het Rotterdamse stelsel van zorg en ondersteuning staan de 43 wijkteams. De wijkteams verlenen basishulp en voeren casusregie en bieden op die manier integraal en tijdig professionele ondersteuning aan Rotterdammers met (complexe) problemen in de wijk waar ze wonen en leven. De professionals van de wijkteams hebben als doel de mogelijkheden van Rotterdammers duurzaam te versterken, zodat zij weer zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen leven in hun wijk.

Elke wijk in Rotterdam heeft een eigen wijkteam dat de wijk goed kent: de problemen, maar ook de plekken waar de mogelijke oplossingen te vinden zijn. Ze gaan samen met mensen aan de slag om de regie op het eigen leven (terug) te krijgen.

In 2020 hebben de wijkteams 11.897 Rotterdammers geholpen bij problemen met bv. opvoeden, financiën en schulden, huiselijk geweld, geestelijke gezondheidszorg, omgaan met een beperking of ouderdom. Er zijn in 2020 105 klachten ingediend over de wijkteams, waarvan er 12 gegrond zijn verklaard. In 2019 waren er nog 39 gegronde klachten.

De impact van de coronacrisis maakt dat de wijkteams hun werkwijze hebben moeten aanpassen. Veel van de ondersteuning gebeurt nu telefonisch en op afstand. Inmiddels worden er ook weer huisbezoeken uitgevoerd, uiteraard binnen de geldende richtlijnen. Tegelijk houden de wijkteams hun cliënten goed in beeld en zijn er afspraken met bijvoorbeeld scholen over situaties waar men zich zorgen over maakt.
Tijdens de Covid-19 pandemie zien we de instroom in de wijkteams licht dalen en zijn de wijkteams langer betrokken bij Rotterdammers met problemen. Ook de hulp en ondersteuning aan jeugdigen duurt langer. Dit heeft ook te maken met de oplopende wachtlijsten in de jeugdzorg waardoor de wijkteams langer hulp moeten verlenen. In 2021 zetten de wijkteams extra personeel in om meer jeugdigen te kunnen helpen.
In 2020 is er extra personeel ingezet om meer Rotterdammers die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling te kunnen ondersteunen. Dit zetten we in 2021 voort.

Voor de prestatie-indicatoren voor dit taakveld wordt verwezen naar de Raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp, die elk half jaar aan de raad wordt aangeboden. Deze indicatoren hebben betrekking op servicenormen (doorlooptijden) en cliënttevredenheid van de Wmo-loketten en wijkteams.

Ontwikkelingen 2022-2025

Begin 2021 is het Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2021-2026 met als titel ‘Heel de stad’ door de gemeenteraad vastgesteld. In dit plan worden de kaders geschetst voor het nieuwe beleid om Rotterdammers binnen de context van ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en het personeelstekort in de zorg, te kunnen blijven voorzien van passende en integrale zorg en ondersteuning. Dit beleidsplan biedt onder andere de kaders waarbinnen de wijkteams en VraagWijzer de Rotterdammers ondersteunen.

De gemeenteraad heeft ook begin 2021 de centrale inkoopstrategie voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp vastgesteld. De inkoopstrategie is een nadere invulling van ‘Heel de stad’. Medio 2021 zal de inkoopstrategie van de wijkteams aan de raad worden aangeboden. Bij een inkoopprocedure hoort ook het vaststellen van nieuwe, reële tarieven. De gemeenteraad heeft voor het vaststellen van nieuwe tarieven kaders vastgesteld. Een dergelijk inkoopproces heeft altijd als risico in zich dat de kosten gaan stijgen, bijvoorbeeld door loonstijgingen in de CAO of andere indexatie van kosten. In welke mate dit risico zich voor gaat doen zal in de loop van 2021 meer duidelijk worden.

Wat willen we bereiken

We doen het samen

Doorontwikkeling wijkteams

Wat gaan we daar voor doen

We doen het samen

Doorontwikkeling wijkteams

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Wijkteams en Wmo-lokettenRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves4.4453.7182.2112.2112.2112.211

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.859 1.534 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.586 2.184 2.211 2.211 2.211 2.211
Lasten exclusief reserves110.231111.272108.890101.904101.660101.669

Apparaatslasten 58.114 51.588 48.186 48.143 48.057 48.066
Inhuur 3.989 2.763 2.835 2.835 2.835 2.835
Overige apparaatslasten 1.765 1.200 1.184 1.279 1.279 1.288
Personeel 52.359 47.625 44.167 44.028 43.943 43.943
Intern resultaat -397 -1.826 -647 -647 -647 -647
Intern resultaat -397 -1.826 -647 -647 -647 -647
Programmalasten 52.514 61.510 61.351 54.408 54.250 54.250
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 50.593 59.724 59.587 53.657 54.250 54.250
Kapitaallasten 797 781 764 751 0 0
Overige programmalasten 22 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.102 1.006 1.000 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -105.786 -107.554 -106.679 -99.692 -99.449 -99.458
Saldo voor reserveringen -105.786 -107.554 -106.679 -99.692 -99.449 -99.458
Reserves1.1903.0724.25916500

Onttrekking reserves 1.190 3.072 4.259 165 0 0
Saldo -104.597 -104.482 -102.420 -99.527 -99.449 -99.458

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Wijkteams en Wmo-lokettenBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -112.870 -108.499 -107.271 -107.278 -107.278
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 8.388 6.079 7.743 7.829 7.820
Inzet IT onderbesteding 2021 voor transitie Sorga 2022 Kasschuiven 0 -1.050 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -3 0 0 0 0
Begroting Hulpteam Toeslagen 010 Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 3.072 4.259 165 0 0
Expertisecentrum Volwassenen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 600 600 600
Implementatie nieuwe inkoop 2022 Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -2.072 -3.259 -165 0 0
Indexatie 2021 Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 -438 -432 -432 -432
Inzet Specialistisch Ambulant Netwerk voor Jeugdhulp Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -1.000 -1.000 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 45 0 0 0 0
Rijksbijdrage wijkrechtspraak Rotterdam Zuid Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Stijgende zorgvraag Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 1.300 -30 0 0 0
Uitbreiding formatie internationale betrekkingen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -79 0 0 0 0
Bestemmingsreserve tweedelijns Wmo en Jeugdhulp Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 7.126 7.598 7.576 7.661 7.652
Begroting na wijzigingen -104.482 -102.420 -99.527 -99.449 -99.458

Toelichting financiële bijstellingen

Inzet IT onderbesteding W&I 2021 voor transitie Sorga 2022

Vanuit het Programma Werk en Inkomen wordt vanuit de begroting 2021 een bijdrage van € 1,1 mln geleverd voor de ontwikkeling van ICT-systeem Sorga in 2022. 

 

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente. De begroting wordt in 2021 verhoogd met € 3.

 

Begroting Hulpteam Toeslagen-010

Het Rijk heeft voor 2021 € 1,4 mln beschikbaar gesteld voor gemeentelijke hulp aan gedupeerden van de toeslagenproblematiek.

 

Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp

In 2021 bedraagt het verschil tussen verwachte uitgaven voor zorg en beschikbare middelen (Wmo, Jeugd, Welzijn) € 19,5 mln. Dit wordt volledig gedekt uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp. Op taakveld Wijkteams en Wmo-loketten gaat het om twee elementen:

 • Implementatie inkoop: voor drie jaren is in totaal € 5,5 mln nodig.(2021 € 2,1 mln, 2022 € 3,3 mln, 2023 € 0,2 mln)
 • Voor twee teams Specifiek Ambulant Netwerk (SPAN) wordt in 2021 en 2022 per jaar € 1,0 mln uit de bestemmingsreserve gefinancierd. Vanaf 2023 wordt dit meegenomen in de nieuwe aanbesteding voor wijkteams.

 

Expertisecentrum Volwassenen

Het budget voor het Expertisecentrum Volwassenen is te hoog in de begroting opgenomen. Vanaf 2023 is de begroting structureel met € 600 naar beneden bijgesteld. 

 

Implementatie nieuwe inkoop 2022

De vierjaarlijkse vernieuwing van de aanbestedingscontracten van de inkoopsporen - implementatie inkoop - kost extra inspanning. Budgetten hiervoor worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp.

 

Indexatie 2021

De overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de zorg (OVA) is bij de begroting 2021 slechts voor 75% verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit terwijl de afspraak is zorgaanbieders jaarlijks voor 100% hiervoor te compenseren. In totaal bedraagt deze correctie € 4,0 mln. Voor dit taakveld gaat het om € 438 in 2022 aflopend tot € 432 vanaf 2023.

 

Inzet Specialistisch Ambulant Netwerk voor Jeugdhulp

Voor twee teams Specifiek Ambulant Netwerk (SPAN) wordt in 2021 en 2022 per jaar € 1 mln uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp gefinancierd. Vanaf 2023 wordt dit meegenomen in de nieuwe aanbesteding voor wijkteams.

 

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hier met € 45 op aangepast.

 

Rijksbijdrage wijkrechtspraak Rotterdam Zuid

Het Rijk heeft voor 2021 € 50 beschikbaar gesteld voor het project wijkrechtspraak Rotterdam Zuid.

 

Stijgende zorgvraag

In 2021 bedraagt het verschil tussen verwachte uitgaven voor zorg en beschikbare middelen (Wmo, Jeugd, Welzijn) € 19,5 mln. Dit wordt volledig gedekt uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp. Voor dit taakveld is er voor 2021 geen tekort, maar een overschot van € 1,3 mln.

Het verschil bedraagt in 2022 € 71,2 mln. Dit wordt voor € 6,3 mln gedekt uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp. Voor het restant zijn door het college middelen ter beschikking gesteld. Voor dit taakveld gaat het om € 30.

 

Uitbreiding formatie internationale betrekkingen

Er heeft een uitbreiding van formatie plaatsgevonden voor werkzaamheden met betrekking tot nationale en internationale regelingen. Deze uitbreiding wordt gedekt vanuit internationale subsidies.

 

Technische wijzigingen

Op het taakveld Wijkteams en Wmo-loketten zijn diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

 • De overdracht van taken van de GR Jeugdhulp Rijnmond naar jeugdhulp lokaal - € 1,6 mln - wordt uitgevoerd door wijkteams. In 2021 was het budget terecht gekomen op het taakveld maatwerkdienstverlening 18-. Dat is met een technische wijziging tussen deze twee taakvelden rechtgezet.
 • Overheveling van middelen voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM) vanuit taakveld Geëscaleerde zorg 18+ ( € 156 in 2021 en € 1,6 mln in 2022 en verder)
 • Overheveling van middelen voor ICT-systeem Sorga vanuit Programma Werk en Inkomen (€ 200 in 2021 en € 850 in 2022 en verder)
 • Overige technische wijzigingen, waaronder een wijziging in toedeling van personeel hebben geleid tot een verschuiving tussen taakvelden.  (€ 5,2 mln in 2021 en verder).

 

 

Omschrijving taakveld

In dit taakveld verantwoordt het college de inzet van basishulp via wijkteams en de toegang tot de specialistische of langdurige ondersteuning.
Basishulp omvat kortdurende (3-12 maanden) begeleiding van Rotterdammers die problemen ondervinden bij:

 • opgroeien en opvoeden
 • financiën en schulden
 • werk en dagbesteding
 • wonen
 • ouder worden
 • leven met een beperking
 • geestelijke gezondheid
 • huiselijk geweld
 • verslavingen

Wanneer er specialistische hulp of langdurige ondersteuning nodig is om de problemen op te lossen, regelt de gemeente toegang tot hulp en ondersteuning door een gespecialiseerde zorgaanbieder.

Voor de prestatie-indicatoren voor dit taakveld wordt verwezen naar de Raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp, die in ontwikkeling is. Deze indicatoren hebben betrekking op servicenormen (doorlooptijden) en cliënttevredenheid van de Wmo-loketten en wijkteams.